กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

กษัตริย์แห่งเมืองอาราดกับนครต่าง ๆ ของชาวคานาอันถูกทำลาย
21:1 และเมื่อกษัตริย์เมืองอาราด ชาวคานาอัน ผู้อาศัยอยู่ทางทิศใต้ ได้ยินว่าอิสราเอลกำลังยกมาตามทางที่พวกสอดแนมใช้นั้น ดังนั้นท่านจึงต่อสู้กับคนอิสราเอลและจับพวกเขาไปเป็นเชลยได้บ้าง
21:2 และคนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้กับพระเยโฮวาห์ และกล่าวว่า “ถ้าพระองค์จะทรงมอบชนชาตินี้ไว้ในมือข้าพระองค์แน่แล้ว ดังนั้นข้าพระองค์จะทำลายนครต่าง ๆ ของพวกเขาเสียให้สิ้น”
21:3 และพระเยโฮวาห์ทรงสดับเสียงของคนอิสราเอลและมอบชาวคานาอันไว้ และพวกเขาก็ทำลายชาวคานาอันและนครต่าง ๆ ของพวกเขาเสียสิ้น และท่านได้เรียกชื่อสถานที่นั้นว่าโฮรมาห์
21:4 และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากภูเขาโฮร์ตามทางที่ไปทะเลแดงเพื่อจะอ้อมแผ่นดินแห่งเอโดม และจิตใจของประชากรก็ท้อถอยมากเพราะเหตุหนทาง

งูพิษกับงูทองเหลืองของพระเจ้า
21:5 และประชากรก็ต่อว่าพระเจ้าและต่อว่าโมเสสว่า “เหตุไฉนพวกท่านได้พาพวกเราออกจากอียิปต์เพื่อมาตายเสียในถิ่นทุรกันดาร เพราะไม่มีอาหารและไม่มีน้ำ และจิตใจของเราเบื่ออาหารอันไร้ค่านี้”
21:6 และพระเยโฮวาห์ทรงส่งงูพิษให้มาท่ามกลางประชากร และงูเหล่านั้นก็กัดประชากร และคนอิสราเอลก็ตายเป็นอันมาก
21:7 เพราะฉะนั้น ประชากรได้มาหาโมเสสและพูดว่า “เราทั้งหลายได้กระทำบาปเพราะพวกเราได้ต่อว่าพระเยโฮวาห์และต่อว่าท่าน ขออธิษฐานทูลต่อพระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงนำงูเหล่านี้ไปจากพวกเราเสีย” และโมเสสก็อธิษฐานเพื่อประชากร
21:8 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงทำรูปงูพิษตัวหนึ่ง และติดงูนั้นไว้ที่เสา และจะเป็นไปอย่างนี้ว่าทุกคนที่ถูกงูกัด เมื่อเขามองดูรูปงูนั้น เขาจะยังมีชีวิตอยู่ได้”
21:9 และโมเสสได้ทำรูปงูทองเหลืองตัวหนึ่ง และติดรูปงูทองเหลืองนั้นไว้ที่เสา และต่อมาถ้างูกัดคนใด เมื่อคนนั้นมองดูรูปงูทองเหลืองนั้น เขาก็มีชีวิตอยู่ได้
21:10 และชนชาติอิสราเอลก็ยกออกเดินไป และตั้งเต็นท์อยู่ที่โอโบท
21:11 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากโอโบท และตั้งเต็นท์อยู่ที่อิเยอาบาริม ในถิ่นทุรกันดารซึ่งอยู่ตรงหน้าโมอับ ทางดวงอาทิตย์ขึ้น
21:12 พวกเขาได้ยกออกจากที่นั่น และตั้งเต็นท์อยู่ที่หุบเขาแห่งเศเรด
21:13 เขาทั้งหลายได้ยกออกจากที่นั่น และตั้งเต็นท์อยู่ฟากแม่น้ำอาร์โนนข้างโน้น ซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ยื่นออกมาจากเขตแดนของคนอาโมไรต์ เพราะว่าแม่น้ำอาร์โนนเป็นเขตแดนของโมอับ ระหว่างโมอับกับคนอาโมไรต์
21:14 ดังนั้น ในหนังสือแห่งสงครามทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ ได้กล่าวว่า “สิ่งที่พระองค์ทรงกระทำที่ทะเลแดง และที่ลำธารแห่งอาร์โนน
21:15 และที่ราบลุ่มแห่งลำธารเหล่านั้นซึ่งยื่นออกไปจนถึงที่อยู่อาศัยของเมืองอาร์ และพาดพิงไปถึงเขตแดนของโมอับ”
21:16 และจากที่นั่นเขาทั้งหลายได้ไปยังเมืองเบเออร์ ซึ่งเป็นบ่อน้ำที่พระเยโฮวาห์เคยตรัสกับโมเสสว่า “จงรวบรวมประชากรเข้ามาพร้อมกัน และเราจะให้น้ำแก่พวกเขา”
21:17 แล้วอิสราเอลจึงร้องเพลงนี้ว่า “โอ บ่อน้ำเอ๋ย จงมีน้ำพลุ่งขึ้นมา ให้เราทั้งหลายมาร้องเพลงกัน
21:18 พวกประมุขได้ขุดบ่อน้ำนี้ไว้ พวกขุนนางของประชากรได้เจาะบ่อน้ำนี้อีก ด้วยคทาของเขาทั้งหลาย โดยการนำของผู้ทรงตั้งพระราชบัญญัติ” และจากถิ่นทุรกันดารนั้น พวกเขาได้ไปยังมัทธานาห์
21:19 และจากมัทธานาห์ไปถึงตำบลนาหะลีเอล และจากตำบลนาหะลีเอลไปถึงตำบลบาโมท
21:20 และจากตำบลบาโมทในหุบเขา ซึ่งอยู่ในแผ่นดินแห่งโมอับ ไปถึงยอดภูเขาปิสกาห์ ซึ่งหันหน้าไปทางเยชิโมน

คนอิสราเอลยึดเอาแผ่นดินของคนอาโมไรต์ เพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมให้อิสราเอลผ่าน
21:21 และอิสราเอลได้ส่งพวกผู้สื่อสารไปหาสิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ กล่าวว่า
21:22 “ขอให้ข้าพเจ้าผ่านแผ่นดินของท่าน เราทั้งหลายจะไม่เลี้ยวเข้าไปในไร่นาหรือในสวนองุ่น พวกเราจะไม่ดื่มน้ำจากบ่อน้ำ แต่เราทั้งหลายจะเดินไปตามทางหลวง จนพวกเราได้ผ่านพ้นเขตแดนของท่าน”
21:23 และสิโหนไม่ยอมให้อิสราเอลผ่านเขตแดนของท่าน แต่สิโหนได้รวบรวมพลโยธาทั้งหมดของท่าน และยกออกไปสู้รบกับอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร และท่านมาถึงยาฮาส และสู้รบกับอิสราเอล
21:24 และอิสราเอลได้ประหารท่านเสียด้วยคมดาบ และยึดเอาแผ่นดินของเขาจากแม่น้ำอาร์โนนไปจนถึงลำน้ำยับบอก คือไปจนถึงลูกหลานของอัมโมน เพราะว่าเขตแดนของลูกหลานของอัมโมนนั้นเข้มแข็ง
21:25 และอิสราเอลยึดนครเหล่านี้ทั้งหมด และอิสราเอลอาศัยอยู่ในบรรดานครของคนอาโมไรต์ ในเฮชโบน และตามหมู่บ้านทั้งหมด
21:26 เพราะว่าเฮชโบนเป็นเมืองหลวงของสิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ ผู้ที่ต่อสู้กับกษัตริย์แห่งชาวโมอับองค์ก่อน และยึดเอาแผ่นดินทั้งสิ้นไปจากมือของท่าน คือจนถึงแม่น้ำอาร์โนน
21:27 ดังนั้น คนทั้งหลายที่พูดคำภาษิตจึงกล่าวว่า “ให้เข้ามาในเฮชโบน ให้สร้างและสถาปนานครแห่งสิโหนขึ้น
21:28 เพราะว่ามีไฟออกไปจากเฮชโบน มีเปลวไฟออกไปจากนครแห่งสิโหน ไฟนั้นได้ทำลายเมืองอาร์ของโมอับ รวมทั้งเจ้านายทั้งหลายแห่งสถานบูชาบนที่สูงของแม่น้ำอาร์โนน
21:29 โมอับเอ๋ย วิบัติแก่เจ้า โอ ชนชาติแห่งพระเคโมชเอ๋ย เจ้าต้องพินาศ พระเคโมชได้มอบบุตรชายของตนที่หนีไปแล้วรวมทั้งบุตรสาวของตน ให้เป็นเชลยของสิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์
21:30 เราทั้งหลายได้ยิงเขาทั้งปวง เฮชโบนพินาศจนถึงดีโบน และพวกเราได้กวาดล้างพวกเขาไปจนถึงโนฟาห์ ซึ่งไปถึงเมเดบา”
21:31 ดังนั้น อิสราเอลได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของคนอาโมไรต์

คนอิสราเอลยึดแผ่นดินเมืองบาชาน และได้จับโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชาน
21:32 และโมเสสส่งคนไปสอดแนมเมืองยาเซอร์ และเขาทั้งหลายได้ยึดหมู่บ้านของเมืองนั้น และขับไล่คนอาโมไรต์ที่อยู่ที่นั่นออกไปเสีย
21:33 และเขาทั้งหลายก็หันไป และยกเดินไปตามทางเมืองบาชาน และโอกกษัตริย์แห่งเมืองบาชานก็ออกมา ทั้งตัวโอกเองกับพลโยธาทั้งสิ้นของท่าน เพื่อสู้รบกับพวกเขา คือเป็นการสู้รบที่เอเดรอี
21:34 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้าแล้ว ทั้งบรรดาประชาชนของเขา และแผ่นดินของเขา และเจ้าจะกระทำแก่เขาเหมือนเจ้าได้กระทำแก่สิโหนกษัตริย์แห่งคนอาโมไรต์ ผู้อาศัยอยู่ที่เฮชโบน”
21:35 ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงประหารท่านและโอรสทั้งหลายของท่านเสีย ทั้งประชาชนทั้งสิ้นของท่าน จนไม่เหลือคนที่มีชีวิตอยู่ให้ท่านสักคนเดียว และเขาทั้งหลายก็ยึดครองแผ่นดินของท่าน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope