กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

เครื่องบูชาไถ่การละเมิดและการชดใช้
6:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
6:2 “ถ้าผู้ใดทำบาปและทำการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ และโกหกต่อเพื่อนบ้านของเขาในสิ่งที่ฝากเขาให้เก็บรักษาไว้ หรือในเรื่องมิตรภาพ หรือในสิ่งที่ใช้ความรุนแรงไปแย่งชิงมา หรือได้หลอกลวงเพื่อนบ้านของเขา
6:3 หรือพบสิ่งที่หายไปแล้วและโกหกเกี่ยวกับสิ่งนั้น และสาบานตนเป็นความเท็จ ในข้อใด ๆ เหล่านี้ที่ผู้หนึ่งผู้ใดกระทำก็เป็นความบาป
6:4 ดังนั้นเพราะเขาได้กระทำบาปแล้วและมีความผิด จงให้เขาคืนของที่เขาได้มาโดยการชิงมานั้นเสีย หรือสิ่งใดที่เขาได้มาด้วยการหลอกลวง หรือสิ่งที่ฝากเขาให้เก็บรักษาไว้ หรือสิ่งที่หายไปที่เขาได้พบนั้น
6:5 หรือสิ่งสารพัดที่เขาได้สาบานเท็จไว้ เขาจะต้องคืนให้เต็มตามจำนวน และจงเพิ่มอีกหนึ่งในห้าและมอบให้แก่เจ้าของของสิ่งเหล่านั้น ในวันที่ถวายเครื่องบูชาไถ่การละเมิดของเขา
6:6 และจงให้เขานำแกะตัวผู้หนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิมาจากฝูงนำมายังปุโรหิต เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดของเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้เจ้าประเมินราคาเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด
6:7 และจงให้ปุโรหิตทำการลบมลทินบาปให้เขาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และเขาจะได้รับการอภัยในสิ่งสารพัดที่เขาได้กระทำซึ่งเป็นการละเมิดนั้น”

ปุโรหิตกับเครื่องเผาบูชา
6:8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
6:9 “จงบัญชาแก่อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาว่า นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องเผาบูชา คือเป็นเครื่องเผาบูชา เพราะการเผาได้อยู่บนแท่นบูชาตลอดคืนจนรุ่งเช้า และจงให้ไฟบนแท่นบูชาลุกอยู่เรื่อยไป
6:10 และจงให้ปุโรหิตสวมเครื่องยศผ้าป่านของตน และสวมกางเกงผ้าป่านที่ร่างกายของเขา และให้ตักมูลเถ้าออกจากไฟที่เผาเครื่องบูชาแล้วซึ่งอยู่บนแท่นบูชานั้น และจงให้เขานำมูลเถ้านั้นไปไว้ข้างแท่นบูชา
6:11 และจงให้เขาถอดเครื่องยศที่สวมอยู่ออก และสวมเสื้อผ้าอีกชุดหนึ่ง และนำมูลเถ้านั้นออกไปข้างนอกค่ายยังสถานที่ที่สะอาด
6:12 และให้รักษาไฟที่อยู่บนแท่นบูชาให้ลุกอยู่ อย่าให้ดับเลย และจงให้ปุโรหิตใส่ฟืนทุกเช้าบนแท่นบูชา และให้เรียงเครื่องเผาบูชาให้เป็นระเบียบไว้บนแท่นบูชา และจงให้เขาเผาไขมันของเครื่องสันติบูชาบนแท่นบูชานั้น
6:13 ต้องรักษาไฟให้ติดอยู่บนแท่นบูชาเรื่อยไป อย่าให้ดับเป็นอันขาด

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการถวายเครื่องธัญญบูชา
6:14 และนี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องธัญญบูชา จงให้บุตรชายทั้งหลายของอาโรนถวายเครื่องธัญญบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ที่หน้าแท่นบูชา
6:15 และจงให้เขาหยิบแป้งหนึ่งกำมือมาจากเครื่องธัญญบูชา กับน้ำมันและกำยานทั้งหมดซึ่งอยู่บนเครื่องธัญญบูชา และจงเผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นบูชาเป็นที่ระลึก เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
6:16 และส่วนที่เหลืออยู่นั้นจงให้อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขารับประทาน ให้รับประทานพร้อมกับขนมปังไร้เชื้อในสถานที่บริสุทธิ์ จงให้เขาทั้งหลายรับประทานในลานของพลับพลาแห่งชุมนุมชน
6:17 อย่าใส่เชื้อในขนมปังนั้นแล้วอบ เราได้ให้ส่วนนี้เป็นส่วนของเครื่องบูชาด้วยไฟของเราสำหรับเขาทั้งหลาย เป็นสิ่งบริสุทธิ์ที่สุด เช่นเดียวกับเครื่องบูชาไถ่บาป และเช่นเดียวกับเครื่องบูชาไถ่การละเมิด
6:18 และจงให้บรรดาผู้ชายในท่ามกลางลูกหลานของอาโรนรับประทานสิ่งเหล่านี้ จงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของเจ้าทั้งหลายเกี่ยวกับเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ ทุกคนที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้จะบริสุทธิ์”

บรรดาเครื่องธัญญบูชาของปุโรหิตจงเผาเสียให้หมด
6:19 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
6:20 “นี่เป็นเครื่องบูชาของอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา ที่พวกเขาจะต้องถวายแด่พระเยโฮวาห์ในวันที่เขารับการเจิม คือแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาห์เป็นเครื่องธัญญบูชาประจำ ให้ถวายตอนเช้าครึ่งหนึ่ง และตอนเย็นครึ่งหนึ่ง
6:21 จงทำเครื่องธัญญบูชาคลุกเคล้าด้วยน้ำมันปิ้งในกระทะเหล็ก และเมื่อปิ้งแล้วเจ้าจงนำเข้ามา และทุกแผ่นของเครื่องธัญญบูชาที่ปิ้งแล้ว เจ้าจงถวายเป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
6:22 และจงให้ปุโรหิตจากบุตรชายทั้งหลายของอาโรนผู้รับการเจิมตั้งแทนเขาถวายสิ่งเหล่านี้ เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์แด่พระเยโฮวาห์ จงให้เผาเครื่องบูชาทั้งหมดเสีย
6:23 ด้วยว่าบรรดาเครื่องธัญญบูชาสำหรับปุโรหิตจงเผาเสียให้หมด อย่าให้รับประทานเครื่องธัญญบูชานั้น”

เครื่องบูชาไถ่บาปเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์
6:24 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
6:25 “จงกล่าวแก่อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาว่า นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องการถวายเครื่องบูชาไถ่บาป จงฆ่าเครื่องบูชาไถ่บาปในสถานที่ที่ฆ่าเครื่องเผาบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุด
6:26 จงให้ปุโรหิตผู้ถวายเครื่องบูชาไถ่บาปรับประทานสัตว์นั้น ให้เขารับประทานสัตว์นั้นในสถานที่บริสุทธิ์ ในลานของพลับพลาแห่งชุมนุมชน
6:27 สิ่งใด ๆ ก็ตามที่จะแตะต้องเนื้อสัตว์นั้นก็จะบริสุทธิ์ และเมื่อประพรมแล้วมีเลือดของสัตว์นั้นติดบนเครื่องยศใด ๆ เจ้าจงซักเครื่องยศส่วนที่ติดเลือดนั้นในสถานที่บริสุทธิ์
6:28 แต่จงทำลายภาชนะดินเผาที่ใช้ต้มเนื้อนั้นเสีย และถ้าต้มในภาชนะทองเหลืองก็จงขัดและล้างเสียด้วยน้ำ
6:29 จงให้บรรดาผู้ชายในท่ามกลางพวกปุโรหิตรับประทานได้ เป็นของที่บริสุทธิ์ที่สุด
6:30 และเครื่องบูชาไถ่บาป ซึ่งได้นำเลือดเข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุมชน เพื่อทำการลบมลทินบาปในสถานที่บริสุทธิ์นั้น อย่ารับประทานเลย เครื่องบูชาไถ่บาปนั้นต้องเผาไฟเสีย”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope