กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

อาโรนและมิเรียมอิจฉาโมเสส
12:1 และมิเรียมกับอาโรนได้พูดตำหนิโมเสส เพราะเหตุหญิงคนเอธิโอเปียที่ท่านได้แต่งงานด้วยนั้น เพราะท่านได้แต่งงานกับหญิงคนเอธิโอเปียคนหนึ่ง
12:2 และเขาทั้งสองพูดว่า “จริงหรือ ที่พระเยโฮวาห์ตรัสทางโมเสสคนเดียวเท่านั้น พระองค์ไม่ตรัสทางเราทั้งสองด้วยหรือ” และพระเยโฮวาห์ทรงได้ยินคำพูดนั้น
12:3 (เวลานี้โมเสสเป็นคนถ่อมใจมากยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่อยู่บนพื้นแผ่นดินโลก)
12:4 และในทันใดนั้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนกับมิเรียมว่า “เจ้าทั้งสามจงออกมาที่พลับพลาแห่งชุมนุมชน” และเขาทั้งสามก็ออกมา
12:5 และพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาในเสาเมฆ และประทับยืนที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน ทรงเรียกอาโรนกับมิเรียม และเขาทั้งสองก็ออกมาข้างหน้า
12:6 และพระองค์ตรัสว่า “บัดนี้จงฟังถ้อยคำของเรา ถ้ามีผู้พยากรณ์อยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย เราพระเยโฮวาห์จะสำแดงตัวเราเองแก่ผู้นั้นเป็นนิมิต และเราจะพูดกับเขาทางความฝัน
12:7 โมเสสผู้รับใช้ของเราก็ไม่เป็นเช่นนั้น เขาสัตย์ซื่อในวงศ์วานทั้งหมดของเรา
12:8 เราพูดกับเขาปากต่อปากอย่างชัดเจน และไม่พูดเร้นลับ และเขาจะได้เห็นสัณฐานของพระเยโฮวาห์ ดังนั้นเหตุไฉนเจ้าทั้งสองไม่เกรงกลัวที่จะพูดตำหนิโมเสสผู้รับใช้ของเรา”
12:9 และพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธเขาทั้งสองมาก และพระองค์ก็เสด็จไปเสีย
12:10 และเมฆนั้นลอยขึ้นไปจากพลับพลาแล้ว ดูเถิด มิเรียมกลายเป็นโรคเรื้อน ขาวดุจหิมะ และอาโรนมองดูมิเรียม ดูเถิด นางเป็นโรคเรื้อน
12:11 และอาโรนพูดกับโมเสสว่า “อนิจจา เจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขออย่าลงโทษบาปเราทั้งสอง ที่เราทั้งสองได้กระทำความเขลาอย่างนี้ และที่เราทั้งสองได้ทำบาปเช่นนี้
12:12 ขออย่าให้นางเป็นเหมือนทารกที่ตายแล้ว ซึ่งเมื่อเขาคลอดจากครรภ์มารดาเนื้อก็เปื่อยเน่าไปครึ่งหนึ่งแล้ว”
12:13 และโมเสสได้ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้า บัดนี้ขอทรงรักษานาง ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์”
12:14 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ถ้าพ่อของนางถ่มน้ำลายรดหน้านาง นางจะละอายอยู่เจ็ดวันมิใช่หรือ จงกักนางไว้นอกค่ายเจ็ดวัน และภายหลังนั้นจึงให้นางกลับเข้ามาได้”
12:15 และมิเรียมจึงถูกกักตัวอยู่นอกค่ายเจ็ดวัน และประชากรก็ไม่ได้ออกเดินทางจนกว่ามิเรียมกลับเข้ามาอีก
12:16 และภายหลังประชากรก็ย้ายจากฮาเซโรท และไปตั้งเต็นท์อยู่ที่ถิ่นทุรกันดารแห่งปาราน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope