กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยบ 4 / Job 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

เอลีฟัสตอบโยบ
4:1 แล้วเอลีฟัสชาวเทมานตอบว่า

Eliphaz Answers Job
4:1 Then Eliphaz the Temanite answered and said,

4:2 “ถ้าจะลองพูดสักคำ ท่านจะทนไหวไหม ถึงกระนั้นใครจะอดพูดได้

4:2 If we assay to commune with thee, wilt thou be grieved? but who can withhold himself from speaking?

4:3 ดูเถิด ท่านได้แนะนำคนมามากมายแล้ว และท่านได้เสริมมือที่อ่อนเปลี้ยให้มีกำลัง

4:3 Behold, thou hast instructed many, and thou hast strengthened the weak hands.

4:4 ถ้อยคำของท่านหนุนใจคนที่กำลังสะดุด และท่านได้ทำเข่าที่อ่อนเปลี้ยให้มั่นคง

4:4 Thy words have upholden him that was falling, and thou hast strengthened the feeble knees.

4:5 แต่บัดนี้มาถึงท่านแล้ว และท่านก็ท้อใจ มันแตะต้องท่านเข้า และท่านก็ลำบากใจ

4:5 But now it is come upon thee, and thou faintest; it toucheth thee, and thou art troubled.

4:6 ความยำเกรงของท่าน ความมั่นใจของท่าน ความหวังของท่าน และการประพฤติดีพร้อมของท่านอยู่ที่ไหนเล่า

4:6 Is not this thy fear, thy confidence, thy hope, and the uprightness of thy ways?

4:7 ข้าขอร้องให้ท่านจำไว้หน่อยเถิดว่า ผู้ที่ไร้ความผิดเคยพินาศหรือ หรือคนเที่ยงธรรมถูกตัดออกที่ไหน

4:7 Remember, I pray thee, who ever perished, being innocent? or where were the righteous cut off?

4:8 ตามที่ข้าได้เห็น บรรดาผู้ที่ไถความชั่วช้า และหว่านความชั่วร้าย ก็ได้เกี่ยวอย่างนั้น

4:8 Even as I have seen, they that plow iniquity, and sow wickedness, reap the same.

4:9 เขาพินาศด้วยลมหายใจของพระเจ้า และเขาต้องสิ้นไปด้วยลมแห่งช่องพระนาสิกของพระองค์

4:9 By the blast of God they perish, and by the breath of his nostrils are they consumed.

4:10 เสียงคำรามของสิงโต และเสียงของสิงโตดุร้าย และฟันของสิงโตหนุ่มก็หักเสียแล้ว

4:10 The roaring of the lion, and the voice of the fierce lion, and the teeth of the young lions, are broken.

4:11 สิงโตแก่พินาศเพราะขาดเหยื่อ และลูกของสิงโตที่แข็งแรงก็กระจัดกระจายไป

4:11 The old lion perisheth for lack of prey, and the stout lion's whelps are scattered abroad.

4:12 มีคำหนึ่งมาถึงข้าอย่างเงียบ ๆ หูของข้าได้ยินเสียงกระซิบคำนั้น

4:12 Now a thing was secretly brought to me, and mine ear received a little thereof.

4:13 ท่ามกลางความคิดจากนิมิตกลางคืนเมื่อคนหลับสนิท

4:13 In thoughts from the visions of the night, when deep sleep falleth on men,

4:14 ความครั่นคร้ามมาเหนือข้าและตัวสั่น ซึ่งกระทำให้กระดูกทั้งสิ้นของข้าสั่นสะเทือน

4:14 Fear came upon me, and trembling, which made all my bones to shake.

4:15 มีวิญญาณองค์หนึ่งผ่านหน้าของข้า ขนที่เนื้อของข้าลุกชัน

4:15 Then a spirit passed before my face; the hair of my flesh stood up:

4:16 องค์นั้นนิ่งอยู่ แต่ข้าพิเคราะห์รูปร่างขององค์นั้นไม่ได้ มีสัณฐานอย่างหนึ่งข้างหน้าตาของข้า เงียบอยู่ แล้วข้าได้ยินเสียงหนึ่งว่า

4:16 It stood still, but I could not discern the form thereof: an image was before mine eyes, there was silence, and I heard a voice, saying,

4:17 ‘มนุษย์ที่อ่อนแอจะชอบธรรมยิ่งกว่าพระเจ้าได้หรือ มนุษย์จะบริสุทธิ์ยิ่งกว่าผู้ทรงสร้างเขาได้หรือ

4:17 Shall mortal man be more just than God? shall a man be more pure than his maker?

4:18 ดูเถิด แม้พวกผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์ก็ไม่ทรงวางพระทัย และพวกทูตสวรรค์ของพระองค์พระองค์ทรงกล่าวโทษที่เขาโง่เขลา

4:18 Behold, he put no trust in his servants; and his angels he charged with folly:

4:19 ผู้ที่อาศัยในเรือนดินจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด รากฐานของเขาอยู่ในผงคลีดิน ผู้ถูกขยี้เหมือนอย่างตัวมอด

4:19 How much less in them that dwell in houses of clay, whose foundation is in the dust, which are crushed before the moth?

4:20 เขาถูกทำลายระหว่างเวลาเช้าและเย็น เขาพินาศไปเป็นนิตย์โดยไม่มีผู้ใดสนใจ

4:20 They are destroyed from morning to evening: they perish for ever without any regarding it.

4:21 ความรุ่งโรจน์ซึ่งอยู่ภายในเขาจะหายไปมิใช่หรือ เขาจะตายด้วยปราศจากปัญญา’”

4:21 Doth not their excellency which is in them go away? they die, even without wisdom.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope