กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

กฎเกณฑ์สำหรับปุโรหิตและครอบครัว
22:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
22:2 “จงพูดกับอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา ให้พวกเขาแยกออกจากของบริสุทธิ์ทั้งปวงของชนชาติอิสราเอล และอย่าให้เขาทั้งหลายลบหลู่นามบริสุทธิ์ของเราด้วยสิ่งทั้งหลายที่พวกเขาถวายแก่เรา เราคือพระเยโฮวาห์
22:3 จงพูดกับเขาทั้งหลายว่า ‘คนใดก็ตามในบรรดาเชื้อสายของเจ้าทั้งหลายตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า ที่เข้าใกล้ของบริสุทธิ์ทั้งปวง ซึ่งชนชาติอิสราเอลถวายแด่พระเยโฮวาห์ ขณะที่เขาเป็นมลทินอยู่ คนนั้นจะต้องถูกตัดขาดให้พ้นหน้าเรา เราคือพระเยโฮวาห์
22:4 ชายคนใดก็ตามในเชื้อสายของอาโรนที่เป็นโรคเรื้อนหรือมีสิ่งไหลออกมา อย่าให้เขารับประทานของบริสุทธิ์ทั้งปวง จนกว่าเขาสะอาดแล้ว และผู้ใดก็ตามแตะต้องสิ่งใด ๆ ที่เป็นมลทินโดยแตะต้องซากศพหรือแตะต้องชายคนใดที่มีน้ำกามไหลออกจากเขา
22:5 หรือผู้ใดก็ตามที่แตะต้องสัตว์เลื้อยคลานใด ๆ ซึ่งทำให้เขาเป็นมลทิน หรือแตะต้องคนใด ๆ ซึ่งอาจทำให้เขาเป็นมลทิน ไม่ว่าจะเป็นมลทินชนิดใดของเขา
22:6 ผู้ใดแตะต้องสิ่งใด ๆ เหล่านี้ จะต้องเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น และจะรับประทานของบริสุทธิ์ไม่ได้ นอกจากเขาชำระตัวด้วยน้ำเสียก่อน
22:7 และเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้ว เขาก็จะสะอาด และภายหลังเขาจะรับประทานของบริสุทธิ์ได้ เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอาหารของเขา
22:8 สัตว์ใดที่ตายเอง หรือที่ถูกสัตว์อื่นกัดตาย อย่าให้เขารับประทานเพราะจะทำให้เขาเป็นมลทินด้วยสิ่งเหล่านี้ เราคือพระเยโฮวาห์’
22:9 เพราะฉะนั้น เขาทั้งหลายต้องรักษากฎของเรา เกรงว่าพวกเขาจะต้องรับโทษบาปเพราะสิ่งนั้น และจะต้องตายเพราะเหตุนั้น ถ้าหากเขาทั้งหลายกระทำให้สิ่งนั้นเป็นมลทิน เราคือพระเยโฮวาห์ผู้ชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์
22:10 อย่าให้คนภายนอกรับประทานของบริสุทธิ์ ผู้ที่มาอาศัยอยู่กับปุโรหิตหรือลูกจ้าง อย่าให้รับประทานของบริสุทธิ์นั้น
22:11 แต่ถ้าปุโรหิตซื้อทาสคนใดมาด้วยเงินของตนเอง ทาสคนนั้นจะรับประทานของบริสุทธิ์นั้นได้ และผู้ที่เกิดในครัวเรือนของปุโรหิต พวกเขาจะรับประทานอาหารของเขาได้
22:12 เช่นเดียวกันถ้าบุตรสาวของปุโรหิตไปแต่งงานกับคนภายนอก นางไม่อาจรับประทานของถวายแห่งของบริสุทธิ์ทั้งปวงได้
22:13 แต่ถ้าบุตรสาวของปุโรหิตเป็นหญิงม่ายหรือหญิงที่หย่าร้างและไม่มีบุตร และกลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านของบิดาอย่างเมื่อนางยังสาวอยู่ นางจะรับประทานอาหารของบิดาได้ แต่คนภายนอกจะรับประทานไม่ได้
22:14 และถ้าชายคนใดรับประทานของบริสุทธิ์โดยไม่ได้เจตนา ดังนั้นเขาจะต้องเพิ่มค่าของนั้นหนึ่งในห้า และจงมอบให้แก่ปุโรหิตพร้อมกับของบริสุทธิ์นั้น
22:15 และอย่าให้เขาทั้งหลายกระทำของบริสุทธิ์ทั้งปวงของชนชาติอิสราเอล ที่พวกเขานำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้เป็นมลทิน
22:16 หรือกระทำให้พวกเขาต้องรับโทษความชั่วช้าแห่งการละเมิด เมื่อเขาทั้งหลายรับประทานของบริสุทธิ์ทั้งปวงของพวกเขา เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผู้ชำระเขาทั้งหลายให้บริสุทธิ์”

จงรักษาเครื่องบูชาให้ปราศจากตำหนิ
22:17 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
22:18 “จงพูดกับอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาและชนชาติอิสราเอลทั้งหมด และกล่าวแก่พวกเขาว่า ผู้ใดก็ตามในวงศ์วานของอิสราเอลหรือคนต่างชาติในอิสราเอล ที่จะถวายเครื่องบูชาของเขาสำหรับบรรดาคำปฏิญาณของเขา และสำหรับบรรดาเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจของเขา ซึ่งพวกเขาจะถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครื่องเผาบูชา
22:19 เจ้าทั้งหลายจงถวายด้วยความเต็มใจของตน คือสัตว์ตัวผู้ปราศจากตำหนิ จากฝูงวัว หรือฝูงแกะ หรือฝูงแพะ
22:20 แต่สัตว์ใดก็ตามที่มีตำหนิ เจ้าทั้งหลายอย่าถวายเลย เพราะจะไม่เป็นที่พอพระทัยสำหรับพวกเจ้า
22:21 และผู้ใดก็ตามถวายเครื่องสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อให้คำปฏิญาณของเขาสำเร็จหรือเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจ เป็นสัตว์จากฝูงวัว หรือฝูงแกะ สัตว์นั้นต้องไม่มีตำหนิจึงจะเป็นที่พอพระทัย อย่าให้มีตำหนิในสัตว์นั้นเลย
22:22 สัตว์ที่ตาบอดหรือพิการ หรือมีแผล หรือมีสิ่งไหลออก หรือเป็นกลากเกลื้อน หรือเป็นหิด เจ้าทั้งหลายอย่านำสัตว์เหล่านั้นมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ หรืออย่านำมาเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟบนแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์
22:23 เช่นเดียวกันวัวตัวผู้หรือลูกแกะที่มีอวัยวะใด ๆ ที่เกินออกไปหรือมีอวัยวะใด ๆ ที่ขาดไป เจ้านำมาถวายเป็นเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจได้ แต่เครื่องบูชาสำหรับคำปฏิญาณก็จะไม่เป็นที่พอพระทัย
22:24 สัตว์ตัวใดที่มีรอยช้ำหรือถูกทุบหรือฉีกขาดหรือมีรอยตัด เจ้าทั้งหลายอย่านำมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ทั้งอย่าให้สัตว์เหล่านี้เป็นเครื่องบูชาใด ๆ ในแผ่นดินของพวกเจ้า
22:25 เจ้าทั้งหลายอย่านำสัตว์ซึ่งได้มาจากคนต่างชาติถวายเป็นมังสาหารของพระเจ้าของพวกเจ้า เพราะสัตว์นั้นพิการและมีตำหนิในตัว สัตว์เหล่านั้นจะไม่เป็นที่พอพระทัยสำหรับพวกเจ้า”
22:26 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
22:27 “เมื่อวัวตัวผู้หรือแกะหรือแพะเกิดมา ดังนั้นจงให้มันอยู่กับแม่เจ็ดวัน และตั้งแต่วันที่แปดเป็นต้นไป จะใช้เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ก็จะเป็นที่พอพระทัย
22:28 และแม้ว่าแม่สัตว์นั้นจะเป็นวัวหรือแกะก็ดี พวกเจ้าอย่าฆ่ามันพร้อมกับลูกของมันในวันเดียวกัน
22:29 และเมื่อเจ้าทั้งหลายจะถวายเครื่องสัตวบูชาเป็นเครื่องบูชาขอบพระคุณแด่พระเยโฮวาห์ พวกเจ้าจงถวายเครื่องสัตวบูชานั้นด้วยความเต็มใจ
22:30 จงรับประทานเครื่องบูชานั้นในวันเดียวกันที่ได้ถวายเครื่องบูชานั้น เจ้าทั้งหลายอย่าเหลือไว้จนรุ่งเช้าเลย เราคือพระเยโฮวาห์
22:31 เพราะฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงรักษาบทบัญญัติทั้งสิ้นของเราและกระทำตาม เราคือพระเยโฮวาห์
22:32 ทั้งเจ้าทั้งหลายอย่าลบหลู่นามบริสุทธิ์ของเรา แต่จงถือว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ในท่ามกลางชนชาติอิสราเอล เราคือพระเยโฮวาห์ผู้ชำระพวกเจ้าให้บริสุทธิ์
22:33 ผู้นำเจ้าทั้งหลายออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ เพื่อเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope