กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 49 / Psalms 49

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การวางใจในพระเจ้าสำหรับการเป็นขึ้นมาใหม่
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์

49:1 ดูก่อนชาติทั้งหลาย จงฟังข้อความนี้ ชาวพิภพทั้งปวงเอ๋ย จงเงี่ยหูฟัง

Faith in the Resurrection Built on God
To the chief musician, A psalm for the sons of Korah

49:1 Hear this, all ye people; give ear, all ye inhabitants of the world:

49:2 ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย ทั้งเศรษฐีและคนยากจนด้วยกัน

49:2 Both low and high, rich and poor, together.

49:3 ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวถึงปัญญา การไตร่ตรองของจิตใจข้าพเจ้าจะอยู่ในเรื่องความเข้าใจ

49:3 My mouth shall speak of wisdom; and the meditation of my heart shall be of understanding.

49:4 ข้าพเจ้าจะเอียงหูฟังคำอุปมา ข้าพเจ้าจะแก้ปริศนาของข้าพเจ้าให้เข้ากับเสียงพิณเขาคู่

49:4 I will incline mine ear to a parable: I will open my dark saying upon the harp.

49:5 ทำไมข้าพเจ้าจึงกลัวในคราวทุกข์ยากลำบาก เมื่อความชั่วช้าแห่งผู้ข่มเหงล้อมตัวข้าพเจ้า

49:5 Wherefore should I fear in the days of evil, when the iniquity of my heels shall compass me about?

49:6 คนผู้วางใจในทรัพย์สมบัติของตัว และอวดอ้างความมั่งคั่งอันอุดมของตน

49:6 They that trust in their wealth, and boast themselves in the multitude of their riches;

49:7 แน่ทีเดียวไม่มีคนใดไถ่พี่น้องของตนได้ หรือถวายค่าชีวิตของเขาแด่พระเจ้า

49:7 None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him:

49:8 (เพราะค่าไถ่ชีวิตของเขานั้นมีค่ายิ่งนักและมันสิ้นสุดเป็นนิตย์)

49:8 (For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth for ever:)

49:9 ที่เขาจะมีชีวิตเรื่อยไปเป็นนิตย์และไม่ต้องเห็นความเปื่อยเน่า

49:9 That he should still live for ever, and not see corruption.

49:10 เออ เขาเห็นว่า ถึงปราชญ์ก็ยังตาย คนโง่และคนโฉดก็ต้องพินาศเหมือนกัน และละทรัพย์สมบัติของตนไว้ให้คนอื่น

49:10 For he seeth that wise men die, likewise the fool and the brutish person perish, and leave their wealth to others.

49:11 จิตใจเขาคิดว่าวงศ์วานของเขาจะดำรงอยู่เป็นนิตย์ และที่อาศัยของเขาจะอยู่ถึงทุกชั่วอายุ ถึงเขาเคยเรียกที่ดินของตัวตามชื่อของตน

49:11 Their inward thought is, that their houses shall continue for ever, and their dwelling places to all generations; they call their lands after their own names.

49:12 มนุษย์จะคงชีพในยศศักดิ์ของตนไม่ได้ เขาก็เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่พินาศ

49:12 Nevertheless man being in honour abideth not: he is like the beasts that perish.

49:13 วิถีทางของพวกเขาคือความโง่เขลา ถึงกระนั้นคนชั่วอายุต่อไปก็พอใจกับคำกล่าวของเขา เซลาห์

49:13 This their way is their folly: yet their posterity approve their sayings. Selah.

49:14 ดังแกะ เขาถูกกำหนดไว้ให้แก่แดนผู้ตาย ความตายจะเป็นเมษบาลของเขา คนเที่ยงธรรมจะมีอำนาจเหนือเขาทั้งหลายในเวลาเช้า และความงามของเขาจะเปื่อยสิ้นไปในแดนผู้ตายซึ่งคือที่อาศัยของเขา

49:14 Like sheep they are laid in the grave; death shall feed on them; and the upright shall have dominion over them in the morning; and their beauty shall consume in the grave from their dwelling.

49:15 แต่พระเจ้าจะทรงไถ่จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจากฤทธานุภาพของแดนผู้ตาย เพราะพระองค์จะทรงรับข้าพเจ้าไว้ เซลาห์

49:15 But God will redeem my soul from the power of the grave: for he shall receive me. Selah.

49:16 ท่านอย่ากลัวเมื่อผู้หนึ่งมั่งมีขึ้น เมื่อสง่าราศีของบ้านของเขาเพิ่มขึ้น

49:16 Be not thou afraid when one is made rich, when the glory of his house is increased;

49:17 เพราะเมื่อเขาตาย เขาจะไม่เอาอะไรไปเลย สง่าราศีของเขาจะไม่ลงไปตามเขา

49:17 For when he dieth he shall carry nothing away: his glory shall not descend after him.

49:18 แม้ว่าเมื่อเขาเป็นอยู่ เขานับว่าตัวเขาสุขสบาย และคนอื่นจะยกย่องท่านเมื่อท่านเจริญ

49:18 Though while he lived he blessed his soul: and men will praise thee, when thou doest well to thyself.

49:19 เขาจะไปอยู่กับพวกบรรพบุรุษของเขา ผู้ซึ่งจะไม่เห็นความสว่างเลย

49:19 He shall go to the generation of his fathers; they shall never see light.

49:20 มนุษย์ซึ่งมียศศักดิ์ แต่ขาดความเข้าใจ เขาก็เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่พินาศ

49:20 Man that is in honour, and understandeth not, is like the beasts that perish.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope