กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

ไม้เท้าของอาโรนได้ผลิดอกและเบ่งบาน
17:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
17:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและเอาไม้เท้ามาจากพวกเขาทุกคน คนละอันตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย จากประมุขทุกคนของพวกเขาตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย เป็นไม้เท้าสิบสองอัน เจ้าจงเขียนชื่อของแต่ละคนไว้บนไม้เท้าของตนเอง
17:3 และเจ้าจงเขียนชื่อของอาโรนไว้บนไม้เท้าของคนเลวี เพราะจะมีไม้เท้าอันหนึ่งสำหรับหัวหน้าครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา
17:4 และเจ้าจงวางไม้เท้าเหล่านั้นไว้ในพลับพลาแห่งชุมนุมชน ต่อหน้าหีบพระโอวาทที่ที่เราจะพบกับเจ้าทั้งหลาย
17:5 และจะเป็นไปอย่างนี้ ไม้เท้าของชายผู้ที่เราจะเลือกนั้นจะผลิดอก และเราจะกระทำให้การบ่นต่อว่าของชนชาติอิสราเอล ซึ่งพวกเขาบ่นต่อว่าเจ้า สงบลงจากเราเสียที”
17:6 และโมเสสพูดกับชนชาติอิสราเอล และบรรดาประมุขของพวกเขาก็มอบไม้เท้าแก่ท่าน เป็นไม้เท้าสิบสองอัน คือประมุขละอันตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย และไม้เท้าของอาโรนก็อยู่ท่ามกลางไม้เท้าของพวกเขา
17:7 และโมเสสวางไม้เท้าเหล่านั้นไว้ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ในพลับพลาแห่งพระโอวาท
17:8 และต่อมา วันรุ่งขึ้นโมเสสได้เข้าไปในพลับพลาแห่งพระโอวาท และดูเถิด ไม้เท้าของอาโรนสำหรับวงศ์วานแห่งเลวีได้แตกหน่อ มีดอกตูมและดอกบาน และเกิดผลอัลมันด์
17:9 และโมเสสได้นำไม้เท้าทั้งหมดจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์มายังชนชาติอิสราเอลทั้งหมด และพวกเขาได้ตรวจดู และทุกคนก็นำไม้เท้าของตนไป
17:10 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงนำไม้เท้าของอาโรนกลับไปวางไว้ต่อหน้าหีบพระโอวาท เพื่อเก็บไว้เป็นหมายสำคัญสำหรับเตือนพวกหัวดื้อรั้น และเจ้าจะให้เขาทั้งหลายยุติการบ่นต่อว่าเรา เพื่อพวกเขาจะไม่ต้องตาย”
17:11 และโมเสสก็กระทำเช่นนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสสั่งท่านอย่างไร ท่านก็กระทำอย่างนั้น
17:12 และชนชาติอิสราเอลพูดกับโมเสสว่า “ดูเถิด พวกเราตายแน่ พวกเราย่อยยับแน่ พวกเราพินาศหมดแน่
17:13 ใครก็ตามที่มาใกล้พลับพลาของพระเยโฮวาห์จะต้องตาย เราทั้งหลายจะต้องถูกล้างผลาญไปด้วยความตายหมดหรือ”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope