กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การทบทวนการเดินทางจากอียิปต์
33:1 ต่อไปนี้เป็นเรื่องระยะทางเดินของชนชาติอิสราเอล ซึ่งออกเดินจากแผ่นดินแห่งอียิปต์พร้อมกับพลโยธาทั้งหลายของพวกเขาภายใต้การนำของโมเสสและอาโรน
33:2 และโมเสสได้บันทึกสถานที่ที่เขาทั้งหลายออกเดินตามระยะทางของพวกเขาตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ และต่อไปนี้เป็นระยะทางของพวกเขาตามสถานที่ที่เขาทั้งหลายออกเดิน
33:3 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากแผ่นดินแห่งราเมเสสในเดือนที่หนึ่ง ในวันที่สิบห้าของเดือนที่หนึ่งนั้น ในวันรุ่งขึ้นหลังจากเทศกาลปัสกา ชนชาติอิสราเอลก็ออกมาด้วยความกล้าหาญต่อสายตาของชาวอียิปต์ทั้งสิ้น
33:4 ด้วยว่าชาวอียิปต์ได้ฝังศพบุตรหัวปีทั้งหลายของพวกเขา เป็นผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประหารชีวิตท่ามกลางพวกเขา พระเยโฮวาห์ทรงทำการพิพากษาลงโทษพระทั้งหลายของพวกเขาด้วย
33:5 และชนชาติอิสราเอลได้ออกเดินทางจากแผ่นดินแห่งราเมเสส และตั้งเต็นท์อยู่ที่สุคคท
33:6 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากสุคคท และตั้งเต็นท์อยู่ที่เอธามซึ่งอยู่บริเวณชายถิ่นทุรกันดาร
33:7 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากเอธาม และหันกลับไปยังปีหะหิโรท ซึ่งอยู่ตรงหน้าบาอัลเซโฟน และพวกเขาตั้งเต็นท์อยู่ที่หน้ามิกดล
33:8 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากหน้าปีหะหิโรท และข้ามกลางทะเลเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร และเดินในถิ่นทุรกันดารแห่งเอธามระยะทางสามวัน และตั้งเต็นท์อยู่ที่มาราห์
33:9 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากมาราห์และมาถึงเอลิม และที่เอลิมมีน้ำพุสิบสองแห่งและต้นอินทผลัมเจ็ดสิบต้น และพวกเขาตั้งเต็นท์อยู่ที่นั่น
33:10 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากเอลิม และตั้งค่ายอยู่ริมทะเลแดง
33:11 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากทะเลแดง และตั้งค่ายอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งสีน
33:12 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากถิ่นทุรกันดารแห่งสีน และตั้งค่ายอยู่ที่โดฟคาห์
33:13 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากโดฟคาห์ และตั้งค่ายอยู่ที่อาลูช
33:14 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากอาลูช และตั้งค่ายอยู่ที่เรฟีดิม ซึ่งที่นั่นไม่มีน้ำให้ประชากรดื่ม
33:15 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากเรฟีดิม และตั้งเต็นท์อยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย
33:16 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากทะเลทรายแห่งซีนาย และตั้งเต็นท์อยู่ที่ขิบโรทหัทธาอาวาห์
33:17 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากขิบโรทหัทธาอาวาห์ และตั้งค่ายอยู่ที่ฮาเซโรท
33:18 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากฮาเซโรท และตั้งเต็นท์อยู่ที่ริทมาห์
33:19 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากริทมาห์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่ริมโมนเปเรศ
33:20 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากริมโมนเปเรศ และตั้งเต็นท์อยู่ที่ลิบนาห์
33:21 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากลิบนาห์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่ริสสาห์
33:22 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากริสสาห์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่เคเฮลาธาห์
33:23 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากเคเฮลาธาห์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่ภูเขาเชเฟอร์
33:24 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากภูเขาเชเฟอร์ และตั้งค่ายอยู่ที่ฮาราดาห์
33:25 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากฮาราดาห์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่มักเฮโลท
33:26 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากมักเฮโลท และตั้งค่ายอยู่ที่ทาหัท
33:27 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากทาหัท และตั้งเต็นท์อยู่ที่เทราห์
33:28 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากเทราห์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่มิทคาห์
33:29 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากมิทคาห์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่ฮัชโมเนาห์
33:30 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากฮัชโมเนาห์ และตั้งค่ายอยู่ที่โมเสโรท
33:31 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากโมเสโรท และตั้งเต็นท์อยู่ที่เบเนยาอะคัน
33:32 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากเบเนยาอะคัน และตั้งค่ายอยู่ที่โฮร์ฮักกีดกาด
33:33 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากโฮร์ฮักกีดกาด และตั้งเต็นท์อยู่ที่โยทบาธาห์
33:34 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากโยทบาธาห์ และตั้งค่ายอยู่ที่อับโรนาห์
33:35 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากอับโรนาห์ และตั้งค่ายอยู่ที่เอซีโอนเกเบอร์
33:36 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากเอซีโอนเกเบอร์ และตั้งเต็นท์อยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งศิน ซึ่งคือคาเดช
33:37 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากคาเดช และตั้งเต็นท์อยู่ที่ภูเขาโฮร์ ริมแผ่นดินแห่งเอโดม
33:38 และอาโรนผู้เป็นปุโรหิตได้ขึ้นไปบนภูเขาโฮร์ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์และสิ้นชีวิตที่นั่น ในวันที่หนึ่งเดือนที่ห้าปีที่สี่สิบนับตั้งแต่ชนชาติอิสราเอลได้ออกจากแผ่นดินแห่งอียิปต์
33:39 และเมื่ออาโรนสิ้นชีวิตที่ภูเขาโฮร์นั้น เขามีอายุหนึ่งร้อยยี่สิบสามปี
33:40 และกษัตริย์เมืองอาราด ชาวคานาอัน ผู้อาศัยอยู่ทางทิศใต้ในแผ่นดินแห่งคานาอัน ได้ยินว่าชนชาติอิสราเอลกำลังยกมา
33:41 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากภูเขาโฮร์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่ศัลโมนาห์
33:42 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากศัลโมนาห์ และตั้งเต็นท์อยู่ที่ปูโนน
33:43 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากปูโนน และตั้งเต็นท์อยู่ที่โอโบท
33:44 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากโอโบท และตั้งเต็นท์อยู่ที่อิเยอาบาริม ในเขตแดนแห่งโมอับ
33:45 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากไอยิม และตั้งเต็นท์อยู่ที่ดีโบนกาด
33:46 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากดีโบนกาด และตั้งค่ายอยู่ที่อัลโมนดิบลาธาอิม
33:47 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากอัลโมนดิบลาธาอิม และตั้งเต็นท์อยู่ในภูเขาทั้งหลายแห่งอาบาริมหน้าเนโบ
33:48 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางจากภูเขาทั้งหลายแห่งอาบาริม และตั้งเต็นท์อยู่ ณ ที่ราบแห่งโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค
33:49 และเขาทั้งหลายตั้งเต็นท์อยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน ตั้งแต่เบธเยชิโมท ไกลไปจนถึงอาเบลชิทธิม ณ ที่ราบแห่งโมอับ
33:50 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส ณ ที่ราบแห่งโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโคว่า
33:51 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า เมื่อเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปในแผ่นดินแห่งคานาอันแล้ว
33:52 ดังนั้น พวกเจ้าจงขับไล่ชาวเมืองทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้นออกเสียทั้งหมดให้พ้นหน้าของพวกเจ้า และทำลายรูปเคารพแกะสลักบนศิลาของพวกเขาเสียให้สิ้น และทำลายรูปเคารพที่หล่อขึ้นของพวกเขาเสียให้สิ้น และทลายบรรดาสถานบูชาบนที่สูงของพวกเขาลง
33:53 และพวกเจ้าจงขับไล่ชาวเมืองทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้นออก แล้วเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้น เพราะเราได้ยกแผ่นดินนั้นให้พวกเจ้าครอบครอง
33:54 และเจ้าทั้งหลายจงแบ่งที่ดินนั้นโดยการจับสลากให้เป็นมรดกท่ามกลางครอบครัวทั้งหลายของพวกเจ้า และครอบครัวที่ใหญ่พวกเจ้าจงให้มรดกส่วนใหญ่ และครอบครัวที่น้อยกว่าพวกเจ้าจงให้มรดกส่วนน้อย ดินผืนใดที่สลากตกแก่คนใดก็เป็นของคนนั้น เจ้าทั้งหลายจงรับมรดกตามเผ่าต่าง ๆ ของบรรพบุรุษของพวกเจ้า
33:55 แต่ถ้าพวกเจ้าไม่ขับไล่ชาวเมืองทั้งหลายแห่งแผ่นดินนั้นออกเสียให้พ้นหน้าของพวกเจ้า แล้วจะเป็นไปอย่างนี้คือ คนทั้งหลายที่พวกเจ้าให้เหลืออยู่นั้นก็จะเป็นอย่างประตักทิ่มตาของพวกเจ้า และเป็นอย่างขวากหนามอยู่ที่สีข้างของพวกเจ้า และจะรบกวนเจ้าทั้งหลายในแผ่นดินที่พวกเจ้าเข้าอาศัยอยู่นั้น
33:56 ยิ่งกว่านั้น จะเป็นไปอย่างนี้คือ เราจะกระทำแก่เจ้าทั้งหลายตามที่เราคิดจะกระทำแก่เขาทั้งหลายนั้น”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope