กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 105 / Psalms 105

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
105:1 โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ จงร้องทูลออกพระนามพระองค์ จงให้บรรดาพระราชกิจของพระองค์แจ้งแก่ชนชาติทั้งหลาย

An Exhortation to Praise God
105:1 O give thanks unto the LORD; call upon his name: make known his deeds among the people.

105:2 จงร้องเพลงถวายพระองค์ ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์ จงเล่าถึงการมหัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์

105:2 Sing unto him, sing psalms unto him: talk ye of all his wondrous works.

105:3 จงอวดพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ ให้จิตใจของบรรดาผู้แสวงหาพระเยโฮวาห์เปรมปรีดิ์

105:3 Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the LORD.

105:4 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระกำลังของพระองค์ แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์เรื่อยไป

105:4 Seek the LORD, and his strength: seek his face evermore.

105:5 จงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ การมหัศจรรย์และคำพิพากษาแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์

105:5 Remember his marvellous works that he hath done; his wonders, and the judgments of his mouth;

105:6 โอ เชื้อสายของอับราฮัม ผู้รับใช้ของพระองค์ เชื้อสายของยาโคบ ผู้เลือกสรรของพระองค์

105:6 O ye seed of Abraham his servant, ye children of Jacob his chosen.

105:7 พระองค์คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา คำพิพากษาของพระองค์อยู่ทั่วไปในแผ่นดินโลก

105:7 He is the LORD our God: his judgments are in all the earth.

105:8 พระองค์ทรงจดจำพันธสัญญาของพระองค์อยู่เป็นนิตย์ คือพระวจนะที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ตลอดหนึ่งพันชั่วอายุ

105:8 He hath remembered his covenant for ever, the word which he commanded to a thousand generations.

พระเจ้าได้ทรงช่วยพวกบรรพบุรุษแห่งอิสราเอล
105:9 คือพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำไว้กับอับราฮัม คำปฏิญาณซึ่งทรงกระทำไว้กับอิสอัค

God's Providence in Behalf of the Patriarchs
105:9 Which covenant he made with Abraham, and his oath unto Isaac;

105:10 ซึ่งพระองค์ทรงยืนยันอีกกับยาโคบให้เป็นพระราชบัญญัติ และแก่อิสราเอลให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์

105:10 And confirmed the same unto Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant:

105:11 ว่า “เราจะให้แผ่นดินแห่งคานาอันแก่เจ้า เป็นส่วนมรดกของเจ้าทั้งหลาย”

105:11 Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance:

105:12 เมื่อเขายังมีคนจำนวนน้อย จำนวนน้อยจริง ยังเป็นแต่คนอาศัยอยู่ในนั้น

105:12 When they were but a few men in number; yea, very few, and strangers in it.

105:13 พเนจรไปจากประชาชาตินี้ถึงประชาชาตินั้น จากราชอาณาจักรนี้ถึงอีกชนชาติหนึ่ง

105:13 When they went from one nation to another, from one kingdom to another people;

105:14 พระองค์มิได้ทรงยอมให้ผู้ใดบีบบังคับเขา พระองค์ทรงขนาบกษัตริย์หลายองค์ด้วยเห็นแก่เขา

105:14 He suffered no man to do them wrong: yea, he reproved kings for their sakes;

105:15 ว่า “อย่าแตะต้องบรรดาผู้ที่เราเจิมไว้ อย่าทำอันตรายแก่ผู้พยากรณ์ทั้งหลายของเรา”

105:15 Saying, Touch not mine anointed, and do my prophets no harm.

105:16 เมื่อพระองค์ทรงเรียกการกันดารอาหารให้เกิดขึ้นที่แผ่นดิน และทรงทำลายอาหารที่บำรุงชีวิตเสียสิ้น

105:16 Moreover he called for a famine upon the land: he brake the whole staff of bread.

105:17 พระองค์ทรงใช้ชายคนหนึ่งไปข้างหน้าเขา คือโยเซฟ ซึ่งถูกขายไปเป็นทาส

105:17 He sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant:

105:18 เท้าของเขาเจ็บช้ำด้วยตรวน ตัวเขาเข้าอยู่ในปลอกเหล็ก

105:18 Whose feet they hurt with fetters: he was laid in iron:

105:19 จนกว่าสิ่งที่เขาบอกได้บังเกิดขึ้น พระวจนะของพระเยโฮวาห์ทดสอบเขา

105:19 Until the time that his word came: the word of the LORD tried him.

105:20 กษัตริย์ก็ทรงใช้ให้ไปปล่อยตัวเขา ผู้ปกครองของชนชาติทั้งหลายได้ปล่อยเขาเป็นอิสระ

105:20 The king sent and loosed him; even the ruler of the people, and let him go free.

105:21 กษัตริย์ทรงตั้งเขาให้เป็นเจ้านายเหนือวังของพระองค์ เป็นผู้ปกครองกรรมสิทธิ์ทั้งปวงของพระองค์

105:21 He made him lord of his house, and ruler of all his substance:

105:22 ให้ผูกมัดพวกเจ้านายของพระองค์ตามชอบใจ และสอนสติปัญญาแก่ผู้อาวุโสของพระองค์

105:22 To bind his princes at his pleasure; and teach his senators wisdom.

105:23 แล้วอิสราเอลได้มาที่อียิปต์ ยาโคบได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของฮาม

105:23 Israel also came into Egypt; and Jacob sojourned in the land of Ham.

105:24 และพระเจ้าทรงกระทำให้ประชาชนของพระองค์มีลูกดก และทรงกระทำให้เขาแข็งแรงกว่าคู่อริของเขา

105:24 And he increased his people greatly; and made them stronger than their enemies.

105:25 พระองค์ทรงหันใจเขาเหล่านั้นให้เกลียดประชาชนของพระองค์ ให้ใช้กลอุบายแก่ผู้รับใช้ของพระองค์

105:25 He turned their heart to hate his people, to deal subtilly with his servants.

105:26 พระองค์ทรงใช้โมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ และอาโรนผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้

105:26 He sent Moses his servant; and Aaron whom he had chosen.

105:27 เขาทั้งสองกระทำหมายสำคัญท่ามกลางเขาทั้งหลาย ทำการมหัศจรรย์ในแผ่นดินของฮาม

105:27 They shewed his signs among them, and wonders in the land of Ham.

105:28 พระองค์ทรงใช้ความมืดมา กระทำให้แผ่นดินมืด เขาทั้งหลายมิได้กบฏต่อพระวจนะของพระองค์

105:28 He sent darkness, and made it dark; and they rebelled not against his word.

105:29 พระองค์ทรงกระทำให้น้ำกลายเป็นเลือด และให้ปลาของเขาตาย

105:29 He turned their waters into blood, and slew their fish.

105:30 กบแห่กันมาเป็นฝูงใหญ่ที่แผ่นดินของเขา แม้ห้องในของกษัตริย์ของเขาก็มี

105:30 Their land brought forth frogs in abundance, in the chambers of their kings.

105:31 พระองค์ตรัส และฝูงแมลงหลายชนิดก็มาและเหามีไปทั่วในแผ่นดินของเขา

105:31 He spake, and there came divers sorts of flies, and lice in all their coasts.

105:32 พระองค์ประทานลูกเห็บแก่เขาแทนฝน และไฟไหม้ทั่วแผ่นดินของเขา

105:32 He gave them hail for rain, and flaming fire in their land.

105:33 พระองค์ทรงนาบเถาองุ่น และต้นมะเดื่อของเขา และทรงฟาดต้นไม้ในประเทศของเขาให้หัก

105:33 He smote their vines also and their fig trees; and brake the trees of their coasts.

105:34 พระองค์ตรัส และตั๊กแตนวัยบินก็มา และตั๊กแตนวัยคลานมานับไม่ถ้วน

105:34 He spake, and the locusts came, and caterpillers, and that without number,

105:35 มากินพืชในแผ่นดินของเขาหมด และกินผลแห่งดินของเขาสิ้น

105:35 And did eat up all the herbs in their land, and devoured the fruit of their ground.

105:36 พระองค์ทรงสังหารบรรดาลูกหัวปีในแผ่นดินของเขา คือผลแรกแห่งกำลังทั้งสิ้นของเขา

105:36 He smote also all the firstborn in their land, the chief of all their strength.

105:37 แล้วพระองค์ทรงนำอิสราเอลออกไปพร้อมกับเงินและทองคำ และไม่มีสักคนหนึ่งในเผ่าของพระองค์ที่อ่อนแอ

105:37 He brought them forth also with silver and gold: and there was not one feeble person among their tribes.

105:38 เมื่อเขาพรากจากไป อียิปต์ก็ยินดี เพราะความครั่นคร้ามต่ออิสราเอลได้ตกอยู่บนเขา

105:38 Egypt was glad when they departed: for the fear of them fell upon them.

105:39 พระองค์ทรงกางเมฆเป็นเครื่องกำบัง และไฟให้ความสว่างเวลากลางคืน

105:39 He spread a cloud for a covering; and fire to give light in the night.

105:40 ประชาชนร้องขอ และพระองค์ทรงนำนกคุ่มมา และให้เขาอิ่มใจด้วยอาหารจากฟ้าสวรรค์

105:40 The people asked, and he brought quails, and satisfied them with the bread of heaven.

105:41 พระองค์ทรงเปิดหิน และน้ำก็ไหลออกมา มันไหลพุ่งไปเป็นแม่น้ำในที่แห้งแล้ง

105:41 He opened the rock, and the waters gushed out; they ran in the dry places like a river.

105:42 เพราะพระองค์ทรงระลึกถึงพระสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์ และอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์

105:42 For he remembered his holy promise, and Abraham his servant.

105:43 พระองค์จึงทรงนำประชาชนของพระองค์ออกมาด้วยความชื่นบาน ทรงนำผู้ที่เลือกสรรไว้นั้นด้วยความเบิกบานใจ

105:43 And he brought forth his people with joy, and his chosen with gladness:

105:44 และพระองค์ประทานแผ่นดินของบรรดาประชาชาติให้แก่เขา และเขาได้ผลงานของชาติทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์

105:44 And gave them the lands of the heathen: and they inherited the labour of the people;

105:45 เพื่อเขาจะปฏิบัติกฎเกณฑ์ของพระองค์ และรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

105:45 That they might observe his statutes, and keep his laws. Praise ye the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope