กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

บรรดาปุโรหิตและคนเลวีถูกแยกตั้งไว้
3:1 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของอาโรนและโมเสสด้วย ในวันที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสบนภูเขาซีนาย
3:2 และต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรชายทั้งหลายของอาโรนคือ นาดับบุตรหัวปี อาบีฮู เอเลอาซาร์และอิธามาร์
3:3 ต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรชายทั้งหลายของอาโรน คือพวกปุโรหิตที่ได้รับการเจิมไว้ ผู้ที่เขาถวายตัวไว้ให้ปรนนิบัติในตำแหน่งปุโรหิต
3:4 และนาดับกับอาบีฮูตายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เมื่อเขาทั้งสองเอาไฟที่ผิดรูปแบบมาถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ที่ถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย และเขาทั้งสองยังไม่มีบุตร และเอเลอาซาร์กับอิธามาร์ได้ปรนนิบัติในตำแหน่งปุโรหิตอยู่ในสายตาของอาโรนบิดาของเขาทั้งสอง
3:5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
3:6 “จงนำเผ่าเลวีเข้ามาใกล้ และตั้งเขาไว้ต่อหน้าอาโรนผู้เป็นปุโรหิต เพื่อให้เขาทั้งหลายร่วมรับใช้กับเขา
3:7 และเขาทั้งหลายจะปฏิบัติหน้าที่แทนอาโรนและปฏิบัติหน้าที่แทนชุมนุมชนทั้งหมดต่อหน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชน เพื่อจะทำการปรนนิบัติในพลับพลา
3:8 และเขาทั้งหลายจะดูแลบรรดาเครื่องใช้ของพลับพลาแห่งชุมนุมชน และปฏิบัติหน้าที่แทนชนชาติอิสราเอล เพื่อจะทำการปรนนิบัติในพลับพลา
3:9 และเจ้าจงมอบคนเลวีไว้กับอาโรนและกับบุตรชายทั้งหลายของเขา พวกเขาทุกคนถูกเลือกออกจากชนชาติอิสราเอล มอบไว้แก่อาโรนแล้ว
3:10 และเจ้าจงตั้งอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาไว้ และจงให้พวกเขาปรนนิบัติในตำแหน่งปุโรหิต แต่ผู้อื่นใดที่เข้ามาใกล้จะต้องถูกประหารชีวิต”
3:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
3:12 “และดูเถิด คือเราเอง เราได้แยกคนเลวีไว้จากท่ามกลางชนชาติอิสราเอล แทนบรรดาบุตรหัวปีที่ออกจากครรภ์ครั้งแรกในท่ามกลางชนชาติอิสราเอล เพราะฉะนั้น คนเลวีจะเป็นของเรา
3:13 เพราะว่าบรรดาบุตรหัวปีเป็นของเรา ด้วยว่าในวันที่เราได้ประหารชีวิตบุตรหัวปีทั้งหลายในแผ่นดินแห่งอียิปต์นั้น เราได้แยกบรรดาบุตรหัวปีในอิสราเอลไว้ให้เป็นของเรา ทั้งมนุษย์และสัตว์เดียรัจฉาน ทั้งสิ้นเหล่านี้จะเป็นของเรา เราคือพระเยโฮวาห์”

ครอบครัวของคนเลวี คือเกอร์โชน โคฮาท และเมรารี
3:14 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสที่ถิ่นทุรกันดารแห่งซีนายว่า
3:15 “จงนับจำนวนลูกหลานของเลวีตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือเจ้าจงนับจำนวนผู้ชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป”
3:16 และโมเสสได้นับเขาทั้งหลายตามพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ ตามที่ท่านได้รับพระบัญชามาแล้วนั้น
3:17 และต่อไปนี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเลวี ตามชื่อของพวกเขา คือเกอร์โชน โคฮาท และเมรารี
3:18 และต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชน ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือลิบนีและชิเมอี
3:19 และบุตรชายทั้งหลายของโคฮาท ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คืออัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล
3:20 และบุตรชายทั้งหลายของเมรารี ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา คือมาห์ลี และมูชี เหล่านี้เป็นครอบครัวของคนเลวี ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา

การแบ่งเขตค่ายและงานต่าง ๆ ของคนเลวี
3:21 จากเกอร์โชนมีครอบครัวของคนลิบนีและครอบครัวของคนชิเมอี เหล่านี้เป็นครอบครัวของคนเกอร์โชน
3:22 บรรดาคนเหล่านั้นในพวกเขาที่ถูกนับไว้ ตามจำนวนผู้ชายทั้งหมดที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป คือคนเหล่านั้นในพวกเขาที่ถูกนับไว้ เป็นเจ็ดพันห้าร้อยคน
3:23 บรรดาครอบครัวของคนเกอร์โชนนั้น จงตั้งเต็นท์อยู่ข้างหลังพลับพลาด้านทิศตะวันตก
3:24 และหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของคนเกอร์โชน จะเป็นเอลียาสาฟบุตรชายของลาเอล
3:25 และงานที่บุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชนจะดูแลรักษาในพลับพลาแห่งชุมนุมชนคือ พลับพลา เต็นท์ ที่คลุมเต็นท์ และม่านสำหรับประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
3:26 และม่านสำหรับลานพลับพลา ม่านสำหรับประตูลาน ซึ่งอยู่รอบพลับพลาและแท่นบูชา และเชือกโยงสำหรับลาน คือสำหรับงานสารพัดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้
3:27 และจากโคฮาทมีครอบครัวของคนอัมราม ครอบครัวของคนอิสฮาร์ ครอบครัวของคนเฮโบรน และครอบครัวของคนอุสซีเอล เหล่านี้เป็นครอบครัวของคนโคฮาท
3:28 ตามจำนวนผู้ชายทั้งหมดที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปเป็นแปดพันหกร้อยคน มีหน้าที่ดูแลรักษาสถานบริสุทธิ์
3:29 บรรดาครอบครัวของบุตรชายทั้งหลายของโคฮาท จงตั้งเต็นท์อยู่ทางด้านทิศใต้ของพลับพลา
3:30 และหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของครอบครัวคนโคฮาท จะเป็นเอลีซาฟานบุตรชายของอุสซีเอล
3:31 และคนเหล่านี้จะมีหน้าที่ดูแลรักษา หีบ โต๊ะ คันประทีป แท่นบูชาทั้งสองและภาชนะต่าง ๆ ของสถานบริสุทธิ์ ซึ่งพวกเขาใช้ในการปรนนิบัติ ม่าน และงานสารพัดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้
3:32 และเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต จะเป็นนายใหญ่เหนือหัวหน้าของคนเลวี และตรวจตราคนเหล่านั้นที่มีหน้าที่ดูแลรักษาสถานบริสุทธิ์
3:33 จากเมรารีมีครอบครัวของคนมาห์ลี และครอบครัวของคนมูชี เหล่านี้เป็นครอบครัวของเมรารี
3:34 และเหล่าคนในพวกเขาที่ถูกนับไว้ ตามจำนวนผู้ชายทั้งหมดที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปเป็นหกพันสองร้อยคน
3:35 และหัวหน้าของครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของครอบครัวเมรารี เป็นศุรีเอลบุตรชายของอาบีฮาอิล คนเหล่านี้จงตั้งเต็นท์อยู่ด้านทิศเหนือของพลับพลา
3:36 และงานที่บุตรชายทั้งหลายของเมรารีจะคุ้มครองและดูแลรักษาคือ ไม้กระดานสำหรับพลับพลา ไม้ดาล เสา ฐานรองรับเสา และเครื่องประกอบสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ทั้งงานสารพัดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้
3:37 และเสาทั้งหลายของลานที่อยู่รอบลาน ฐานรองรับเสา หลักหมุดและเชือกโยงของเสานั้น
3:38 แต่คนเหล่านั้นที่ตั้งค่ายอยู่หน้าพลับพลาด้านทิศตะวันออก คือหน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชนด้านทิศตะวันออกนั้น จะเป็นโมเสสและอาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขา มีหน้าที่ดูแลรักษาสถานบริสุทธิ์ คือดูแลรักษาแทนชนชาติอิสราเอล และผู้อื่นใดที่เข้ามาใกล้จะต้องถูกประหารชีวิต
3:39 จำนวนคนทั้งหมดที่นับรวมเข้าของคนเลวี ซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ตลอดทั่วครอบครัวของพวกเขา ผู้ชายทั้งหมดที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป เป็นสองหมื่นสองพันคน

การไถ่ถอนบุตรหัวปี
3:40 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงนับจำนวนบุตรชายหัวปีทั้งหมดของชนชาติอิสราเอล ที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป และจงจดจำนวนรายชื่อของพวกเขาไว้
3:41 และเจ้าจงเลือกคนเลวีไว้สำหรับเรา (เราคือพระเยโฮวาห์) แทนบรรดาบุตรหัวปีท่ามกลางชนชาติอิสราเอล และให้สัตว์ทั้งปวงของคนเลวีแทนบรรดาสัตว์หัวปีท่ามกลางสัตว์ทั้งหลายของชนชาติอิสราเอล”
3:42 และโมเสสได้นับบุตรหัวปีทั้งหมดท่ามกลางชนชาติอิสราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน
3:43 และบุตรชายหัวปีทั้งหมดตามจำนวนรายชื่อ ที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไป จากคนเหล่านั้นที่นับได้ เป็นสองหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามคน
3:44 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
3:45 “จงเอาคนเลวีแทนบุตรหัวปีทั้งหมดของชนชาติอิสราเอล และเอาสัตว์ทั้งหลายของคนเลวีแทนสัตว์ของพวกเขา และคนเลวีจะเป็นของเรา เราคือพระเยโฮวาห์
3:46 และคนที่เกินจำนวนคนเลวีนั้น คือสองร้อยเจ็ดสิบสามคน สำหรับคนเหล่านั้นที่จะถูกไถ่ถอนจากบุตรหัวปีของชนชาติอิสราเอล
3:47 เจ้าจงเก็บคนละห้าเชเขลเรียงตามลำดับ เจ้าจงเก็บตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ (หนึ่งเชเขลเท่ากับยี่สิบเกราห์)
3:48 และเจ้าจงมอบเงินซึ่งต้องเสียเพื่อไถ่ถอนคนที่เกินเหล่านั้น ให้ไว้แก่อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา”
3:49 และโมเสสได้เก็บเงินค่าไถ่ถอนจากคนเหล่านั้นที่เกินจำนวนที่คนเลวีไถ่ไว้
3:50 ท่านได้เก็บเงินจากบุตรหัวปีของชนชาติอิสราเอล เป็นเงินจำนวนหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าเชเขล ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์
3:51 และโมเสสได้นำเงินของคนเหล่านั้นที่ได้รับการไถ่ถอนมอบให้แก่อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา ตามพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope