กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เผ่ารูเบน เผ่ากาดและครึ่งหนึ่งของเผ่ามนัสเสห์ ได้รับแผ่นดินด้านตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน
32:1 บัดนี้ ลูกหลานของรูเบนและลูกหลานของกาดมีฝูงสัตว์เป็นอันมาก และเมื่อพวกเขาได้เห็นแผ่นดินแห่งยาเซอร์และแผ่นดินแห่งกิเลอาด ดูเถิด เห็นว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่เหมาะสำหรับฝูงสัตว์
32:2 ลูกหลานของกาดและลูกหลานของรูเบนได้มาพูดกับโมเสสและเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตและบรรดาประมุขของชุมนุมชนว่า
32:3 “อาทาโรท ดีโบน ยาเซอร์ นิมราห์ เฮชโบน เอเลอาเลห์ เสบาม เนโบ และเบโอน
32:4 คือแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงทำลายต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอล เป็นแผ่นดินเหมาะสำหรับฝูงสัตว์ และผู้รับใช้ทั้งหลายของท่านมีฝูงสัตว์”
32:5 เขาทั้งหลายพูดว่า “ดังนั้น ถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความกรุณาในสายตาของท่าน ขอมอบแผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับใช้ทั้งหลายของท่าน และขออย่าพาข้าพเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปเลย”
32:6 และโมเสสพูดกับลูกหลานของกาดและลูกหลานของรูเบนว่า “พี่น้องของท่านทั้งหลายจะไปทำสงคราม และพวกท่านจะยับยั้งอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือ
32:7 ทำไมท่านทั้งหลายกระทำให้จิตใจของชนชาติอิสราเอลที่จะยกข้ามไปยังแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ประทานแก่เขาทั้งหลายท้อถอยเล่า
32:8 บิดาของท่านทั้งหลายได้กระทำเช่นนี้ เมื่อเราส่งพวกเขาไปจากคาเดชบารเนียให้ดูแผ่นดินนั้น
32:9 เพราะเมื่อเขาทั้งหลายขึ้นไปยังหุบเขาแห่งเอชโคล์ และได้เห็นแผ่นดินนั้นแล้ว พวกเขาก็กระทำให้จิตใจของชนชาติอิสราเอลท้อถอย เพื่อพวกเขาจะไม่ยกเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ประทานแก่เขาทั้งหลาย
32:10 และในเวลานั้นเองพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธยิ่งนัก และพระองค์ทรงปฏิญาณไว้ว่า
32:11 ‘แน่ทีเดียว ทุกคนซึ่งยกออกจากอียิปต์ ตั้งแต่อายุยี่สิบปีขึ้นไป จะไม่ได้เห็นแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้ตามเราด้วยความเต็มใจ
32:12 เว้นแต่คาเลบบุตรชายของเยฟุนเนห์คนเคนัสและโยชูวาบุตรชายของนูน เพราะว่าเขาทั้งสองได้ตามพระเยโฮวาห์ด้วยความเต็มใจ’
32:13 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล และพระองค์จึงทรงให้เขาทั้งหลายพเนจรอยู่ในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปี จนกว่าคนชั่วอายุที่กระทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ถูกผลาญไปหมดสิ้น
32:14 และดูเถิด ท่านทั้งหลายได้เติบโตขึ้นมาแทนบิดาของพวกท่าน เป็นพวกคนบาปที่ทวีมากขึ้น เพื่อให้พระพิโรธอันเกรี้ยวกราดของพระเยโฮวาห์ต่ออิสราเอลมากยิ่งขึ้น
32:15 เพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายหันจากการติดตามพระองค์ พระองค์จะทรงทอดทิ้งเขาทั้งหลายในถิ่นทุรกันดารอีก และท่านทั้งหลายจะทำลายประชากรทั้งหมดนี้เสีย”
32:16 และเขาทั้งหลายเข้ามาใกล้ท่านและพูดว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายจะสร้างคอกสัตว์สำหรับฝูงแพะแกะของพวกข้าพเจ้าที่นี่ และสร้างนครสำหรับลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายของพวกข้าพเจ้า
32:17 แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไปพร้อมอาวุธนำหน้าชนชาติอิสราเอล จนกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะนำพวกเขาไปถึงสถานที่ของเขาทั้งหลาย และลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายของพวกข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ ที่มีป้อม เพราะเหตุชาวเมืองทั้งหลายแห่งแผ่นดินนี้
32:18 ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่กลับมายังบ้านของพวกข้าพเจ้า จนกว่าชนชาติอิสราเอลจะได้รับมรดกของเขาทุกคน
32:19 เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่รับมรดกพร้อมกับพวกเขาซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นหรือที่ห่างไกลออกไป เพราะว่ามรดกที่ตกทอดมาถึงพวกข้าพเจ้าอยู่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันออกนี้”
32:20 และโมเสสพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ถ้าท่านทั้งหลายจะกระทำดังนี้ คือถ้าท่านทั้งหลายจะถืออาวุธเข้าสู่สงครามต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
32:21 และท่านทั้งหลายทุกคนจะถืออาวุธข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ จนกว่าพระองค์จะทรงขับไล่บรรดาศัตรูให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์
32:22 และแผ่นดินนั้นได้พ่ายแพ้ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์แล้ว ดังนั้นภายหลังท่านทั้งหลายจะกลับมาและพ้นจากพันธะที่มีต่อพระเยโฮวาห์และต่ออิสราเอล และแผ่นดินนี้จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกท่านต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
32:23 แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่กระทำดังนี้ ดูเถิด ท่านทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระเยโฮวาห์ และจงรู้แน่เถิดว่า ความบาปของพวกท่านก็จะตามทัน
32:24 ท่านทั้งหลายจงสร้างนครสำหรับลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายของพวกท่าน และสร้างคอกสัตว์สำหรับฝูงแกะของพวกท่าน และกระทำตามคำที่ออกจากปากของท่านทั้งหลาย”
32:25 และลูกหลานของกาดกับลูกหลานของรูเบนพูดกับโมเสสว่า “ผู้รับใช้ทั้งหลายของท่านจะกระทำตามที่เจ้านายของข้าพเจ้าบัญชา
32:26 ลูกเล็ก ๆ ทั้งหลาย ภรรยาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ฝูงสัตว์และสัตว์ใช้งานทั้งหมดของพวกข้าพเจ้า จะอยู่ที่นี่ในนครทั้งหลายแห่งกิเลอาด
32:27 แต่ผู้รับใช้ทั้งหลายของท่าน ผู้มีอาวุธทำสงครามทุกคนจะข้ามไปเพื่อสู้รบต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ตามที่เจ้านายของข้าพเจ้าพูดนั้น”
32:28 ดังนั้น เกี่ยวกับเรื่องเขาทั้งหลาย โมเสสได้บัญชาเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตและโยชูวาบุตรชายของนูน และบรรดาหัวหน้าของเผ่าต่าง ๆ ของชนชาติอิสราเอล
32:29 และโมเสสพูดกับเขาทั้งหลายว่า “ถ้าลูกหลานของกาดและลูกหลานของรูเบน ผู้มีอาวุธทำสงครามทุกคน จะข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปเพื่อสู้รบต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ พร้อมกับท่านทั้งหลาย และแผ่นดินนั้นได้พ่ายแพ้ต่อหน้าพวกท่านแล้ว ดังนั้นท่านทั้งหลายจงมอบแผ่นดินแห่งกิเลอาดให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เขาทั้งหลาย
32:30 แต่ถ้าพวกเขาไม่ถืออาวุธข้ามไปพร้อมกับพวกท่าน พวกเขาจะต้องได้ส่วนแผ่นดินแห่งคานาอันในท่ามกลางพวกท่านเป็นกรรมสิทธิ์”
32:31 และลูกหลานของกาดกับลูกหลานของรูเบนตอบว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสกับบรรดาผู้รับใช้ของท่านอย่างไร ข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำอย่างนั้น
32:32 ข้าพเจ้าทั้งหลายจะถืออาวุธข้ามไปต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์เข้าสู่แผ่นดินแห่งคานาอัน เพื่อมรดกของพวกข้าพเจ้าซึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าทั้งหลาย”
32:33 และโมเสสได้มอบดินแดนเหล่านี้ คืออาณาจักรของสิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ และอาณาจักรของโอกกษัตริย์แห่งบาชาน แก่ลูกหลานของกาด และแก่ลูกหลานของรูเบน และแก่ครึ่งหนึ่งของเผ่ามนัสเสห์บุตรชายของโยเซฟ ทั้งแผ่นดินและนครทั้งหลายตลอดพรมแดน คือนครทั้งหลายตลอดแผ่นดินโดยรอบ
32:34 และลูกหลานของกาดได้สร้างเมืองดีโบน อาทาโรท อาโรเออร์
32:35 อัทโรท โชฟาน ยาเซอร์ โยกเบฮาห์
32:36 เบธนิมราห์ และเบธฮาราน ให้เป็นนครที่มีป้อม และสร้างคอกสัตว์สำหรับแกะ
32:37 และลูกหลานของรูเบนได้สร้างเมืองเฮชโบน เอเลอาเลห์ คีริยาธาอิม
32:38 เนโบ และบาอัลเมโอน (ชื่อเหล่านี้ได้เปลี่ยนใหม่) และสิบมาห์ และตั้งชื่อใหม่ให้แก่นครทั้งหลายที่พวกเขาสร้างขึ้นนั้น
32:39 และลูกหลานของมาคีร์บุตรชายของมนัสเสห์ไปยังแผ่นดินแห่งกิเลอาด และยึดแผ่นดินนั้น และขับไล่คนอาโมไรต์ซึ่งอยู่ในแผ่นดินนั้น
32:40 และโมเสสยกแผ่นดินแห่งกิเลอาดให้แก่มาคีร์บุตรชายของมนัสเสห์ และเขาก็อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้น
32:41 และยาอีร์บุตรชายของมนัสเสห์ได้ไปและยึดเมืองเล็ก ๆ ที่นั่น และเรียกชื่อเมืองเหล่านั้นว่าฮาโวทยาอีร์
32:42 และโนบาห์ได้ไปและยึดเคนาทและหมู่บ้านของเมืองนี้ และเรียกว่าเมืองโนบาห์ตามชื่อของเขาเอง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope