กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การก่อกบฏของโคราห์ ดาธานและอาบีรัม
16:1 บัดนี้ โคราห์ บุตรชายของอิสฮาร์ ผู้เป็นบุตรชายของโคฮาท ผู้เป็นบุตรชายของเลวี กับดาธานและอาบีรัม บุตรชายทั้งหลายของเอลีอับ กับโอน บุตรชายของเปเลท บุตรชายทั้งหลายของรูเบน พาคนไป
16:2 และพวกเขาไปยืนอยู่ต่อหน้าโมเสส พร้อมกับชนชาติอิสราเอลจำนวนหนึ่ง คือประมุขแห่งที่ประชุมสองร้อยห้าสิบคน ที่มีชื่อเสียงในชุมนุมชน เป็นคนที่มีชื่อเสียงดี
16:3 และเขาทั้งหลายมาชุมนุมกันเผชิญหน้าโมเสสกับอาโรน และพูดกับท่านทั้งสองว่า “ท่านทั้งสองทำมากเกินไปแล้ว ด้วยว่าชุมนุมชนทั้งหมดก็บริสุทธิ์ทุก ๆ คน และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางพวกเขา เหตุไฉนท่านทั้งสองจึงยกตนเองขึ้นเหนือชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์”
16:4 และเมื่อโมเสสได้ยินดังนั้น ท่านก็ซบหน้าของตนลงถึงดิน
16:5 และท่านได้พูดกับโคราห์และพรรคพวกทั้งหมดของเขาว่า “พรุ่งนี้พระเยโฮวาห์จะทรงสำแดงให้เห็นว่า ผู้ใดเป็นของพระองค์และใครเป็นคนบริสุทธิ์ และจะทรงให้ผู้นั้นเข้าใกล้พระองค์ คือผู้ใดที่พระองค์ทรงเลือก พระองค์จะทรงให้ผู้นั้นเข้าใกล้พระองค์
16:6 จงกระทำอย่างนี้ คือโคราห์และพรรคพวกทั้งหมดของเขา ท่านทั้งหลายจงนำกระถางไฟมา
16:7 และในวันพรุ่งนี้จงเอาไฟใส่กระถางไฟนั้นและใส่เครื่องหอมในกระถางไฟเหล่านั้นต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และผู้ใดที่พระเยโฮวาห์ทรงเลือกก็จงให้ผู้นั้นเป็นคนบริสุทธิ์ พวกท่าน ผู้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเลวีเอ๋ย ท่านทั้งหลายทำมากเกินไปแล้ว”
16:8 และโมเสสพูดกับโคราห์ว่า “พวกท่าน ผู้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเลวี ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลาย จงฟัง
16:9 เป็นการเล็กน้อยสำหรับพวกท่านอยู่หรือ ซึ่งพระเจ้าแห่งอิสราเอลได้แยกท่านทั้งหลายออกจากชุมนุมชนอิสราเอล เพื่อนำพวกท่านให้เข้าใกล้พระองค์ ให้ทำการปรนนิบัติในพลับพลาของพระเยโฮวาห์ และให้ยืนอยู่ต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อปรนนิบัติเขาทั้งหลาย
16:10 และพระองค์ทรงนำท่านมาใกล้พระองค์ รวมทั้งพี่น้องทั้งสิ้นของท่าน คือบุตรชายทั้งหลายของเลวีพร้อมกับท่าน และท่านทั้งหลายแสวงหาตำแหน่งปุโรหิตด้วยหรือ
16:11 เพราะเหตุนี้ ท่านและพรรคพวกทั้งหมดของท่านได้ชุมนุมกันต่อสู้พระเยโฮวาห์ และอาโรนเป็นอะไรเล่า ที่ท่านทั้งหลายได้บ่นต่อว่าเขา”
16:12 และโมเสสส่งคนไปเรียกดาธานและอาบีรัม บุตรชายทั้งหลายของเอลีอับ ซึ่งพูดว่า “เราทั้งสองจะไม่ขึ้นไป
16:13 เป็นการเล็กน้อยอยู่หรือที่ท่านนำพวกเราจากแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ เพื่อจะฆ่าเราทั้งหลายเสียในถิ่นทุรกันดาร ยิ่งกว่านั้นท่านได้ตั้งตัวเองขึ้นเป็นประมุขเหนือพวกเราด้วย
16:14 ยิ่งกว่านั้นอีกท่านไม่ได้นำพวกเราเข้าไปยังแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ หรือให้พวกเรารับทุ่งนาหรือสวนองุ่นเป็นมรดก ท่านจะควักตาของคนเหล่านี้ออกเสียหรือ เราทั้งสองจะไม่ขึ้นไป”
16:15 และโมเสสโกรธมากและกราบทูลพระเยโฮวาห์ว่า “ขออย่าทรงพอพระทัยในเครื่องบูชาของพวกเขาเลย ข้าพระองค์ไม่ได้เอาลาจากเขาทั้งหลายแม้ตัวเดียว ทั้งข้าพระองค์ไม่ได้ทำอันตรายต่อพวกเขาสักคนเดียว”
16:16 และโมเสสพูดกับโคราห์ว่า “ในวันพรุ่งนี้ตัวท่านและพรรคพวกทั้งหมดของท่านจงเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ ทั้งตัวท่าน พวกเขาและอาโรน
16:17 และให้ทุกคนนำกระถางไฟของตนไป และใส่เครื่องหอมในกระถางไฟเหล่านั้น และให้พวกท่านนำกระถางไฟของตนไปเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ คือกระถางไฟสองร้อยห้าสิบใบ ตัวท่านด้วย และอาโรน ให้แต่ละคนเอากระถางไฟของตนไป”
16:18 และพวกเขาทุกคนได้นำกระถางไฟของตนมา และเอาไฟใส่กระถางนั้นและเอาเครื่องหอมใส่กระถางไฟเหล่านั้น และยืนอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนพร้อมกับโมเสสและอาโรน
16:19 และโคราห์ได้ร่วมชุมนุมชนทั้งหมดที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชนเผชิญหน้าท่านทั้งสอง และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏต่อบรรดาชุมนุมชน
16:20 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า
16:21 “เจ้าทั้งสองจงแยกตัวออกเสียจากท่ามกลางชุมนุมชนนี้ เพื่อเราจะผลาญพวกเขาเสียในพริบตาเดียว”
16:22 และท่านทั้งสองซบหน้าของตนลงถึงดิน และกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของเนื้อหนังทั้งสิ้น เพียงคนเดียวที่กระทำบาป พระองค์จะทรงพระพิโรธต่อชุมนุมชนทั้งหมดหรือ”

แผ่นดินอ้าปากกลืนพวกกบฏ
16:23 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
16:24 “จงพูดกับชุมนุมชนว่า เจ้าทั้งหลายจงออกไปให้ห่างจากที่อยู่อาศัยของโคราห์ ดาธาน และอาบีรัม”
16:25 และโมเสสลุกขึ้น แล้วไปหาดาธานและอาบีรัม และพวกผู้อาวุโสของอิสราเอลก็ตามท่านไป
16:26 และท่านได้พูดกับชุมนุมชนนั้นว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลาย จงออกไปเสียให้ห่างจากเต็นท์ของคนชั่วเหล่านี้ และอย่าแตะต้องอะไรของพวกเขาเลย เกรงว่าท่านทั้งหลายจะถูกล้างผลาญไปในความผิดบาปทั้งหลายของพวกเขา”
16:27 ดังนั้น เขาทั้งหลายก็ออกไปให้ห่างจากบริเวณที่อยู่อาศัยของโคราห์ ดาธาน และอาบีรัม และดาธานกับอาบีรัมได้ออกมาและยืนอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตน พร้อมกับภรรยา บุตรชายและลูกเล็ก ๆ ทั้งหลายของเขาทั้งสอง
16:28 และโมเสสพูดว่า “ดังนี้แหละท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่า พระเยโฮวาห์ทรงส่งให้ข้าพเจ้ามากระทำการทั้งสิ้นนี้ ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำการเหล่านี้ตามอำเภอใจของข้าพเจ้าเอง
16:29 ถ้าคนเหล่านี้ตายด้วยความตายอย่างธรรมดาของคนทั้งปวง หรือถ้าการลงโทษของคนทั้งปวงมาถึงพวกเขา ดังนั้นพระเยโฮวาห์ไม่ได้ทรงส่งข้าพเจ้ามา
16:30 แต่ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้มีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้น คือแผ่นดินอ้าปากและกลืนคนเหล่านี้เข้าไป พร้อมกับบรรดาสิ่งของทั้งหมดของพวกเขา และเขาทั้งหลายลงไปสู่แดนคนตายทั้งเป็น ดังนั้นท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่า คนเหล่านี้ได้ยั่วยุพระเยโฮวาห์”
16:31 และต่อมา ขณะที่ท่านพูดบรรดาคำเหล่านี้จบ แผ่นดินที่อยู่ภายใต้เขาทั้งหลายนั้นก็แยกออก
16:32 และแผ่นดินก็อ้าปากออก และกลืนเขาทั้งหลายกับครอบครัวของพวกเขา และบรรดาคนของโคราห์และสิ่งของทั้งสิ้นของพวกเขา
16:33 เขาทั้งหลายพร้อมกับสิ่งของทั้งสิ้นของพวกเขาได้ลงไปสู่แดนคนตายทั้งเป็น และแผ่นดินก็ปิดทับพวกเขาไว้ และเขาทั้งหลายก็พินาศเสียจากท่ามกลางชุมนุมชน
16:34 และอิสราเอลทั้งหมดที่อยู่รอบพวกเขาก็หนีไปเพราะเหตุเสียงร้องของพวกเขา เพราะเขาทั้งหลายพูดว่า “เกรงว่าแผ่นดินจะกลืนพวกเราเสียด้วย”
16:35 และไฟได้ออกมาจากพระเยโฮวาห์ และเผาผลาญคนทั้งสองร้อยห้าสิบคน ที่ได้ถวายเครื่องหอมนั้นเสีย
16:36 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
16:37 “จงพูดกับเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต ให้เขาเอากระถางไฟทั้งหลายออกเสียจากเปลวเพลิง และเจ้าจงกระจายไฟให้ห่างออกไป เพราะกระถางไฟเหล่านั้นบริสุทธิ์
16:38 กระถางไฟของคนเหล่านี้ที่ได้กระทำบาปต่อจิตวิญญาณของตนเองนั้น จงตีแผ่กระถางไฟนั้นทำเป็นแผ่นกว้างสำหรับคลุมแท่นบูชา เพราะได้ถวายกระถางไฟเหล่านั้นต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั้น กระถางไฟนั้นเป็นสิ่งบริสุทธิ์ และกระถางไฟนั้นจะเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนชาติอิสราเอล”
16:39 และเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตได้นำกระถางไฟทองเหลืองเหล่านั้น ซึ่งคนทั้งปวงที่ถูกไฟเผานำไปถวาย และมาตีแผ่กระถางไฟนั้นออกเป็นแผ่นกว้างสำหรับคลุมแท่นบูชา
16:40 ให้เป็นที่ระลึกแก่ชนชาติอิสราเอล เพื่อว่าคนภายนอก ผู้ที่ไม่ได้เป็นเชื้อสายของอาโรน จะไม่เข้าไปใกล้เพื่อถวายเครื่องหอมต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เพื่อว่าเขาจะไม่เป็นอย่างโคราห์และพรรคพวกของเขา ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับเขาโดยมือของโมเสส
16:41 แต่ในวันรุ่งขึ้นบรรดาชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลก็บ่นต่อว่าโมเสสและอาโรนว่า “ท่านทั้งสองได้ฆ่าประชากรของพระเยโฮวาห์เสีย”
16:42 และต่อมาเมื่อชุมนุมชนมาชุมนุมเผชิญหน้าโมเสสและอาโรนแล้ว พวกเขาทั้งหลายหันหน้ามาทางพลับพลาแห่งชุมนุมชน และดูเถิด เมฆมาปกคลุมพลับพลานั้น และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏ
16:43 และโมเสสกับอาโรนได้มาอยู่ต่อหน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน

โมเสสอ้อนวอนเพื่อป้องกันคนอิสราเอล
16:44 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
16:45 “เจ้าทั้งสองจงออกไปเสียจากท่ามกลางชุมนุมชนนี้ เพื่อเราจะทำลายเขาทั้งหลายเสียในพริบตาเดียว” และท่านทั้งสองก็ซบหน้าของตนลงถึงดิน
16:46 และโมเสสพูดกับอาโรนว่า “จงเอากระถางไฟและเอาไฟจากแท่นบูชาใส่ไว้ในกระถางไฟนั้น แล้วใส่เครื่องหอม และรีบนำไปที่ชุมนุมชน และทำการลบมลทินบาปให้พวกเขา เพราะพระพิโรธพลุ่งออกมาจากพระเยโฮวาห์ โรคระบาดได้บังเกิดขึ้นแล้ว”
16:47 และอาโรนได้นำกระถางไฟตามที่โมเสสสั่งไว้ และวิ่งเข้าไปท่ามกลางชุมนุมชน และดูเถิด โรคระบาดได้บังเกิดขึ้นท่ามกลางประชากรแล้ว และเขาได้ใส่เครื่องหอมและทำการลบมลทินบาปให้ประชากร
16:48 และเขาได้ยืนอยู่ระหว่างคนตายกับคนเป็น และโรคระบาดนั้นก็ถูกยับยั้งไว้
16:49 บัดนี้บรรดาคนที่ตายด้วยโรคระบาดนั้นมีหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยคน นอกเหนือจากคนเหล่านั้นที่ตายด้วยเรื่องของโคราห์
16:50 และโรคระบาดนั้นก็ถูกยับยั้งไว้ และอาโรนก็กลับไปหาโมเสสที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope