กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

การถวายพวกปุโรหิต
8:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
8:2 “จงนำอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขามาพร้อมกับเขา ทั้งเครื่องยศ น้ำมันเจิม วัวตัวผู้ที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาป แกะตัวผู้สองตัว และตะกร้าขนมปังไร้เชื้อ
8:3 และเจ้าจงเรียกชุมนุมชนทั้งหมดให้มารวมกันที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน”
8:4 และโมเสสได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน และที่ประชุมก็มารวมกันที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
8:5 และโมเสสพูดกับชุมนุมชนว่า “นี่เป็นสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทำ”
8:6 และโมเสสได้นำอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขามา และชำระพวกเขาด้วยน้ำ

การสวมเครื่องยศและการเจิมมหาปุโรหิต
8:7 และท่านสวมเสื้อคลุมให้เขา และคาดผ้าคาดเอวให้เขา และสวมเสื้อคลุมยาวให้เขา และสวมเอโฟดให้เขา และคาดผ้าคาดเอวที่ทอด้วยฝีมือประณีตสำหรับเอโฟดให้เขา และผ้าคาดเอวนั้นผูกเอโฟดให้ติดเขาไว้
8:8 และท่านสวมทับทรวงให้เขา และท่านใส่อูริมกับทูมมิมไว้ในทับทรวงนั้นด้วย
8:9 และท่านสวมมาลาไว้บนศีรษะของเขา และท่านได้ผูกแผ่นทองคำอันเป็นมงกุฎบริสุทธิ์ไว้ที่ด้านหน้าของมาลานั้นด้วย ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
8:10 และโมเสสนำน้ำมันเจิมมา และเจิมพลับพลาและทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น และชำระสิ่งเหล่านั้นให้บริสุทธิ์
8:11 และท่านเอาน้ำมันเจิมประพรมบนแท่นบูชาเจ็ดครั้ง และเจิมแท่นบูชากับบรรดาภาชนะประจำแท่นบูชานั้น ทั้งอ่างและพานรองอ่างนั้น เพื่อชำระสิ่งเหล่านั้นให้บริสุทธิ์
8:12 และท่านเทน้ำมันเจิมลงบนศีรษะของอาโรน และเจิมเขาไว้เพื่อชำระเขาให้บริสุทธิ์
8:13 และโมเสสได้นำบุตรชายทั้งหลายของอาโรนมา และสวมเสื้อคลุมให้พวกเขา และคาดผ้าคาดเอวให้พวกเขา และสวมมาลาให้พวกเขา ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

เครื่องบูชาสำหรับการถวายพวกปุโรหิต
8:14 และท่านได้นำวัวตัวผู้ที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปมา และอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาได้เอามือของตนวางบนหัววัวที่เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้น
8:15 และท่านได้ฆ่าวัวตัวนั้นเสีย และโมเสสเอาเลือดนั้นไปเจิมที่เชิงงอนรอบแท่นบูชาด้วยนิ้วของท่าน และชำระแท่นบูชาให้บริสุทธิ์ และเทเลือดนั้นที่ฐานของแท่นบูชา และถวายแท่นบูชาไว้ให้บริสุทธิ์ เพื่อทำการลบมลทินบาปบนแท่นบูชานั้น
8:16 และท่านนำไขมันทั้งหมดที่ติดเครื่องในและพังผืดที่ติดอยู่กับตับ และไตทั้งสองข้าง และไขมันที่ติดอยู่กับไต โมเสสก็เผาสิ่งเหล่านี้เสียบนแท่นบูชา
8:17 แต่วัวตัวนั้น ทั้งหนังกับเนื้อ และมูลของมัน ท่านเผาเสียด้วยไฟข้างนอกค่าย ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
8:18 และท่านได้นำแกะตัวผู้ที่เป็นเครื่องเผาบูชามา และอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาได้เอามือของตนวางบนหัวของแกะนั้น
8:19 และท่านได้ฆ่าแกะตัวนั้นเสีย และโมเสสเอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
8:20 และท่านชำแหละแกะตัวผู้นั้นออกเป็นชิ้น ๆ และโมเสสได้เผาหัวและชิ้นอื่น ๆ กับไขมันเสีย
8:21 และท่านล้างเครื่องในและขาของแกะตัวนั้นด้วยน้ำ และโมเสสได้เผาแกะนั้นทั้งหมดบนแท่นบูชา เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย และเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
8:22 และท่านได้นำแกะตัวผู้อีกตัวหนึ่งมา คือแกะตัวผู้ที่ใช้เพื่อการถวาย และอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาได้เอามือของตนวางบนหัวของแกะตัวนั้น
8:23 และท่านได้ฆ่าแกะตัวนั้นเสีย และโมเสสเอาเลือดของแกะตัวนั้น และเจิมที่ปลายหูข้างขวาของอาโรน และที่หัวแม่มือข้างขวาและที่หัวแม่เท้าข้างขวาของเขา
8:24 และท่านนำบุตรชายทั้งหลายของอาโรนมา และโมเสสเอาเลือดนั้นเจิมที่ปลายหูข้างขวาของพวกเขา ที่หัวแม่มือข้างขวาและที่หัวแม่เท้าข้างขวาของพวกเขา และโมเสสได้เอาเลือดประพรมที่แท่นบูชาและรอบแท่นบูชา
8:25 ท่านได้นำไขมันและเนื้อสะโพก และไขมันทั้งหมดที่ติดเครื่องใน และพังผืดที่ติดอยู่กับตับ ไตทั้งสองข้าง และไขมันที่ติดอยู่กับไต และโคนขาข้างขวา
8:26 และท่านหยิบขนมไร้เชื้อหนึ่งชิ้นจากตะกร้าขนมปังไร้เชื้อ ซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และหยิบขนมคลุกด้วยน้ำมันหนึ่งชิ้น และขนมแผ่นบางหนึ่งแผ่น และวางของเหล่านี้ไว้บนไขมัน และบนโคนขาข้างขวา
8:27 และท่านวางสิ่งเหล่านั้นไว้ในมือของอาโรน และในมือของบุตรชายทั้งหลายของเขา และให้โบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
8:28 และโมเสสได้รับของเหล่านั้นมาจากมือของเขาทั้งหลาย และเผาของเหล่านั้นเสียบนแท่นบูชาพร้อมกับเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาถวายตัว เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
8:29 และโมเสสเอาเนื้ออก โบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ด้วยว่าแกะตัวผู้ที่ใช้เพื่อการถวายเป็นส่วนของโมเสส ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส
8:30 และโมเสสนำน้ำมันเจิมและเลือดซึ่งอยู่บนแท่นบูชา และประพรมสิ่งเหล่านั้นบนอาโรนและบนเครื่องยศของเขา และบนบุตรชายทั้งหลายของเขา กับบนเครื่องยศของบุตรชายทั้งหลายพร้อมกับเขา และได้ชำระอาโรนกับเครื่องยศของเขาให้บริสุทธิ์ ทั้งบุตรชายทั้งหลายของเขากับเครื่องยศของบุตรชายทั้งหลายพร้อมกับเขา
8:31 และโมเสสพูดกับอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาว่า “จงต้มเนื้อที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และรับประทานเนื้อเสียที่นั่นกับขนมปังซึ่งอยู่ในตะกร้าแห่งการถวายตัว ตามที่ข้าพเจ้าบัญชาแล้วว่า อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาจะรับประทาน
8:32 และเนื้อกับขนมปังที่เหลืออยู่นั้น ท่านทั้งหลายจงเผาเสียด้วยไฟ
8:33 และท่านทั้งหลายอย่าออกไปนอกประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนเป็นเวลาเจ็ดวัน จนกว่าวันกำหนดการถวายตัวของท่านทั้งหลายจะครบ เพราะที่ข้าพเจ้าจะถวายตัวท่านทั้งหลายนั้นก็ใช้เวลาเจ็ดวัน
8:34 สิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทำ เพื่อทำการลบมลทินบาปให้ท่านทั้งหลาย
8:35 ฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นเวลาเจ็ดวัน และให้รักษาคำกำชับของพระเยโฮวาห์ไว้ เพื่อว่าท่านทั้งหลายจะไม่ตาย เพราะนี่เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับบัญชามา”
8:36 ดังนั้นอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา โดยมือของโมเสสทุกประการ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope