กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 116 / Psalms 116

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การประกาศความรักต่อพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยให้พ้น
116:1 ข้าพเจ้ารักพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ทรงสดับเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้า

Profession of Love to God for Deliverance
116:1 I love the LORD, because he hath heard my voice and my supplications.

116:2 เพราะพระองค์ทรงเงี่ยพระกรรณสดับข้าพเจ้า เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่

116:2 Because he hath inclined his ear unto me, therefore will I call upon him as long as I live.

116:3 ความเศร้าโศกแห่งความตายมาล้อมข้าพเจ้าอยู่ ความเจ็บปวดแห่งนรกจับข้าพเจ้าไว้ ข้าพเจ้าประสบความทุกข์ใจและความระทม

116:3 The sorrows of death compassed me, and the pains of hell gat hold upon me: I found trouble and sorrow.

116:4 แล้วข้าพเจ้าร้องทูลออกพระนามพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยชีวิตข้าพระองค์ให้รอด”

116:4 Then called I upon the name of the LORD; O LORD, I beseech thee, deliver my soul.

116:5 พระเยโฮวาห์ทรงพระกรุณาและชอบธรรม เออ พระเจ้าของเราทั้งหลายทรงพระเมตตา

116:5 Gracious is the LORD, and righteous; yea, our God is merciful.

116:6 พระเยโฮวาห์ทรงสงวนคนรู้น้อยไว้ เมื่อข้าพเจ้าตกต่ำ พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด

116:6 The LORD preserveth the simple: I was brought low, and he helped me.

116:7 โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย กลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทำแก่เจ้าอย่างบริบูรณ์

116:7 Return unto thy rest, O my soul; for the LORD hath dealt bountifully with thee.

116:8 เพราะพระองค์ทรงช่วยจิตใจข้าพระองค์ให้พ้นจากความตาย ช่วยนัยน์ตาข้าพระองค์จากน้ำตา ช่วยเท้าข้าพระองค์จากการล้ม

116:8 For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling.

116:9 ข้าพเจ้าจะดำเนินอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ในแผ่นดินของคนเป็น

116:9 I will walk before the LORD in the land of the living.

116:10 ข้าพเจ้าเชื่อแล้ว เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูด ข้าพเจ้าได้รับความทุกข์ยากใหญ่ยิ่ง

116:10 I believed, therefore have I spoken: I was greatly afflicted:

116:11 ข้าพเจ้ากล่าวด้วยความเร่งร้อนว่า “คนเรานี้เป็นคนโกหกทั้งนั้น”

116:11 I said in my haste, All men are liars.

116:12 ข้าพเจ้าจะเอาอะไรตอบแทนพระเยโฮวาห์ได้ เนื่องจากบรรดาพระราชกิจอันมีพระคุณต่อข้าพเจ้า

116:12 What shall I render unto the LORD for all his benefits toward me?

116:13 ข้าพเจ้าจะยกถ้วยแห่งความรอดและร้องทูลออกพระนามพระเยโฮวาห์

116:13 I will take the cup of salvation, and call upon the name of the LORD.

116:14 บัดนี้ข้าพเจ้าจะทำตามคำปฏิญาณของข้าพเจ้าแด่พระเยโฮวาห์ต่อหน้าประชาชนทั้งปวงของพระองค์

116:14 I will pay my vows unto the LORD now in the presence of all his people.

116:15 มรณกรรมแห่งวิสุทธิชนของพระองค์สำคัญในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์

116:15 Precious in the sight of the LORD is the death of his saints.

116:16 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แท้จริงข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ พระเจ้าข้า ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เป็นบุตรชายของหญิงคนใช้ของพระองค์ พระองค์ทรงแก้พันธนะของข้าพระองค์

116:16 O LORD, truly I am thy servant; I am thy servant, and the son of thine handmaid: thou hast loosed my bonds.

116:17 ข้าพระองค์จะถวายเครื่องสักการบูชาโมทนาพระคุณแด่พระองค์ และจะร้องทูลออกพระนามของพระเยโฮวาห์

116:17 I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, and will call upon the name of the LORD.

116:18 บัดนี้ข้าพเจ้าจะทำตามคำปฏิญาณของข้าพเจ้าแด่พระเยโฮวาห์ต่อหน้าประชาชนทั้งปวงของพระองค์

116:18 I will pay my vows unto the LORD now in the presence of all his people,

116:19 ในบริเวณพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ โอ เยรูซาเล็มเอ๋ย ในท่ามกลางเธอ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

116:19 In the courts of the LORD'S house, in the midst of thee, O Jerusalem. Praise ye the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope