กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

เครื่องบูชาด้วยไฟเป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยของพระเจ้า
1:1 และพระเยโฮวาห์ทรงเรียกโมเสส และตรัสกับท่านจากพลับพลาแห่งชุมนุมชนว่า
1:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า ถ้าคนใดในพวกเจ้านำเครื่องบูชามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ พวกเจ้าจงนำเครื่องบูชาของพวกเจ้ามาจากฝูงสัตว์ คือจากฝูงวัวและจากฝูงแพะแกะ
1:3 ถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นเครื่องเผาบูชาจากฝูงวัว ก็ให้เขานำตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิมา จงให้เขานำเครื่องบูชานั้นมาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนด้วยความสมัครใจต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
1:4 และจงให้เขาเอามือของตนวางบนหัวของเครื่องเผาบูชานั้น และเครื่องเผาบูชานั้นจะเป็นที่พอพระทัยเพื่อทำการลบมลทินบาปให้เขา
1:5 และจงให้เขาฆ่าวัวหนุ่มนั้นต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน จงนำเลือดมา และเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา ซึ่งอยู่ข้างประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
1:6 และจงให้เขาถลกหนังเครื่องเผาบูชานั้นออกเสีย และชำแหละเครื่องเผาบูชานั้นเป็นชิ้น ๆ
1:7 และจงให้บุตรชายทั้งหลายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต ก่อไฟที่แท่นบูชา และจัดเรียงฟืนไว้บนไฟ
1:8 และพวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน จงให้วางชิ้นส่วนเหล่านั้น ทั้งหัวและไขมัน เรียงตามลำดับไว้บนฟืนที่ไฟลุกอยู่ที่แท่นบูชานั้น
1:9 แต่จงให้เขาเอาน้ำล้างเครื่องในและขาของสัตว์นั้นเสีย และจงให้ปุโรหิตเผาของทั้งหมดบนแท่นบูชาเป็นเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
1:10 และถ้าเครื่องบูชาของเขามาจากฝูงสัตว์ คือมาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะ สำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา จงให้เขานำตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิมา
1:11 และจงให้เขาฆ่าสัตว์นั้นเสียทางด้านทิศเหนือของแท่นบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และจงให้พวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน เอาเลือดสัตว์นั้นประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
1:12 และจงให้เขาชำแหละสัตว์นั้นออกเป็นชิ้น ๆ ทั้งหัวและไขมันของสัตว์นั้น และจงให้ปุโรหิตวางชิ้นส่วนเหล่านั้นเรียงตามลำดับไว้บนฟืนที่ไฟลุกอยู่ที่แท่นบูชานั้น
1:13 แต่จงให้เขาล้างเครื่องในกับขานั้นด้วยน้ำ และจงให้ปุโรหิตเอาเครื่องบูชาทั้งหมดเหล่านี้ เผาบูชาด้วยกันบนแท่นบูชา เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
1:14 และถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์มาจากฝูงนก ดังนั้นจงให้เขานำเครื่องบูชาของเขาที่เป็นนกเขาหรือนกพิราบแรกรุ่นมา
1:15 และจงให้ปุโรหิตนำนกนั้นมาที่แท่นบูชา และบิดหัวของมันออกเสีย จึงเผาบูชานกนั้นบนแท่นบูชา และจงให้เลือดนั้นไหลออกมาข้าง ๆ แท่นบูชา
1:16 และจงให้เขาดึงกระเพาะอาหารพร้อมด้วยลำไส้ออกและถอนขนนกนั้นออกเสีย และทิ้งลงริมแท่นบูชาด้านทิศตะวันออกในสถานที่ที่ทิ้งมูลเถ้า
1:17 และจงให้เขาฉีกตัวนกออกพร้อมด้วยปีก แต่อย่าให้ขาดจากกัน และปุโรหิตจะเผานกนั้นบนแท่นบูชาบนฟืนที่ไฟลุกอยู่ เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope