กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

คนโคฮาทดูแลรักษาของบริสุทธิ์ที่สุดในพลับพลา
4:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า
4:2 “จงนับจำนวนบุตรชายทั้งหลายของโคฮาท จากท่ามกลางบุตรชายทั้งหลายของเลวี ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา
4:3 ที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อทำงานในพลับพลาแห่งชุมนุมชน
4:4 นี่จงให้เป็นงานปรนนิบัติที่บุตรชายทั้งหลายของโคฮาทจะกระทำในพลับพลาแห่งชุมนุมชน คืองานที่กระทำเกี่ยวกับสิ่งบริสุทธิ์ที่สุด
4:5 และเมื่อจะเคลื่อนย้ายค่ายไป อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาจะเข้ามา และพวกเขาจงปลดม่านกั้นออก และเอาม่านกั้นนั้นคลุมหีบพระโอวาทไว้
4:6 และจงเอาหนังของแบดเจอร์คลุม แล้วจงเอาผ้าสีฟ้าล้วนคลุมบนนั้น และจงสอดไม้คานของหีบนั้นไว้
4:7 และจงให้เขาทั้งหลายเอาผ้าสีฟ้าปูลงบนโต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์ จงวางจานและช้อน ชามและฝาครอบ และขนมปังที่ตั้งอยู่เสมอนั้นจงให้อยู่บนผ้าสีฟ้า
4:8 และจงให้เขาทั้งหลายเอาผ้าสีแดงคลุมสิ่งเหล่านี้ และเอาหนังของแบดเจอร์คลุมด้วยเหมือนกัน และจงสอดไม้คานของโต๊ะนั้นไว้
4:9 และจงให้เขาทั้งหลายเอาผ้าสีฟ้าคลุมคันประทีปที่ให้แสงสว่าง ทั้งตะเกียง กรรไกรตัดไส้ตะเกียงของคันประทีปนั้น ถาดสำหรับวางไส้ตะเกียงของคันประทีป และบรรดาภาชนะใส่น้ำมันเติมตะเกียง ซึ่งเขาทั้งหลายใช้ในการปรนนิบัติในพลับพลา
4:10 และจงให้เขาทั้งหลายเอาคันประทีปและภาชนะทั้งหมดสำหรับคันประทีปนั้นใส่ไว้บนแคร่หาม และจงเอาหนังของแบดเจอร์คลุมไว้
4:11 และจงให้เขาทั้งหลายเอาผ้าสีฟ้ามาคลุมแท่นบูชาทองคำ แล้วเอาหนังของแบดเจอร์คลุมไว้ และจงสอดไม้คานของแท่นบูชานั้นไว้
4:12 และจงให้เขาทั้งหลายเอาผ้าสีฟ้าห่อบรรดาเครื่องใช้สำหรับการปรนนิบัติ ซึ่งพวกเขาใช้สำหรับการปรนนิบัติในสถานบริสุทธิ์ แล้วจงใส่ไว้บนแคร่หาม และจงเอาหนังของแบดเจอร์คลุมเครื่องใช้เหล่านั้นไว้
4:13 และจงให้เขาทั้งหลายเอาขี้เถ้าออกจากแท่นบูชา และเอาผ้าสีม่วงคลุมแท่นบูชานั้นเสีย
4:14 และจงให้เขาทั้งหลายเอาภาชนะประจำแท่นบูชาทั้งหมด ซึ่งพวกเขาใช้ในการปรนนิบัติที่แท่นบูชา คือกระถางไฟ ตะขอเกี่ยวเนื้อ พลั่ว ชามอ่าง คือภาชนะประจำแท่นบูชาทั้งสิ้นวางไว้ข้างบนแท่นบูชานั้น และจงให้เขาทั้งหลายเอาหนังของแบดเจอร์คลุมแท่นบูชา และจงสอดไม้คานของแท่นบูชานั้นไว้
4:15 และเมื่ออาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาคลุมสถานบริสุทธิ์ และคลุมบรรดาภาชนะของสถานบริสุทธิ์เสร็จแล้ว เมื่อค่ายพร้อมจะเคลื่อนย้ายไป หลังจากนั้นบุตรชายทั้งหลายของโคฮาทจึงจะเข้ามาหามสิ่งของเหล่านั้น แต่พวกเขาต้องไม่แตะต้องของบริสุทธิ์ใด ๆ เกรงว่าเขาทั้งหลายจะตาย สิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของประจำพลับพลาแห่งชุมนุมชน ก็เป็นภาระหน้าที่แห่งบุตรชายทั้งหลายของโคฮาท
4:16 และเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตจะต้องดูแลน้ำมันสำหรับจุดประทีป เครื่องหอม เครื่องธัญญบูชาประจำวัน และน้ำมันเจิม และดูแลพลับพลาทั้งหมดกับบรรดาสิ่งของในพลับพลานั้น คือสถานบริสุทธิ์และบรรดาภาชนะของสถานบริสุทธิ์นั้น”
4:17 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า
4:18 “เจ้าทั้งหลายอย่าตัดครอบครัวใด ๆ ของเผ่าของคนโคฮาทออกเสียจากท่ามกลางคนเลวี
4:19 แต่จงกระทำดังต่อไปนี้แก่เขาทั้งหลายเพื่อพวกเขาจะมีชีวิตและไม่ตาย เมื่อเขาทั้งหลายเข้ามาใกล้ของบริสุทธิ์ที่สุดเหล่านั้น อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาจงเข้าไปและตั้งเขาทั้งหลายไว้ตามงานปรนนิบัติและภาระหน้าที่ของเขาทุกคน
4:20 แต่อย่าให้เขาทั้งหลายเข้าไปมองดูขณะที่กำลังคลุมของบริสุทธิ์เหล่านั้นอยู่ เกรงว่าพวกเขาจะตาย”

หน้าที่ต่าง ๆ ของคนเกอร์โชน
4:21 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
4:22 “จงนับจำนวนบุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชน ตลอดทั่วครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขาด้วย
4:23 เจ้าจงนับจำนวนคนเหล่านั้นที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อทำงานในพลับพลาแห่งชุมนุมชน
4:24 ต่อไปนี้เป็นงานปรนนิบัติของครอบครัวของคนเกอร์โชน คือเรื่องงานปรนนิบัติและเรื่องภาระหน้าที่ต่าง ๆ
4:25 และจงให้เขาทั้งหลายขนม่านของพลับพลา และพลับพลาแห่งชุมนุมชน พร้อมกับที่คลุมพลับพลา และหนังของแบดเจอร์ที่คลุมอยู่ข้างบนพลับพลา และม่านสำหรับบังประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
4:26 และม่านสำหรับลานพลับพลา และม่านสำหรับประตูทางเข้าลาน ซึ่งอยู่รอบพลับพลาและแท่นบูชา และเชือกโยงสำหรับลาน และบรรดาเครื่องใช้สำหรับการปรนนิบัติของพวกเขา และทุกสิ่งที่ทำไว้สำหรับเขาทั้งหลาย พวกเขาจะต้องทำงานปรนนิบัติดังนี้แหละ
4:27 จงให้อาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขา แต่งตั้งบุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชนไว้ในเรื่องงานปรนนิบัติทุกอย่าง ในเรื่องภาระหน้าที่ทุกอย่างของพวกเขา และเรื่องงานปรนนิบัติทุกอย่างของพวกเขา และเจ้าจงกำหนดเขาทั้งหลายไว้ในเรื่องภาระหน้าที่ทุกอย่างของพวกเขา
4:28 นี่เป็นงานปรนนิบัติของครอบครัวแห่งบุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชนในพลับพลาแห่งชุมนุมชน และงานของคนเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอิธามาร์บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต

หน้าที่ต่าง ๆ ของบุตรชายทั้งหลายของเมรารี
4:29 สำหรับบุตรชายทั้งหลายของเมรารี เจ้าจงนับจำนวนเขาทั้งหลายตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา
4:30 เจ้าจงนับจำนวนคนเหล่านั้นที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อทำงานในพลับพลาแห่งชุมนุมชน
4:31 และนี่เป็นการกำหนดเขาทั้งหลายไว้เรื่องภาระหน้าที่ของพวกเขา ตามงานปรนนิบัติทั้งหมดของพวกเขา ในพลับพลาแห่งชุมนุมชน คือไม้กระดานสำหรับพลับพลา ไม้ดาล เสาและฐานรองรับเสา
4:32 และเสาทั้งหลายของลานที่อยู่รอบลาน ฐานรองรับเสา หลักหมุดและเชือกโยงของเสานั้น พร้อมกับบรรดาเครื่องใช้ของลาน และงานปรนนิบัติทั้งหมดสำหรับลาน และเจ้าจงควบคุมดูแลเรื่องภาระหน้าที่ของพวกเขาตามรายชื่อของเครื่องใช้ต่าง ๆ
4:33 นี่เป็นงานปรนนิบัติของครอบครัวแห่งบุตรชายทั้งหลายของเมรารี ตามงานปรนนิบัติทั้งหมดของพวกเขา ในพลับพลาแห่งชุมนุมชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอิธามาร์บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต”

การสำรวจจำนวนประชากรของคนโคฮาท คนเกอร์โชน และคนเมรารี
4:34 และโมเสสกับอาโรนและบรรดาหัวหน้าของชุมนุมชนได้นับจำนวนบุตรชายทั้งหลายของคนโคฮาท ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา และตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา
4:35 ที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อทำงานในพลับพลาแห่งชุมนุมชน
4:36 และบรรดาคนในพวกเขาที่ถูกนับไว้ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา เป็นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบคน
4:37 คนเหล่านี้เป็นคนในครอบครัวของคนโคฮาทที่ถูกนับไว้ ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ ในพลับพลาแห่งชุมนุมชน ซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับไว้ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์โดยมือของโมเสส
4:38 และบรรดาคนในพวกบุตรชายของเกอร์โชนที่ถูกนับไว้ ตลอดทั่วครอบครัวของพวกเขา และตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา
4:39 ที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อทำงานในพลับพลาแห่งชุมนุมชน
4:40 คือบรรดาคนเหล่านั้นในพวกเขาที่ถูกนับไว้ ตลอดทั่วครอบครัวของพวกเขา และตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา เป็นสองพันหกร้อยสามสิบคน
4:41 คนเหล่านี้เป็นคนในครอบครัวแห่งบุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชนที่ถูกนับไว้ ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ ในพลับพลาแห่งชุมนุมชน ซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับไว้ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์
4:42 และบรรดาคนในครอบครัวแห่งบุตรชายทั้งหลายของเมรารีที่ถูกนับไว้ ตลอดทั่วครอบครัวของพวกเขา ตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา
4:43 ที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อทำงานในพลับพลาแห่งชุมนุมชน
4:44 คือบรรดาคนเหล่านั้นในพวกเขาที่ถูกนับไว้ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา เป็นสามพันสองร้อยคน
4:45 คนเหล่านี้เป็นคนในครอบครัวแห่งบุตรชายทั้งหลายของเมรารีที่ถูกนับไว้ ซึ่งโมเสสและอาโรนได้นับไว้ตามพระดำรัสของพระเยโฮวาห์โดยมือของโมเสส
4:46 บรรดาคนในคนเลวีที่ถูกนับไว้ ผู้ที่โมเสสและอาโรนและบรรดาหัวหน้าของอิสราเอลได้นับไว้ ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขา และตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา
4:47 ที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้ามาเพื่อทำงานปรนนิบัติ และเพื่อทำภาระหน้าที่ ในพลับพลาแห่งชุมนุมชน
4:48 คือบรรดาคนเหล่านั้นในพวกเขาที่ถูกนับไว้ เป็นแปดพันห้าร้อยแปดสิบคน
4:49 เขาทั้งหลายได้ถูกนับไว้ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์โดยมือของโมเสส ทุกคนทำตามงานปรนนิบัติของเขา และตามภาระหน้าที่ของเขา ดังนั้นโมเสสได้นับเขาทั้งหลายไว้ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope