กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

พลับพลาแห่งกรุงเยรูซาเล็มเป็นที่สำหรับถวายเครื่องบูชา
17:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
17:2 “จงพูดกับอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา และกับบรรดาชนชาติอิสราเอล และกล่าวแก่พวกเขาว่า นี่เป็นสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาไว้ว่า
17:3 ผู้ใดก็ตามในวงศ์วานของอิสราเอลที่ฆ่าวัวตัวผู้ ลูกแกะหรือแพะในค่าย หรือฆ่าสัตว์นั้นภายนอกค่าย
17:4 และไม่ได้นำสัตว์นั้นมาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน เพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์ที่หน้าพลับพลาของพระเยโฮวาห์ ผู้นั้นต้องมีโทษเพราะบาปเรื่องเลือด คือเขาทำให้เลือดหลั่งออก และผู้นั้นจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของตน
17:5 ทั้งนี้เพื่อประสงค์ให้ชนชาติอิสราเอลนำเครื่องบูชาของเขาทั้งหลาย ซึ่งพวกเขาถวายในท้องทุ่ง คือให้เขาทั้งหลายมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ มายังปุโรหิตที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และให้สัตว์เหล่านั้นเป็นเครื่องสันติบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์
17:6 และปุโรหิตจะเอาเลือดนั้นประพรมบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และเผาไขมันให้เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
17:7 และเขาทั้งหลายก็จะไม่ถวายเครื่องบูชาของพวกเขาแก่พวกผีปีศาจอีกต่อไป ซึ่งเขาทั้งหลายได้เล่นชู้นั้น นี่จะเป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์แก่พวกเขาตลอดชั่วอายุของเขาทั้งหลาย
17:8 และเจ้าจงพูดกับเขาทั้งหลายว่า วงศ์วานของอิสราเอลคนใดก็ตามหรือคนต่างชาติคนใดผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า ผู้ถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวบูชา
17:9 และไม่ได้นำเครื่องบูชานั้นมาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนเพื่อถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้นั้นเองจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของตน
17:10 และผู้ใดก็ตามในวงศ์วานของอิสราเอลหรือในพวกคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า ที่รับประทานเลือดใด ๆ เราจะตั้งหน้าของเราต่อสู้ผู้ที่รับประทานเลือดนั้น และจะตัดเขาออกเสียจากชนชาติของตน
17:11 เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือด และเราได้ให้เลือดนั้นแก่เจ้าทั้งหลายเพื่อใช้บนแท่นบูชา เพื่อกระทำการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณของพวกเจ้า เพราะว่าเลือดเป็นที่ทำการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณ
17:12 เพราะฉะนั้นเราจึงได้พูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ในพวกเจ้าอย่าให้คนใดรับประทานเลือดเลย ทั้งคนต่างชาติผู้อาศัยท่ามกลางเจ้าทั้งหลายก็อย่าให้รับประทานเลือด
17:13 และผู้ใดก็ตามในชนชาติอิสราเอลหรือในพวกคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า ไปล่าและจับสัตว์หรือนกใด ๆ เพื่อนำมารับประทาน ก็จงให้เขาหลั่งเลือดของสัตว์นั้นออก และเอาฝุ่นกลบเลือดนั้นเสีย
17:14 เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังทั้งปวงก็อยู่ในเลือด เลือดของสิ่งใดก็คือชีวิตของสิ่งนั้นเอง เพราะฉะนั้นเราจึงได้พูดกับชนชาติอิสราเอลว่า เจ้าทั้งหลายอย่ารับประทานเลือดของเนื้อหนังใด ๆ เลย เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังทั้งปวงคือเลือดของสิ่งนั้น ผู้ใดก็ตามที่รับประทานเลือดนั้นก็จะต้องถูกตัดขาดเสีย
17:15 และทุกคนไม่ว่าชาวเมืองเองหรือคนต่างชาติ ผู้รับประทานสัตว์ที่ตายเองหรือสัตว์ที่ถูกสัตว์อื่นกัดตาย เขาจะต้องซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำด้วย และเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น แล้วเขาจึงจะสะอาด
17:16 แต่ถ้าเขาไม่ซักเสื้อผ้าของตนหรืออาบน้ำ ดังนั้นเขาจะต้องรับโทษความชั่วช้าของเขา”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope