กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

คำสั่งสอนเรื่องการถวายเครื่องบูชา
15:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
15:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า เมื่อเจ้าทั้งหลายจะเข้าในแผ่นดินที่พวกเจ้าจะอาศัยอยู่ ซึ่งเราให้แก่เจ้าทั้งหลายนั้น
15:3 และจะนำเครื่องบูชาจากฝูงวัวหรือจากฝูงแพะแกะไปถวายแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ คือเครื่องเผาบูชา หรือเครื่องสัตวบูชาตามคำปฏิญาณ หรือเป็นเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจ หรือในเทศกาลเลี้ยงตามกำหนด เพื่อกระทำให้เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
15:4 แล้วจงให้ผู้ที่นำเครื่องบูชาของเขามาถวายแด่พระเยโฮวาห์นั้น นำเครื่องธัญญบูชาคือแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาห์คลุกด้วยน้ำมันหนึ่งในสี่ฮิน
15:5 และเจ้าจงจัดเตรียมน้ำองุ่นหนึ่งในสี่ฮินสำหรับลูกแกะหนึ่งตัว เป็นเครื่องดื่มบูชาคู่กับเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวบูชา
15:6 หรือสำหรับแกะตัวผู้หนึ่งตัว เจ้าจงจัดเตรียมเครื่องธัญญบูชาด้วยแป้งละเอียดสองในสิบเอฟาห์คลุกด้วยน้ำมันหนึ่งในสามฮิน
15:7 และสำหรับเครื่องดื่มบูชา เจ้าจงถวายน้ำองุ่นหนึ่งในสามฮิน เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
15:8 และเมื่อเจ้าจัดเตรียมวัวตัวผู้เป็นเครื่องเผาบูชา หรือเป็นเครื่องสัตวบูชาตามคำปฏิญาณ หรือเป็นเครื่องสันติบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์
15:9 แล้วจงให้เขานำเครื่องธัญญบูชา มีแป้งละเอียดสามในสิบเอฟาห์คลุกด้วยน้ำมันครึ่งฮิน มาถวายพร้อมกับวัวตัวผู้นั้น
15:10 และเจ้าจงนำเครื่องดื่มบูชาคือน้ำองุ่นครึ่งฮิน เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
15:11 ดังนั้น จงกระทำอย่างนี้สำหรับวัวตัวผู้หนึ่งตัวหรือแกะตัวผู้หนึ่งตัว หรือสำหรับลูกแกะหรือลูกแพะ
15:12 ตามจำนวนสัตว์ที่เจ้าทั้งหลายจัดเตรียมมา ดังนั้นพวกเจ้าจงกระทำตามสัดส่วนนี้แก่สัตว์ทุก ๆ ตัว
15:13 บรรดาคนที่จะเกิดมาในแผ่นดินนี้จะต้องกระทำตามวิธีการเหล่านี้ ในการถวายเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
15:14 และถ้าคนต่างชาติมาอาศัยอยู่กับเจ้าทั้งหลาย หรือใครก็ตามมาอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าตลอดชั่วอายุของเจ้าทั้งหลาย และจะถวายเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ เจ้าทั้งหลายกระทำอย่างไร ก็จงให้เขากระทำอย่างนั้น
15:15 สำหรับพวกเจ้าซึ่งอยู่ในชุมนุมชนและสำหรับคนต่างชาติที่มาอาศัยอยู่กับเจ้าทั้งหลาย จะต้องมีกฎอย่างเดียวกันด้วย เป็นกฎเนืองนิตย์ตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า คือเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างไร คนต่างชาติก็เป็นอย่างนั้นต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
15:16 จะต้องมีพระราชบัญญัติและรูปแบบอย่างเดียวกันสำหรับเจ้าทั้งหลาย และสำหรับคนต่างชาติที่มาอาศัยอยู่กับพวกเจ้า”
15:17 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
15:18 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า เมื่อเจ้าทั้งหลายมาถึงแผ่นดินที่เราจะพาพวกเจ้าไป
15:19 ดังนั้น เมื่อเจ้าทั้งหลายรับประทานอาหารแห่งแผ่นดินนั้น พวกเจ้าจงนำเครื่องบูชายกขึ้นลงมาถวายแด่พระเยโฮวาห์
15:20 เจ้าทั้งหลายจงเอาก้อนแป้งอันเป็นผลแรกของพวกเจ้าทำขนมก้อนหนึ่งถวายเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลง พวกเจ้ากระทำเครื่องบูชายกขึ้นลงแห่งลานนวดข้าวอย่างไร พวกเจ้าจงเอาขนมก้อนนั้นยกขึ้นลงอย่างนั้น
15:21 เจ้าทั้งหลายจงเอาก้อนแป้งอันเป็นผลแรกของพวกเจ้าถวายเป็นเครื่องบูชายกขึ้นลงแด่พระเยโฮวาห์ตลอดชั่วอายุของเจ้าทั้งหลาย
15:22 และถ้าเจ้าทั้งหลายได้กระทำผิด และไม่ได้รักษาพระบัญญัติเหล่านี้ทุกประการ ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โมเสสแล้ว
15:23 คือทุกประการซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเจ้าทั้งหลายไว้โดยมือของโมเสส ตั้งแต่วันที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส และต่อ ๆ ไปตลอดชั่วอายุของพวกเจ้า
15:24 ดังนั้น ถ้าคนหนึ่งคนใดได้กระทำผิดโดยความไม่รู้ โดยที่ชุมนุมชนไม่รู้เห็น ชุมนุมชนทั้งหมดจะต้องถวายวัวหนุ่มหนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ พร้อมกับเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ และถวายลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
15:25 และปุโรหิตจงทำการลบมลทินบาปให้แก่ชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมด และเขาทั้งหลายจะได้รับอภัยโทษ เพราะเป็นการผิดโดยความไม่รู้ และเขาทั้งหลายจงนำเครื่องบูชาของพวกเขามาถวาย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ และถวายเครื่องบูชาไถ่บาปของพวกเขาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เพราะความผิดโดยความไม่รู้ของเขาทั้งหลาย
15:26 และชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมดจะได้รับอภัยโทษ พร้อมกับคนต่างชาติผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลาย เพราะว่าประชากรทั้งหมดเกี่ยวพันกับความผิดนั้นอันเกิดขึ้นโดยความไม่รู้
15:27 และถ้าคนหนึ่งคนใดกระทำผิดโดยความไม่รู้ ดังนั้นจงให้คนนั้นเอาแพะตัวเมียหนึ่งตัวอายุไม่เกินหนึ่งปีเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
15:28 และปุโรหิตจงกระทำการลบมลทินบาปให้คนที่กระทำผิดโดยความไม่รู้ เมื่อเขากระทำผิดต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์โดยความไม่รู้นั้น เพื่อทำการลบมลทินบาปให้เขา และเขาจะได้รับอภัยโทษ
15:29 เจ้าทั้งหลายจงมีพระราชบัญญัติอย่างเดียวกันสำหรับผู้กระทำผิดโดยความไม่รู้ ทั้งสำหรับคนที่เกิดท่ามกลางชนชาติอิสราเอล และสำหรับคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขา
15:30 แต่คนที่เจตนากระทำความผิดใด ๆ ไม่ว่าเขาจะเกิดในแผ่นดินนั้นหรือเป็นคนต่างชาติก็ดี คนนั้นดูหมิ่นพระเยโฮวาห์ และคนนั้นจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของเขา
15:31 เพราะเขาได้ดูหมิ่นพระดำรัสของพระเยโฮวาห์และได้ละเมิดพระบัญญัติของพระองค์ คนนั้นจะต้องถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง จงให้เขารับโทษความชั่วช้าของตน”

พระเจ้าทรงบัญชาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเรื่องวันสะบาโต
15:32 และขณะเมื่อชนชาติอิสราเอลยังอยู่ในถิ่นทุรกันดาร พวกเขาพบคนหนึ่งที่เก็บฟืนในวันสะบาโต
15:33 และพวกเขาที่พบคนนั้นกำลังเก็บฟืนอยู่ก็พาเขามาหาโมเสสและอาโรน และมาหาชุมนุมชนทั้งหมด
15:34 และพวกเขาจึงควบคุมคนนั้นไว้ เพราะยังไม่แจ้งว่าจะกระทำอะไรแก่เขา
15:35 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ชายคนนั้นจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอน ชุมนุมชนทั้งหมดต้องเอาหินขว้างเขาเสียข้างนอกค่าย”
15:36 และชุมนุมชนทั้งหมดได้พาเขาออกไปข้างนอกค่าย และเอาหินขว้างเขาเสีย และเขาได้เสียชีวิตตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส

พู่ห้อยชายเสื้อ
15:37 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
15:38 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอล และสั่งเขาทั้งหลายให้พวกเขาทำพู่ที่มุมชายเสื้อของเขาทั้งหลายตลอดชั่วอายุของพวกเขา และให้เขาทั้งหลายเอาแถบสีฟ้าติดพู่ที่มุมชายเสื้อทุกมุม
15:39 และมันจะเป็นพู่สำหรับเจ้าทั้งหลาย เพื่อพวกเจ้าจะมองดูพู่นั้น และจดจำพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์ และกระทำตาม เพื่อเจ้าทั้งหลายจะไม่เสาะแสวงหากระทำตามใจและตามตาของพวกเจ้า ซึ่งเจ้าทั้งหลายใช้ในการเล่นชู้นั้น
15:40 เพื่อว่าเจ้าทั้งหลายจะจดจำและกระทำตามบทบัญญัติทั้งสิ้นของเรา และเป็นคนบริสุทธิ์แด่พระเจ้าของพวกเจ้า
15:41 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย ผู้นำพวกเจ้าออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope