กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 65 / Psalms 65

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การสรรเสริญพระคุณของพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีและบทเพลงของดาวิด

65:1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ในศิโยนการสรรเสริญคอยท่าพระองค์ เขาจะทำตามคำปฏิญาณแด่พระองค์

Praise of God's Grace
To the chief musician, A psalm and song of David

65:1 Praise waiteth for thee, O God, in Sion: and unto thee shall the vow be performed.

65:2 โอ ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสดับฟังคำอธิษฐาน เนื้อหนังทั้งสิ้นจะมายังพระองค์

65:2 O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come.

65:3 ความชั่วช้าทั้งหลายชนะข้าพระองค์ เนื่องด้วยการละเมิดของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์ก็จะทรงชำระล้างให้

65:3 Iniquities prevail against me: as for our transgressions, thou shalt purge them away.

ความประเสริฐของพระเจ้าต่อผู้เลือกสรรของพระองค์
65:4 ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและนำมาให้เข้าเฝ้าพระองค์ เพื่อเขาจะอาศัยอยู่ในบริเวณพระนิเวศน์ของพระองค์จะได้รับพร ข้าพระองค์ทั้งหลายจะอิ่มเอิบด้วยความดีแห่งพระนิเวศน์ของพระองค์ คือพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์

God's Goodness to His Chosen
65:4 Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts: we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple.

65:5 โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยความชอบธรรมโดยกิจการที่น่าครั่นคร้าม พระองค์ผู้ทรงเป็นความไว้วางใจของที่สิ้นสุดปลายทั้งปวงของแผ่นดินโลก และของคนที่อยู่ทางทะเลที่ไกลโพ้น

65:5 By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation; who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea:

65:6 พระองค์ผู้ทรงสถาปนาภูเขาด้วยพระกำลังของพระองค์ ทรงคาดพระองค์ไว้ด้วยอานุภาพ

65:6 Which by his strength setteth fast the mountains; being girded with power:

65:7 ผู้ทรงระงับเสียงอึงคะนึงของทะเล เสียงอึงคะนึงของคลื่นทะเล เสียงโกลาหลของชาวประเทศทั้งหลาย

65:7 Which stilleth the noise of the seas, the noise of their waves, and the tumult of the people.

65:8 ผู้ที่อยู่ในเขตแผ่นดินโลกไกลโพ้นจึงเกรงกลัวต่อหมายสำคัญของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำให้เช้าขึ้นและเย็นลงกู่ก้องด้วยความชื่นบาน

65:8 They also that dwell in the uttermost parts are afraid at thy tokens: thou makest the outgoings of the morning and evening to rejoice.

65:9 พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนแผ่นดินโลก และทรงรดน้ำ พระองค์ทรงกระทำให้อุดมสมบูรณ์ด้วยแม่น้ำของพระเจ้าซึ่งมีน้ำเต็ม พระองค์ทรงจัดหาข้าวให้พวกเขา เมื่อพระองค์ทรงจัดเตรียมโลกไว้เช่นนั้น

65:9 Thou visitest the earth, and waterest it: thou greatly enrichest it with the river of God, which is full of water: thou preparest them corn, when thou hast so provided for it.

65:10 พระองค์ทรงรดน้ำตามรอยไถของมันอย่างอุดมสมบูรณ์ พระองค์ทรงให้ขี้ไถราบลง พระองค์ทรงให้อ่อนละมุนด้วยฝน พระองค์ทรงอวยพรผลิตผลของมัน

65:10 Thou waterest the ridges thereof abundantly: thou settlest the furrows thereof: thou makest it soft with showers: thou blessest the springing thereof.

65:11 พระองค์ทรงให้ปีเป็นยอดด้วยความดีของพระองค์ พระมรรคาทั้งหลายของพระองค์มีความไพบูลย์ย้อยหยด

65:11 Thou crownest the year with thy goodness; and thy paths drop fatness.

65:12 ทุ่งหญ้าในถิ่นทุรกันดารก็หยดย้อย เนินเขาคาดเอวด้วยความชื่นบาน

65:12 They drop upon the pastures of the wilderness: and the little hills rejoice on every side.

65:13 ป่าพงห่มตัวด้วยฝูงแพะแกะ หุบเขาพราวไปด้วยข้าว เขาโห่ร้องด้วยความชื่นบานและร้องเพลง

65:13 The pastures are clothed with flocks; the valleys also are covered over with corn; they shout for joy, they also sing.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope