กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เทศกาลเป่าแตรและการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์
29:1 “และในวันที่หนึ่งของเดือนที่เจ็ดนั้น เจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเจ้าอย่าทำงานหนักใด ๆ เป็นวันเป่าแตรสำหรับเจ้าทั้งหลาย
29:2 และเจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ คือวัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว และลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีปราศจากตำหนิเจ็ดตัว
29:3 และจงถวายแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเป็นเครื่องธัญญบูชา สำหรับวัวหนุ่มนั้นจงถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สำหรับแกะตัวผู้นั้นสองในสิบเอฟาห์
29:4 ในลูกแกะเจ็ดตัวนั้น จงถวายแป้งหนึ่งในสิบเอฟาห์ สำหรับลูกแกะแต่ละตัว
29:5 และถวายลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป เพื่อทำการลบมลทินบาปของพวกเจ้า
29:6 นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาในแต่ละเดือน และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องเผาบูชาประจำวัน และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน ตามลักษณะเครื่องบูชาเหล่านี้ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
29:7 และในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ดนั้น เจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ และพวกเจ้าจะต้องทรมานจิตใจของตนเอง ในวันนั้นเจ้าทั้งหลายอย่าทำงานใด ๆ
29:8 แต่เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย คือวัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีเจ็ดตัว สัตว์เหล่านี้จงให้ปราศจากตำหนิสำหรับพวกเจ้า
29:9 และแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเป็นเครื่องธัญญบูชา สำหรับวัวหนุ่มนั้นจงถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สำหรับแกะตัวผู้นั้นสองในสิบเอฟาห์
29:10 ในลูกแกะเจ็ดตัวนั้น จงถวายแป้งหนึ่งในสิบเอฟาห์ สำหรับลูกแกะแต่ละตัว
29:11 ลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องบูชาไถ่บาปแห่งการลบมลทิน และเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน
29:12 และในวันที่สิบห้าของเดือนที่เจ็ด เจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเจ้าอย่าทำงานหนักใด ๆ และเจ้าทั้งหลายจงถือเทศกาลเลี้ยงเจ็ดวันถวายแด่พระเยโฮวาห์
29:13 และเจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ คือวัวหนุ่มสิบสามตัว แกะตัวผู้สองตัว และลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีสิบสี่ตัว สัตว์เหล่านี้จงให้ปราศจากตำหนิ
29:14 และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กันนั้นจะต้องเป็นแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมัน สำหรับวัวหนุ่มสิบสามตัวนั้น ทุกตัวจงถวายตัวละสามในสิบเอฟาห์ สำหรับแกะตัวผู้สองตัวนั้น จงถวายตัวละสองในสิบเอฟาห์
29:15 ในลูกแกะสิบสี่ตัวนั้น จงถวายแป้งหนึ่งในสิบเอฟาห์ สำหรับลูกแกะแต่ละตัว
29:16 และลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น
29:17 และในวันที่สองเจ้าทั้งหลายจงถวายวัวหนุ่มสิบสองตัว แกะตัวผู้สองตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ไม่มีจุดด่างพร้อยสิบสี่ตัว
29:18 และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน สำหรับวัวหนุ่ม แกะตัวผู้ และลูกแกะนั้น จงถวายตามจำนวนตามลักษณะของสัตว์เหล่านั้น
29:19 และลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น
29:20 และในวันที่สามจงถวายวัวหนุ่มสิบเอ็ดตัว แกะตัวผู้สองตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ปราศจากตำหนิสิบสี่ตัว
29:21 และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน สำหรับวัวหนุ่ม แกะตัวผู้ และลูกแกะนั้น จงถวายตามจำนวนตามลักษณะของสัตว์เหล่านั้น
29:22 และแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น
29:23 และในวันที่สี่จงถวายวัวหนุ่มสิบตัว แกะตัวผู้สองตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ปราศจากตำหนิสิบสี่ตัว
29:24 เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน สำหรับวัวหนุ่ม แกะตัวผู้ และลูกแกะนั้น จงถวายตามจำนวนตามลักษณะของสัตว์เหล่านั้น
29:25 และลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น
29:26 และในวันที่ห้าจงถวายวัวหนุ่มเก้าตัว แกะตัวผู้สองตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ไม่มีจุดด่างพร้อยสิบสี่ตัว
29:27 และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน สำหรับวัวหนุ่ม แกะตัวผู้ และลูกแกะนั้น จงถวายตามจำนวนตามลักษณะของสัตว์เหล่านั้น
29:28 และแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น
29:29 และในวันที่หกจงถวายวัวหนุ่มแปดตัว แกะตัวผู้สองตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ปราศจากตำหนิสิบสี่ตัว
29:30 และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน สำหรับวัวหนุ่ม แกะตัวผู้ และลูกแกะนั้น จงถวายตามจำนวนตามลักษณะของสัตว์เหล่านั้น
29:31 และแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น
29:32 และในวันที่เจ็ดจงถวายวัวหนุ่มเจ็ดตัว แกะตัวผู้สองตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ปราศจากตำหนิสิบสี่ตัว
29:33 และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน สำหรับวัวหนุ่ม แกะตัวผู้ และลูกแกะนั้น จงถวายตามจำนวนตามลักษณะของสัตว์เหล่านั้น
29:34 และแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น
29:35 ในวันที่แปดเจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเจ้าอย่าทำงานหนักใด ๆ
29:36 แต่เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องเผาบูชา เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ คือวัวหนุ่มหนึ่งตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ปราศจากตำหนิเจ็ดตัว
29:37 เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน สำหรับวัวหนุ่ม แกะตัวผู้ และลูกแกะนั้น จงถวายตามจำนวนตามลักษณะของสัตว์เหล่านั้น
29:38 และแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ เครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น
29:39 สิ่งเหล่านี้เจ้าทั้งหลายจงถวายแด่พระเยโฮวาห์ตามเทศกาลกำหนดของพวกเจ้า นอกเหนือจากเครื่องบูชาปฏิญาณของพวกเจ้า และเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจของพวกเจ้า เครื่องเผาบูชาของพวกเจ้า และเครื่องธัญญบูชาของพวกเจ้า และเครื่องดื่มบูชาของพวกเจ้า และเครื่องสันติบูชาของพวกเจ้า”
29:40 และโมเสสได้บอกชนชาติอิสราเอลตามที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope