กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การสำรวจบรรดาประชากรชายที่สามารถเข้าสงครามได้
1:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส ในถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย ในพลับพลาแห่งชุมนุมชน ณ วันที่หนึ่งของเดือนที่สองปีที่สองตั้งแต่เขาทั้งหลายออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ว่า
1:2 “เจ้าทั้งหลายจงนับจำนวนชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมด ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา พร้อมกับจำนวนรายชื่อของพวกเขา ผู้ชายทุกคนเรียงตามลำดับ
1:3 ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป บรรดาคนที่สามารถออกรบได้ในพวกอิสราเอล เจ้ากับอาโรนจงนับจำนวนเขาทั้งหลายไว้ตามกรมกองของพวกเขา
1:4 และจงให้มีคนจากทุกเผ่าอยู่กับเจ้าทั้งหลาย ทุกคนนั้นให้เป็นหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขา
1:5 และต่อไปนี้คือรายชื่อผู้ชายทั้งปวงที่จะยืนอยู่กับเจ้าทั้งหลาย จากเผ่ารูเบน คือเอลีซูร์บุตรชายของเชเดเออร์
1:6 จากเผ่าสิเมโอน คือเชลูมิเอลบุตรชายของซูริชัดดัย
1:7 จากเผ่ายูดาห์ คือนาโชนบุตรชายของอัมมีนาดับ
1:8 จากเผ่าอิสสาคาร์ คือเนธันเอลบุตรชายของศุอาร์
1:9 จากเผ่าเศบูลุน คือเอลีอับบุตรชายของเฮโลน
1:10 ลูกหลานของโยเซฟ จากเผ่าเอฟราอิม คือเอลีชามาบุตรชายของอัมมีฮูด จากเผ่ามนัสเสห์ คือกามาลิเอลบุตรชายของเปดาซูร์
1:11 จากเผ่าเบนยามิน คืออาบีดันบุตรชายของกิเดโอนี
1:12 จากเผ่าดาน คืออาหิเยเซอร์บุตรชายของอัมมีชัดดัย
1:13 จากเผ่าอาเชอร์ คือปากีเอลบุตรชายของโอคราน
1:14 จากเผ่ากาด คือเอลียาสาฟบุตรชายของเดอูเอล
1:15 จากเผ่านัฟทาลี คืออาหิราบุตรชายของเอนัน”
1:16 คนเหล่านี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงดีในชุมนุมชน เป็นประมุขของเผ่าต่าง ๆ แห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย เป็นบรรดาหัวหน้าแห่งคนอิสราเอลที่นับเป็นพัน ๆ นั้น
1:17 และโมเสสกับอาโรนได้นำคนเหล่านี้ที่ระบุชื่อของพวกเขาไว้แล้ว
1:18 และในวันที่หนึ่งของเดือนที่สองคนเหล่านี้ก็เรียกรวมชุมนุมชนทั้งหมดเข้ามา และเขาทั้งหลายได้ขึ้นทะเบียนตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป เรียงตามลำดับทุกคน
1:19 ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ ท่านได้นับคนเหล่านั้นที่ถิ่นทุรกันดารแห่งซีนายดังนี้
1:20 และลูกหลานของรูเบนบุตรหัวปีของอิสราเอล ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย เรียงตามลำดับทุกคน บรรดาผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น
1:21 จากเผ่ารูเบน จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ สี่หมื่นหกพันห้าร้อยคน
1:22 จากลูกหลานของสิเมโอน ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา คนเหล่านั้นที่เขานับจากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย เรียงตามลำดับทุกคน บรรดาผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น
1:23 จากเผ่าสิเมโอน จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยคน
1:24 จากลูกหลานของกาด ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น
1:25 จากเผ่ากาด จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ สี่หมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบคน
1:26 จากลูกหลานของยูดาห์ ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น
1:27 จากเผ่ายูดาห์ จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ เจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยคน
1:28 จากลูกหลานของอิสสาคาร์ ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น
1:29 จากเผ่าอิสสาคาร์ จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยคน
1:30 จากลูกหลานของเศบูลุน ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น
1:31 จากเผ่าเศบูลุน จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ ห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยคน
1:32 จากลูกหลานของโยเซฟ คือลูกหลานของเอฟราอิม ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น
1:33 จากเผ่าเอฟราอิม จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ สี่หมื่นห้าร้อยคน
1:34 จากลูกหลานของมนัสเสห์ ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น
1:35 จากเผ่ามนัสเสห์ จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ สามหมื่นสองพันสองร้อยคน
1:36 จากลูกหลานของเบนยามิน ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น
1:37 จากเผ่าเบนยามิน จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยคน
1:38 จากลูกหลานของดาน ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น
1:39 จากเผ่าดาน จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน
1:40 จากลูกหลานของอาเชอร์ ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น
1:41 จากเผ่าอาเชอร์ จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคน
1:42 จากลูกหลานของนัฟทาลี ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา จากจำนวนรายชื่อทั้งหลาย คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น
1:43 จากเผ่านัฟทาลี จำนวนคนที่ถูกนับไว้ในพวกเขาคือ ห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยคน
1:44 จำนวนคนเหล่านี้เป็นคนที่โมเสสกับอาโรน และบรรดาประมุขของคนอิสราเอล คือทั้งสิบสองคนนั้น ผู้แทนครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของตนได้นับไว้
1:45 ดังนั้น จำนวนชนชาติอิสราเอลทั้งหมดที่นับ ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา คนที่มีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไป ในอิสราเอลที่สามารถออกรบได้ทั้งสิ้น
1:46 คือจำนวนคนทั้งหมดที่นับนั้นเป็นหกแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบคน
1:47 แต่ไม่ได้นับคนเลวีที่อยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลาย ตามเผ่าแห่งบรรพบุรุษของตน

คนเลวีได้รับการยกเว้นจากการออกรบ
1:48 เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสว่า
1:49 “เฉพาะเผ่าเลวีเจ้าอย่านับ ทั้งอย่านับจำนวนพวกเขารวมไว้ในท่ามกลางชนชาติอิสราเอล
1:50 แต่เจ้าจงตั้งคนเลวีไว้สำหรับพลับพลาแห่งพระโอวาท และสำหรับบรรดาภาชนะของพลับพลา กับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพลับพลา จงให้พวกเขาขนพลับพลาและบรรดาภาชนะของพลับพลา และจงให้เขาทั้งหลายปรนนิบัติในพลับพลา และจงตั้งค่ายอยู่รอบ ๆ พลับพลานั้น
1:51 และเมื่อจะเคลื่อนย้ายพลับพลาไป คนเลวีจะต้องยกพลับพลาลง และเมื่อจะตั้งพลับพลาขึ้น คนเลวีจะเป็นผู้จัดตั้งพลับพลาไว้ และผู้อื่นใดที่เข้ามาใกล้จะต้องถูกประหารชีวิต
1:52 และจงให้ชนชาติอิสราเอลตั้งเต็นท์ของพวกเขา ทุกคนตามค่ายของตน และทุกคนตามธงของตน ตลอดทั่วพลโยธาของพวกเขา
1:53 แต่จงให้คนเลวีตั้งเต็นท์รอบพลับพลาแห่งพระโอวาท เพื่อไม่ให้พระพิโรธเกิดเหนือชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอล และจงให้คนเลวีดูแลพลับพลาแห่งพระโอวาท”
1:54 และชนชาติอิสราเอลได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ คือเขาทั้งหลายได้กระทำตามดังนั้น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope