กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 91 / Psalms 91

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

สภาพอันมีสุขของคนที่รักพระเจ้า
91:1 ผู้ที่อาศัยอยู่ ณ ที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

Happy Estate of the Godly
91:1 He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty.

91:2 ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงพระเยโฮวาห์ว่า “พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์จะไว้วางใจ”

91:2 I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.

ความปลอดภัยของคนที่รักพระเจ้า
91:3 เพราะพระองค์จะทรงช่วยตัวท่านให้พ้นจากกับของพรานนกและจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้น

The Safety of the Godly
91:3 Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence.

91:4 พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะวางใจอยู่ใต้ปีกของพระองค์ ความจริงของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้งของท่าน

91:4 He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.

การยกย่องคนที่รักพระเจ้า
91:5 ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน

The Exaltation of the Godly
91:5 Thou shalt not be afraid for the terror by night; nor for the arrow that flieth by day;

91:6 หรือโรคภัยที่ไล่มาในความมืด หรือความพินาศที่เกิดความหายนะในเที่ยงวัน

91:6 Nor for the pestilence that walketh in darkness; nor for the destruction that wasteth at noonday.

91:7 หนึ่งพันคนจะล้มอยู่ที่ข้าง ๆ ท่าน หนึ่งหมื่นคนที่มือขวาของท่าน แต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่าน

91:7 A thousand shall fall at thy side, and ten thousand at thy right hand; but it shall not come nigh thee.

91:8 ท่านจะมองดูด้วยตาเท่านั้น และเห็นการตอบแทนแก่คนชั่ว

91:8 Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked.

91:9 เพราะท่านได้กระทำให้พระเยโฮวาห์ผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุด เป็นที่อยู่ของท่าน

91:9 Because thou hast made the LORD, which is my refuge, even the most High, thy habitation;

91:10 ไม่มีการร้ายใด ๆ จะตกมาบนท่าน ไม่มีภัยมาใกล้ที่อาศัยของท่าน

91:10 There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.

91:11 เพราะพระองค์จะกำชับเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่าน

91:11 For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways.

91:12 เขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหิน

91:12 They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.

91:13 ท่านจะเหยียบสิงโตและงูพิษ ท่านจะย่ำสิงโตหนุ่มและมังกร

91:13 Thou shalt tread upon the lion and adder: the young lion and the dragon shalt thou trample under feet.

91:14 เพราะเขาผูกพันกับเราด้วยความรัก เราจึงจะช่วยเขาให้พ้น เราจะตั้งเขาไว้ในที่สูง เพราะเขารู้จักนามของเรา

91:14 Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.

91:15 เขาจะร้องทูลเรา และเราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก เราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขา

91:15 He shall call upon me, and I will answer him: I will be with him in trouble; I will deliver him, and honour him.

91:16 เราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาว และสำแดงความรอดของเราแก่เขา

91:16 With long life will I satisfy him, and shew him my salvation.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope