กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

เครื่องธัญญบูชา
2:1 “และเมื่อผู้ใดจะถวายเครื่องธัญญบูชาแด่พระเยโฮวาห์ จงให้ผู้นั้นนำแป้งละเอียดมาถวายเป็นเครื่องบูชา และจงให้เขาเทน้ำมันลงที่แป้งและใส่กำยานบนนั้น
2:2 และจงให้เขานำมาให้พวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน และจงให้เขาหยิบแป้งหนึ่งกำมือ กับน้ำมันและกำยานทั้งหมดมา และปุโรหิตจะเผาเครื่องบูชาส่วนนี้เป็นที่ระลึกบนแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
2:3 และส่วนเครื่องธัญญบูชาที่เหลืออยู่นั้นจงเป็นของอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา เป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
2:4 และถ้าเจ้านำเครื่องธัญญบูชาเป็นขนมอบในเตาอบมาถวายเป็นเครื่องบูชา จงให้เป็นขนมไร้เชื้อทำด้วยแป้งละเอียดคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน หรือขนมแผ่นไร้เชื้อทาด้วยน้ำมัน
2:5 และถ้าเครื่องบูชาของเจ้าเป็นเครื่องธัญญบูชาปิ้งในกระทะเหล็ก จงทำเครื่องธัญญบูชานั้นด้วยแป้งละเอียดไร้เชื้อคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน
2:6 เจ้าจงแบ่งเครื่องธัญญบูชานั้นออกเป็นชิ้น ๆ และเทน้ำมันราด เป็นเครื่องธัญญบูชา
2:7 และถ้าเครื่องบูชาของเจ้าเป็นเครื่องธัญญบูชาทอดในกระทะ จงทำเครื่องธัญญบูชานั้นด้วยแป้งละเอียดคลุกเคล้าด้วยน้ำมัน
2:8 และเจ้าจงนำเครื่องธัญญบูชาซึ่งทำด้วยสิ่งเหล่านี้มาถวายแด่พระเยโฮวาห์ และเมื่อนำมาให้ปุโรหิตแล้ว ปุโรหิตจงนำมายังแท่นบูชา
2:9 และปุโรหิตจะต้องนำส่วนที่ระลึกออกจากเครื่องธัญญบูชานั้น และจงเผาเสียบนแท่นบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
2:10 และส่วนเครื่องธัญญบูชาที่เหลืออยู่นั้นจะต้องเป็นของอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา เป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิ่งจากเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
2:11 บรรดาเครื่องธัญญบูชาซึ่งพวกเจ้าจะนำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์นั้นอย่าให้มีเชื้อ ด้วยว่าพวกเจ้าอย่าเผาเชื้อหรือน้ำผึ้งใด ๆ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
2:12 สำหรับการถวายผลแรกนั้น พวกเจ้าจงนำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ แต่อย่าเผาของเหล่านั้นถวายบนแท่นบูชาให้เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย
2:13 และเจ้าจงปรุงบรรดาเครื่องธัญญบูชาของเจ้าด้วยเกลือ เจ้าอย่าให้เกลือแห่งพันธสัญญากับพระเจ้าของเจ้าขาดเสียจากเครื่องธัญญบูชาของเจ้า เจ้าจงถวายเกลือพร้อมกับบรรดาเครื่องบูชาของเจ้า
2:14 และถ้าเจ้าถวายเครื่องธัญญบูชาเป็นผลแรกของเจ้าแด่พระเยโฮวาห์ เครื่องธัญญบูชาอันเป็นผลแรกของเจ้านั้น เจ้าจงถวายรวงใหม่ ๆ ย่างไฟให้แห้ง เด็ดออกจากรวงแล้วบดให้ละเอียด
2:15 และเจ้าจงใส่น้ำมันบนนั้นและวางกำยานไว้บนนั้น เป็นเครื่องธัญญบูชา
2:16 และปุโรหิตจงเอาส่วนหนึ่งของเมล็ดที่บดละเอียดนั้น และส่วนหนึ่งของน้ำมัน กับกำยานทั้งหมด มาเผาถวายเป็นที่ระลึก เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope