กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 136 / Psalms 136

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

คำตักเตือนให้ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับบรรดาพระเมตตาของพระองค์
136:1 โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

An Exhortation to Thank God for Particular Mercies
136:1 O give thanks unto the LORD; for he is good: for his mercy endureth for ever.

136:2 โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าผู้เหนือพระทั้งหลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:2 O give thanks unto the God of gods: for his mercy endureth for ever.

136:3 โอ จงโมทนาขอบพระคุณถวายแด่พระองค์ ผู้เป็นเจ้าเหนือเจ้าทั้งหลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:3 O give thanks to the Lord of lords: for his mercy endureth for ever.

136:4 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงกระทำการมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่แต่องค์เดียว เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:4 To him who alone doeth great wonders: for his mercy endureth for ever.

136:5 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ด้วยพระสติปัญญา เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:5 To him that by wisdom made the heavens: for his mercy endureth for ever.

136:6 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงกางแผ่นดินโลกออกเหนือน้ำทั้งหลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:6 To him that stretched out the earth above the waters: for his mercy endureth for ever.

136:7 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่ ๆ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:7 To him that made great lights: for his mercy endureth for ever:

136:8 สร้างดวงอาทิตย์ให้ครองกลางวัน เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:8 The sun to rule by day: for his mercy endureth for ever:

136:9 ดวงจันทร์และดาวทั้งหลายให้ครองกลางคืน เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:9 The moon and stars to rule by night: for his mercy endureth for ever.

136:10 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงตีอียิปต์ทางบรรดาลูกหัวปี เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:10 To him that smote Egypt in their firstborn: for his mercy endureth for ever:

136:11 และทรงนำอิสราเอลออกมาจากท่ามกลางเขา เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:11 And brought out Israel from among them: for his mercy endureth for ever:

136:12 ด้วยพระหัตถ์เข้มแข็งและพระกรที่เหยียดออก เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:12 With a strong hand, and with a stretched out arm: for his mercy endureth for ever.

136:13 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงแยกทะเลแดงออกจากกัน เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:13 To him which divided the Red sea into parts: for his mercy endureth for ever:

136:14 และทรงให้อิสราเอลผ่านไปกลางทะเลนั้น เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:14 And made Israel to pass through the midst of it: for his mercy endureth for ever:

136:15 แต่ทรงคว่ำฟาโรห์และกองทัพของท่านเสียในทะเลแดง เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:15 But overthrew Pharaoh and his host in the Red sea: for his mercy endureth for ever.

136:16 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงนำประชาชนของพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดาร เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:16 To him which led his people through the wilderness: for his mercy endureth for ever.

136:17 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงตีพระมหากษัตริย์ทั้งหลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:17 To him which smote great kings: for his mercy endureth for ever:

136:18 และทรงสังหารเหล่ากษัตริย์ผู้มีชื่อเสียง เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:18 And slew famous kings: for his mercy endureth for ever:

136:19 มีสิโหนกษัตริย์ของคนอาโมไรต์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:19 Sihon king of the Amorites: for his mercy endureth for ever:

136:20 และโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชาน เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:20 And Og the king of Bashan: for his mercy endureth for ever:

136:21 และประทานแผ่นดินของเขาให้เป็นมรดก เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:21 And gave their land for an heritage: for his mercy endureth for ever:

136:22 ให้เป็นมรดกแก่อิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:22 Even an heritage unto Israel his servant: for his mercy endureth for ever.

136:23 คือพระองค์นี่เอง ผู้ทรงระลึกถึงเราในฐานะต่ำต้อยของเรา เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:23 Who remembered us in our low estate: for his mercy endureth for ever:

136:24 และทรงไถ่เราให้พ้นจากศัตรูของเรา เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:24 And hath redeemed us from our enemies: for his mercy endureth for ever.

136:25 พระองค์ผู้ประทานอาหารแก่เนื้อหนังทั้งปวง เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:25 Who giveth food to all flesh: for his mercy endureth for ever.

136:26 โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าแห่งสวรรค์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

136:26 O give thanks unto the God of heaven: for his mercy endureth for ever.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope