กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 78 / Psalms 78

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

คนอิสราเอลจะสอนลูกหลานเรื่องความดีเลิศของพระเจ้า
มัสคิลบทหนึ่งของอาสาฟ

78:1 โอ ประชาชนของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเงี่ยหูฟังกฎของข้าพเจ้า เอียงหูของท่านทั้งหลายฟังถ้อยคำจากปากข้าพเจ้า

Israelites to Teach Their Children about God's Goodness
A Maschil of Asaph

78:1 Give ear, O my people, to my law: incline your ears to the words of my mouth.

78:2 ข้าพเจ้าจะอ้าปากกล่าวคำอุปมา ข้าพเจ้าจะกล่าวคำลึกลับของโบราณกาล

78:2 I will open my mouth in a parable: I will utter dark sayings of old:

78:3 ถึงสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินได้ทราบ ที่บรรพบุรุษของเราได้บอกเรา

78:3 Which we have heard and known, and our fathers have told us.

78:4 เราจะไม่ซ่อนไว้จากลูกหลานของเขา แต่จะบอกแก่ชั่วอายุที่กำลังเกิดมา ถึงการสรรเสริญพระเยโฮวาห์ และฤทธานุภาพของพระองค์ และการมหัศจรรย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ

78:4 We will not hide them from their children, shewing to the generation to come the praises of the LORD, and his strength, and his wonderful works that he hath done.

78:5 เพราะพระองค์ทรงสถาปนาพระโอวาทไว้ในยาโคบ และทรงแต่งตั้งพระราชบัญญัติไว้ในอิสราเอล ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาแก่บรรพบุรุษของเรา ว่าให้แจ้งเรื่องราวเหล่านั้นแก่ลูกหลานของเขา

78:5 For he established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, which he commanded our fathers, that they should make them known to their children:

78:6 เพื่อชั่วอายุรุ่นต่อไปจะทราบเรื่องคือลูกหลานที่จะเกิดมา และที่จะลุกขึ้นบอกลูกหลานของเขา

78:6 That the generation to come might know them, even the children which should be born; who should arise and declare them to their children:

78:7 เพื่อเขาจะตั้งความหวังของเขาไว้ในพระเจ้า และไม่ลืมพระราชกิจของพระเจ้า แต่รักษาพระบัญญัติของพระองค์

78:7 That they might set their hope in God, and not forget the works of God, but keep his commandments:

78:8 และเพื่อเขาจะมิได้เหมือนบรรพบุรุษของเขา คือชั่วอายุที่ดื้อดึงและมักกบฏ ชั่วอายุที่จิตใจไม่มั่นคง ผู้ซึ่งจิตวิญญาณของเขาไม่มั่นคงต่อพระเจ้า

78:8 And might not be as their fathers, a stubborn and rebellious generation; a generation that set not their heart aright, and whose spirit was not stedfast with God.

78:9 บรรดาคนเอฟราอิม มีอาวุธพร้อมและถือคันธนู ได้หันกลับในวันสงคราม

78:9 The children of Ephraim, being armed, and carrying bows, turned back in the day of battle.

78:10 เขาทั้งหลายมิได้รักษาพันธสัญญาของพระเจ้า และปฏิเสธที่จะเดินตามพระราชบัญญัติของพระองค์

78:10 They kept not the covenant of God, and refused to walk in his law;

78:11 เขาลืมสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำและการมหัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงสำแดงแก่เขา

78:11 And forgat his works, and his wonders that he had shewed them.

78:12 พระองค์ทรงกระทำการมหัศจรรย์ท่ามกลางสายตาของบรรพบุรุษของเขา ในแผ่นดินแห่งอียิปต์ ในไร่นาโศอัน

78:12 Marvellous things did he in the sight of their fathers, in the land of Egypt, in the field of Zoan.

78:13 พระองค์ทรงแยกทะเล และให้เขาเดินผ่านไป และกระทำให้น้ำตั้งอยู่เหมือนกองสูง

78:13 He divided the sea, and caused them to pass through; and he made the waters to stand as an heap.

78:14 ในกลางวันพระองค์ทรงนำเขาด้วยเมฆ และด้วยแสงไฟคืนยังรุ่ง

78:14 In the daytime also he led them with a cloud, and all the night with a light of fire.

78:15 พระองค์ทรงผ่าหินในถิ่นทุรกันดาร ประทานน้ำเป็นอันมากให้เขาดื่มเหมือนมาจากที่ลึก

78:15 He clave the rocks in the wilderness, and gave them drink as out of the great depths.

78:16 พระองค์ทรงกระทำให้ลำธารออกมาจากหิน ทรงกระทำให้น้ำไหลลงมาเหมือนแม่น้ำ

78:16 He brought streams also out of the rock, and caused waters to run down like rivers.

78:17 แต่เขายังกระทำบาปยิ่งขึ้นต่อพระองค์ โดยได้ยั่วองค์ผู้สูงสุดในที่แห้งแล้ง

78:17 And they sinned yet more against him by provoking the most High in the wilderness.

78:18 เขาทดลองพระเจ้าอยู่ในใจของเขาโดยเรียกร้องอาหารที่เขาอยาก

78:18 And they tempted God in their heart by asking meat for their lust.

78:19 เขาพูดปรักปรำพระเจ้าว่า “พระเจ้าจะทรงเตรียมสำรับในถิ่นทุรกันดารได้หรือ”

78:19 Yea, they spake against God; they said, Can God furnish a table in the wilderness?

78:20 ดูเถิด พระองค์ทรงตีหินให้น้ำพุออกมา และลำธารก็ไหลล้น พระองค์จะประทานขนมปังด้วยได้หรือ หรือทรงจัดเนื้อให้ประชาชนของพระองค์ได้หรือ

78:20 Behold, he smote the rock, that the waters gushed out, and the streams overflowed; can he give bread also? can he provide flesh for his people?

78:21 เพราะฉะนั้น เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงสดับแล้ว พระองค์ทรงพระพิโรธ มีไฟลุกโพลงขึ้นสู้ยาโคบ พระพิโรธของพระองค์พลุ่งขึ้นสู้อิสราเอล

78:21 Therefore the LORD heard this, and was wroth: so a fire was kindled against Jacob, and anger also came up against Israel;

78:22 เพราะเขาไม่เชื่อพระเจ้า และไม่ไว้วางใจในความรอดของพระองค์

78:22 Because they believed not in God, and trusted not in his salvation:

78:23 พระองค์ยังทรงบัญชาเมฆเบื้องบน และทรงเปิดประตูฟ้าสวรรค์

78:23 Though he had commanded the clouds from above, and opened the doors of heaven,

78:24 พระองค์ทรงหลั่งมานาให้เขารับประทาน และประทานอาหารทิพย์ให้เขา

78:24 And had rained down manna upon them to eat, and had given them of the corn of heaven.

78:25 มนุษย์ได้กินอาหารของพวกทูตสวรรค์ พระองค์ประทานอาหารให้พวกเขาอย่างอุดมสมบูรณ์

78:25 Man did eat angels' food: he sent them meat to the full.

78:26 พระองค์ทรงกระทำให้ลมตะวันออกพัดในฟ้าสวรรค์ และทรงนำลมใต้ออกมาด้วยฤทธิ์ของพระองค์

78:26 He caused an east wind to blow in the heaven: and by his power he brought in the south wind.

78:27 พระองค์ทรงหลั่งเนื้อให้เขาอย่างผงคลี คือนก ดั่งเม็ดทรายในทะเล

78:27 He rained flesh also upon them as dust, and feathered fowls like as the sand of the sea:

78:28 พระองค์ทรงให้มันตกลงมากลางค่ายของเขา และรอบที่อาศัยของเขา

78:28 And he let it fall in the midst of their camp, round about their habitations.

78:29 เขาได้รับประทานอิ่มดี เพราะพระองค์ประทานสิ่งที่เขาอยาก

78:29 So they did eat, and were well filled: for he gave them their own desire;

78:30 แต่ก่อนที่เขาจะหายอยาก ขณะที่อาหารยังอยู่ในปากของเขา

78:30 They were not estranged from their lust. But while their meat was yet in their mouths,

78:31 พระพิโรธของพระเจ้าพลุ่งขึ้นต่อเขา และพระองค์ทรงสังหารชายฉกรรจ์ที่สุดของเขาเสีย และทรงคว่ำคนที่คัดเลือกแล้วในอิสราเอลเสีย

78:31 The wrath of God came upon them, and slew the fattest of them, and smote down the chosen men of Israel.

78:32 ถึงมีเรื่องทั้งสิ้นนี้ เขาก็ยังกระทำบาป เขามิได้เชื่อถือการมหัศจรรย์ของพระองค์

78:32 For all this they sinned still, and believed not for his wondrous works.

78:33 พระองค์จึงทรงกระทำให้วันของเขาหายไปด้วยการกระทำที่ไร้สาระ และทรงให้ปีของเขาหายไปด้วยความยากลำบาก

78:33 Therefore their days did he consume in vanity, and their years in trouble.

78:34 เมื่อพระองค์ทรงสังหารเขา เขาแสวงหาพระองค์ เขาได้กลับมาแสวงพระเจ้าด้วยใจร้อนรน

78:34 When he slew them, then they sought him: and they returned and enquired early after God.

78:35 เขาระลึกว่าพระเจ้าทรงเป็นศิลาของเขา และพระเจ้าองค์สูงสุดเป็นพระผู้ไถ่ของเขา

78:35 And they remembered that God was their rock, and the high God their redeemer.

78:36 แต่เขายอพระองค์ด้วยปากของเขา และมุสาต่อพระองค์ด้วยลิ้นของเขา

78:36 Nevertheless they did flatter him with their mouth, and they lied unto him with their tongues.

78:37 เพราะจิตใจของเขาไม่แน่วแน่ต่อพระองค์ เขาไม่จริงจังต่อพันธสัญญาของพระองค์

78:37 For their heart was not right with him, neither were they stedfast in his covenant.

78:38 แต่พระองค์ทรงเต็มไปด้วยความเมตตากรุณา พระองค์ทรงอภัยความชั่วช้าของเขา และมิได้ทรงทำลายเขา พระองค์ทรงยับยั้งพระพิโรธของพระองค์บ่อย ๆ และมิได้ทรงกวนพระพิโรธของพระองค์ทั้งสิ้นให้ขึ้นมา

78:38 But he, being full of compassion, forgave their iniquity, and destroyed them not: yea, many a time turned he his anger away, and did not stir up all his wrath.

78:39 พระองค์ทรงระลึกว่าเขาเป็นเพียงแต่เนื้อหนัง เป็นลมที่ผ่านไปแล้วมิได้กลับมาอีก

78:39 For he remembered that they were but flesh; a wind that passeth away, and cometh not again.

78:40 เขายั่วพระองค์ในถิ่นทุรกันดารบ่อยสักเท่าใด และทำให้พระองค์โทมนัสในทะเลทราย

78:40 How oft did they provoke him in the wilderness, and grieve him in the desert!

78:41 แต่เขายังได้กลับทดลองพระเจ้าอีกและได้ทำให้องค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเศร้าพระทัย

78:41 Yea, they turned back and tempted God, and limited the Holy One of Israel.

78:42 เขามิได้ระลึกถึงพระหัตถ์ของพระองค์ หรือวันที่พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากคู่อริของเขา

78:42 They remembered not his hand, nor the day when he delivered them from the enemy.

78:43 เมื่อพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญของพระองค์ในอียิปต์ และการมหัศจรรย์ของพระองค์ในไร่นาโศอัน

78:43 How he had wrought his signs in Egypt, and his wonders in the field of Zoan:

78:44 พระองค์ทรงเปลี่ยนแม่น้ำและลำธารของเขาให้เป็นเลือด เพื่อเขาดื่มอะไรไม่ได้

78:44 And had turned their rivers into blood; and their floods, that they could not drink.

78:45 พระองค์ทรงส่งฝูงแมลงหลายชนิดมาท่ามกลางเขา ซึ่งผลาญเขา และกบ ซึ่งทำลายเขา

78:45 He sent divers sorts of flies among them, which devoured them; and frogs, which destroyed them.

78:46 พระองค์ประทานพืชผลของเขาแก่ตั๊กแตนวัยคลาน และผลแห่งแรงงานของเขาแก่ตั๊กแตนวัยบิน

78:46 He gave also their increase unto the caterpiller, and their labour unto the locust.

78:47 พระองค์ทรงทำลายเถาองุ่นของเขาด้วยลูกเห็บ และต้นมะเดื่อของเขาด้วยน้ำค้างแข็ง

78:47 He destroyed their vines with hail, and their sycomore trees with frost.

78:48 พระองค์ทรงมอบฝูงวัวของเขาไว้กับลูกเห็บ และฝูงแพะแกะของเขากับฟ้าผ่า

78:48 He gave up their cattle also to the hail, and their flocks to hot thunderbolts.

78:49 พระองค์ทรงปล่อยความกริ้วดุร้ายของพระองค์มาเหนือเขา ทั้งพระพิโรธ ความกริ้วและความทุกข์ลำบาก โดยส่งเหล่าทูตสวรรค์ชั่วร้ายท่ามกลางเขา

78:49 He cast upon them the fierceness of his anger, wrath, and indignation, and trouble, by sending evil angels among them.

78:50 พระองค์ทรงเปิดวิถีให้แก่ความกริ้วของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงเว้นจิตวิญญาณเขาไว้จากความตาย แต่ประทานชีวิตของเขาแก่โรคระบาด

78:50 He made a way to his anger; he spared not their soul from death, but gave their life over to the pestilence;

78:51 พระองค์ทรงประหารลูกหัวปีทั้งสิ้นในอียิปต์ คือผลแรกแห่งกำลังของเขาในเต็นท์ของฮาม

78:51 And smote all the firstborn in Egypt; the chief of their strength in the tabernacles of Ham:

78:52 แล้วพระองค์ทรงนำประชาชนของพระองค์ออกมาเหมือนนำแกะ และนำเขาไปในถิ่นทุรกันดารเหมือนฝูงแพะแกะ

78:52 But made his own people to go forth like sheep, and guided them in the wilderness like a flock.

78:53 พระองค์นำเขาไปอย่างปลอดภัย เขาจึงไม่กลัว แต่ทะเลท่วมศัตรูของเขา

78:53 And he led them on safely, so that they feared not: but the sea overwhelmed their enemies.

78:54 และพระองค์ทรงพาเขามายังเขตแดนแห่งสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ ยังภูเขานี้ ซึ่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้

78:54 And he brought them to the border of his sanctuary, even to this mountain, which his right hand had purchased.

78:55 พระองค์ทรงขับประชาชาติต่าง ๆ ออกไปข้างหน้าเขา พระองค์ทรงวัดแบ่งแดนประชาชาตินั้นให้เป็นมรดก และทรงตั้งบรรดาเผ่าอิสราเอลไว้ในเต็นท์ของเขา

78:55 He cast out the heathen also before them, and divided them an inheritance by line, and made the tribes of Israel to dwell in their tents.

78:56 แต่เขาทั้งหลายยังทดลองและยั่วพระเจ้าองค์สูงสุด มิได้รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์

78:56 Yet they tempted and provoked the most high God, and kept not his testimonies:

78:57 กลับหันไปเสียและประพฤติทรยศอย่างบรรพบุรุษของเขา เขาบิดไปเหมือนคันธนูที่ไว้ใจไม่ได้

78:57 But turned back, and dealt unfaithfully like their fathers: they were turned aside like a deceitful bow.

78:58 เพราะเขายั่วยุพระองค์ให้ทรงกริ้วด้วยเรื่องสถานบูชาบนที่สูงของเขาทั้งหลาย ได้ยั่วยุพระองค์ให้ทรงหวงแหนเขาด้วยเรื่องรูปเคารพแกะสลักของเขา

78:58 For they provoked him to anger with their high places, and moved him to jealousy with their graven images.

78:59 เมื่อพระเจ้าทรงสดับ พระองค์ทรงพระพิโรธยิ่ง และพระองค์ทรงรังเกียจอิสราเอลยิ่งนัก

78:59 When God heard this, he was wroth, and greatly abhorred Israel:

78:60 พระองค์ทรงละพลับพลาในเมืองชีโลห์ คือเต็นท์ที่พระองค์ทรงตั้งไว้ท่ามกลางมนุษย์

78:60 So that he forsook the tabernacle of Shiloh, the tent which he placed among men;

78:61 และทรงมอบฤทธานุภาพของพระองค์แก่การเป็นเชลย และสง่าราศีของพระองค์แก่มือของคู่อริ

78:61 And delivered his strength into captivity, and his glory into the enemy's hand.

78:62 พระองค์ทรงมอบประชาชนของพระองค์แก่ดาบ และทรงพระพิโรธต่อมรดกของพระองค์

78:62 He gave his people over also unto the sword; and was wroth with his inheritance.

78:63 ไฟผลาญหนุ่ม ๆ ของเขาเสีย และสาว ๆ ของเขาก็ไม่ได้แต่งงาน

78:63 The fire consumed their young men; and their maidens were not given to marriage.

78:64 บรรดาปุโรหิตของเขาล้มลงด้วยดาบ และหญิงม่ายของเขาไม่มีการร้องทุกข์

78:64 Their priests fell by the sword; and their widows made no lamentation.

78:65 แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตื่นอย่างตื่นบรรทม อย่างชายฉกรรจ์โห่ร้องเพราะฤทธิ์เหล้าองุ่น

78:65 Then the Lord awaked as one out of sleep, and like a mighty man that shouteth by reason of wine.

78:66 และพระองค์ทรงตีปฏิปักษ์ของพระองค์ทางด้านหลัง และให้เขาได้อายเป็นนิตย์

78:66 And he smote his enemies in the hinder parts: he put them to a perpetual reproach.

78:67 พระองค์ทรงปฏิเสธพลับพลาของโยเซฟ พระองค์มิได้ทรงเลือกเผ่าเอฟราอิม

78:67 Moreover he refused the tabernacle of Joseph, and chose not the tribe of Ephraim:

78:68 แต่พระองค์ทรงเลือกเผ่ายูดาห์ ภูเขาศิโยนซึ่งพระองค์ทรงรัก

78:68 But chose the tribe of Judah, the mount Zion which he loved.

78:69 พระองค์ทรงสร้างสถานบริสุทธิ์ของพระองค์อย่างกับพระราชวังสูง อย่างแผ่นดินโลกซึ่งพระองค์ตั้งไว้เป็นนิตย์

78:69 And he built his sanctuary like high palaces, like the earth which he hath established for ever.

78:70 พระองค์ทรงเลือกดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ ทรงพาท่านมาจากคอกแกะ

78:70 He chose David also his servant, and took him from the sheepfolds:

78:71 พระองค์ทรงพาท่านมาจากการดูแลแม่แกะที่มีลูกอ่อนให้เป็นผู้เลี้ยงดูยาโคบประชาชนของพระองค์ และอิสราเอลมรดกของพระองค์อย่างเลี้ยงแกะ

78:71 From following the ewes great with young he brought him to feed Jacob his people, and Israel his inheritance.

78:72 ท่านจึงเลี้ยงดูเขาทั้งหลายด้วยใจเที่ยงธรรม และนำเขาทั้งหลายไปด้วยมือช่ำชอง

78:72 So he fed them according to the integrity of his heart; and guided them by the skilfulness of his hands.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope