กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 50 / Psalms 50

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะทรงครอบครองบนแผ่นดินโลก
เพลงสดุดีของอาสาฟ

50:1 พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเยโฮวาห์ตรัสและทรงเรียกแผ่นดินโลก ตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตก

God's Majesty to Reign on Earth
A psalm of Asaph

50:1 The mighty God, even the LORD, hath spoken, and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof.

50:2 พระเจ้าทรงทอแสงออกมาจากศิโยนนครแห่งความงามหมดจด

50:2 Out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined.

50:3 พระเจ้าของเราจะเสด็จมา พระองค์จะมิได้ทรงเงียบอยู่ เพลิงจะเผาผลาญมาข้างหน้าพระองค์ รอบพระองค์คือวาตะอันทรงมหิทธิฤทธิ์

50:3 Our God shall come, and shall not keep silence: a fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him.

50:4 พระองค์จะทรงเรียกถึงฟ้าสวรรค์เบื้องบน และถึงแผ่นดินโลก เพื่อพระองค์จะทรงพิพากษาประชาชนของพระองค์ว่า

50:4 He shall call to the heavens from above, and to the earth, that he may judge his people.

50:5 “จงรวบรวมบรรดาวิสุทธิชนของเรามาให้เรา ผู้กระทำพันธสัญญากับเราด้วยเครื่องสัตวบูชา”

50:5 Gather my saints together unto me; those that have made a covenant with me by sacrifice.

50:6 ฟ้าสวรรค์จะประกาศความชอบธรรมของพระองค์ เพราะพระเจ้านั่นแหละทรงเป็นผู้พิพากษา เซลาห์

50:6 And the heavens shall declare his righteousness: for God is judge himself. Selah.

พระเจ้าทรงชอบพระทัยในการเชื่อฟังพระองค์
50:7 “โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จงฟัง และเราจะพูด โอ อิสราเอลเอ๋ย เราจะเป็นพยานปรักปรำเจ้า เราเป็นพระเจ้า พระเจ้าของเจ้า

God Delights in Obedience
50:7 Hear, O my people, and I will speak; O Israel, and I will testify against thee: I am God, even thy God.

50:8 เราจะมิได้ตักเตือนเจ้าเรื่องเครื่องสัตวบูชาของเจ้า เครื่องเผาบูชาของเจ้ามีอยู่ต่อหน้าเราเสมอ

50:8 I will not reprove thee for thy sacrifices or thy burnt offerings, to have been continually before me.

50:9 เราจะไม่รับวัวตัวผู้จากเรือนของเจ้า หรือแพะตัวผู้จากคอกของเจ้า

50:9 I will take no bullock out of thy house, nor he goats out of thy folds.

50:10 เพราะสัตว์แห่งป่าไม้ทุกตัวเป็นของเรา ทั้งสัตว์เลี้ยงบนภูเขาตั้งพันยอด

50:10 For every beast of the forest is mine, and the cattle upon a thousand hills.

50:11 เรารู้จักบรรดานกแห่งภูเขาทั้งหลาย และบรรดาสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งเป็นของเรา

50:11 I know all the fowls of the mountains: and the wild beasts of the field are mine.

50:12 ถ้าเราหิว เราจะไม่บอกเจ้า เพราะพิภพและสารพัดที่อยู่ในนั้นเป็นของเรา

50:12 If I were hungry, I would not tell thee: for the world is mine, and the fulness thereof.

50:13 เราจะกินเนื้อวัวตัวผู้หรือ หรือดื่มเลือดแพะหรือ

50:13 Will I eat the flesh of bulls, or drink the blood of goats?

50:14 จงนำเครื่องการโมทนาพระคุณมาเป็นเครื่องสักการบูชาแด่พระเจ้า และทำตามคำปฏิญาณของเจ้าต่อองค์ผู้สูงสุด

50:14 Offer unto God thanksgiving; and pay thy vows unto the most High:

50:15 และจงร้องทูลเราในวันทุกข์ยากลำบาก เราจะช่วยเจ้าให้พ้น และเจ้าจะถวายสง่าราศีแก่เรา”

50:15 And call upon me in the day of trouble: I will deliver thee, and thou shalt glorify me.

50:16 แต่พระเจ้าตรัสกับคนชั่วว่า “เจ้ามีสิทธิ์อะไรที่จะท่องกฎเกณฑ์ของเรา หรือรับปากตามพันธสัญญาของเรา

50:16 But unto the wicked God saith, What hast thou to do to declare my statutes, or that thou shouldest take my covenant in thy mouth?

50:17 เพราะเจ้าเกลียดคำสั่งสอน และเจ้าเหวี่ยงคำของเราไว้ข้างหลังเจ้า

50:17 Seeing thou hatest instruction, and castest my words behind thee.

50:18 เมื่อเจ้าเห็นโจร เจ้าก็คบเขา และเจ้าเข้าสังคมกับคนเล่นชู้

50:18 When thou sawest a thief, then thou consentedst with him, and hast been partaker with adulterers.

50:19 เจ้าปล่อยปากของเจ้าให้พูดชั่ว และลิ้นของเจ้าประกอบการหลอกลวง

50:19 Thou givest thy mouth to evil, and thy tongue frameth deceit.

50:20 เจ้านั่งพูดใส่ร้ายพี่น้องของเจ้า เจ้านินทาลูกชายมารดาของเจ้าเอง

50:20 Thou sittest and speakest against thy brother; thou slanderest thine own mother's son.

50:21 เจ้าได้กระทำสิ่งเหล่านี้แล้ว เราก็นิ่งเงียบ เจ้าคิดว่าเราเป็นเหมือนเจ้า แต่เราจะขนาบเจ้า และเราจะรายงานสิ่งเหล่านั้นต่อหน้าต่อตาเจ้า

50:21 These things hast thou done, and I kept silence; thou thoughtest that I was altogether such an one as thyself: but I will reprove thee, and set them in order before thine eyes.

50:22 เจ้าทั้งหลายผู้ลืมพระเจ้า จงพิจารณาเรื่องนี้ หาไม่เราจะฉีกเจ้าเป็นชิ้น ๆ และจะไม่มีสักคนที่ช่วยเจ้าให้พ้นได้

50:22 Now consider this, ye that forget God, lest I tear you in pieces, and there be none to deliver.

50:23 บุคคลที่นำการสรรเสริญมาเป็นเครื่องสักการบูชาก็ให้เกียรติแก่เรา เราจะสำแดงความรอดของพระเจ้าแก่ผู้จัดทางของเขาอย่างถูกต้อง”

50:23 Whoso offereth praise glorifieth me: and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope