กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

การประพฤติและคุณสมบัติของปุโรหิต
21:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงพูดกับพวกปุโรหิต คือบุตรชายทั้งหลายของอาโรน และกล่าวแก่พวกเขาว่า อย่าให้ผู้ใดกระทำตัวให้เป็นมลทินด้วยเรื่องศพในท่ามกลางประชากรของเขา
21:2 เว้นแต่สำหรับญาติของเขาที่สนิทกันกับเขาคือ บิดา มารดา บุตรชายกับบุตรสาว และพี่ชายหรือน้องชายของเขา
21:3 และสำหรับพี่สาวหรือน้องสาวของเขาที่เป็นพรหมจารี ผู้ที่ยังสนิทกับเขา ซึ่งยังไม่มีสามี เขากระทำตัวให้เป็นมลทินสำหรับนางได้
21:4 แต่อย่าให้เขากระทำตัวให้เป็นมลทิน คือกระทำให้ตนเองเป็นมลทิน เพราะเหตุเขาเป็นผู้ใหญ่ในท่ามกลางชนชาติของเขา
21:5 จงห้ามไม่ให้เขาทั้งหลายโกนศีรษะของพวกเขา ทั้งอย่าให้เขาทั้งหลายโกนมุมเคราของพวกเขา หรือกรีดเนื้อของพวกเขาเอง
21:6 เขาทั้งหลายจะต้องเป็นคนบริสุทธิ์แด่พระเจ้าของตน และไม่กระทำให้พระนามของพระเจ้าของพวกเขาเป็นที่เหยียดหยาม เพราะเขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ และมังสาหารของพระเจ้าของเขาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายจะต้องบริสุทธิ์
21:7 อย่าให้เขาทั้งหลายแต่งงานกับหญิงโสเภณีหรือหญิงที่เป็นมลทิน ทั้งอย่าแต่งงานกับหญิงที่หย่าจากสามีของนาง เพราะเขาจะต้องบริสุทธิ์แด่พระเจ้าของเขา
21:8 ฉะนั้นเจ้าจงชำระเขาให้บริสุทธิ์ เพราะเขาถวายมังสาหารของพระเจ้าของเจ้า เขาจะต้องบริสุทธิ์สำหรับเจ้า เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผู้ชำระเจ้าทั้งหลายให้บริสุทธิ์ เป็นผู้บริสุทธิ์
21:9 และบุตรสาวของปุโรหิตคนหนึ่งคนใด ถ้านางกระทำตัวให้เป็นมลทินโดยไปเป็นหญิงโสเภณี นางก็กระทำให้บิดาของนางเป็นมลทิน จะต้องเผานางเสียด้วยไฟ
21:10 และผู้ที่เป็นมหาปุโรหิตในท่ามกลางพวกพี่น้องของเขา ผู้ถูกเจิมศีรษะด้วยน้ำมัน และผู้ที่ได้รับการถวายตัวไว้ที่จะสวมเครื่องยศต่าง ๆ อย่าปล่อยผมบนศีรษะของเขา หรือฉีกเสื้อผ้าของเขา
21:11 แล้วอย่าให้เขาเข้าไปถูกต้องศพใด ๆ หรือกระทำตัวให้เป็นมลทิน แม้ว่าเป็นบิดาหรือมารดาของเขา
21:12 แล้วอย่าให้เขาออกไปจากสถานบริสุทธิ์ หรือกระทำสถานบริสุทธิ์ของพระเจ้าของเขาให้เป็นมลทิน เพราะว่ามงกุฎแห่งน้ำมันเจิมของพระเจ้าของเขาอยู่บนตัวเขา เราคือพระเยโฮวาห์
21:13 และเขาจะต้องมีภรรยาที่เป็นหญิงพรหมจารี
21:14 อย่าให้เขาแต่งงานกับหญิงม่าย หญิงที่หย่าร้าง หญิงที่เป็นมลทิน หรือหญิงโสเภณี แต่เขาจะต้องรับเอาหญิงพรหมจารีในชนชาติของเขามาเป็นภรรยา
21:15 ทั้งอย่าให้เขากระทำให้เชื้อสายของเขาในท่ามกลางชนชาติของเขาเป็นมลทิน เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผู้ชำระเขาให้บริสุทธิ์”
21:16 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
21:17 “จงพูดกับอาโรนว่า ผู้ใดก็ตามในเชื้อสายของเจ้าตลอดชั่วอายุของพวกเขาที่มีตำหนิใด ๆ อย่าให้ผู้นั้นเข้าไปถวายมังสาหารของพระเจ้าของเขา
21:18 เพราะว่าชายคนใดก็ตามที่มีตำหนิ เขาจะเข้าใกล้ไม่ได้ คือคนตาบอดหรือเป็นคนพิการ หรือคนที่มีจมูกบี้แบน หรือมีอวัยวะใด ๆ ที่เกินออกไป
21:19 หรือคนที่มีเท้าพิการหรือมือพิการ
21:20 หรือคนหลังค่อม คนแคระ คนที่ดวงตามีตำหนิ คนที่เป็นกลากเกลื้อนหรือหิด หรือคนมีลูกอัณฑะฝ่อ
21:21 ชายคนใดในเชื้อสายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตที่มีตำหนิ อย่าให้เข้ามาถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ เขาเป็นคนมีตำหนิ อย่าให้เขาเข้ามาใกล้ถวายมังสาหารของพระเจ้าของเขา
21:22 เขาจะรับประทานมังสาหารของพระเจ้าของเขา ทั้งของที่บริสุทธิ์ที่สุด และของบริสุทธิ์
21:23 อย่าให้เขาเข้ามาภายในม่านหรือเข้าใกล้แท่นบูชาเท่านั้น เพราะเขาเป็นคนมีตำหนิ เพื่อเขาจะไม่กระทำให้สถานบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทิน เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผู้ชำระสิ่งเหล่านั้นให้บริสุทธิ์”
21:24 และโมเสสได้บอกอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาและบรรดาชนชาติอิสราเอลดังนั้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope