กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

แตรเงินสองคัน
10:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
10:2 “เจ้าจงทำแตรเงินสองคัน เจ้าจงทำแตรนั้นจากเงินก้อนเดียวโดยใช้ค้อนเคาะ เจ้าจงใช้แตรนั้นเพื่อเรียกที่ประชุม และใช้เพื่อเคลื่อนย้ายค่ายทั้งหลาย
10:3 และเมื่อพวกเขาได้เป่าแตรทั้งสองนั้นแล้ว ก็จงให้ที่ประชุมทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันกับเจ้าที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
10:4 และถ้าพวกเขาเป่าแตรคันเดียว จากนั้นจงให้พวกประมุข ผู้ซึ่งเป็นบรรดาหัวหน้าแห่งคนอิสราเอลที่นับเป็นพัน ๆ นั้นมาประชุมพร้อมกันกับเจ้า
10:5 เมื่อเจ้าเป่าแตรปลุก ดังนั้นจงให้บรรดาค่ายที่ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกยกออกเดิน
10:6 เมื่อเจ้าเป่าแตรปลุกครั้งที่สอง ดังนั้นจงให้บรรดาค่ายที่อยู่ด้านทิศใต้ยกออกเดิน พวกเขาจะเป่าแตรปลุกเพื่อยกออกเดิน
10:7 แต่เมื่อจะให้ชุมนุมชนมาประชุมพร้อมกัน เจ้าจงเป่าแตร แต่เจ้าอย่าเป่าเสียงปลุก
10:8 และจงให้บุตรชายทั้งหลายของอาโรน คือพวกปุโรหิต เป่าแตรทั้งสองนั้น และแตรทั้งสองนั้นจะเป็นกฎเนืองนิตย์สำหรับพวกเจ้าตลอดชั่วอายุของเจ้าทั้งหลาย
10:9 และถ้าเจ้าทั้งหลายจะไปทำศึกสงครามในแผ่นดินของพวกเจ้าต่อสู้ศัตรูที่บีบบังคับเจ้าทั้งหลาย ดังนั้นพวกเจ้าจงเป่าแตรทั้งสองให้เป็นเสียงปลุก และเจ้าทั้งหลายจะเป็นที่ระลึกถึงต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะได้พ้นจากบรรดาศัตรูของพวกเจ้า
10:10 เช่นเดียวกันในวันที่เจ้าทั้งหลายมีความรื่นเริงยินดี และในบรรดาวันเทศกาลของพวกเจ้า และในวันต้นเดือนทั้งหลายของพวกเจ้า เจ้าทั้งหลายจงเป่าแตรทั้งสองเหนือเครื่องเผาบูชาของพวกเจ้าและเหนือเครื่องสันติบูชาของพวกเจ้า เพื่อแตรทั้งสองนั้นจะเป็นที่ระลึกถึงสำหรับพวกเจ้าต่อพระพักตร์ของพระเจ้าของพวกเจ้า เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย”

การเดินทางจากถิ่นทุรกันดารแห่งซีนายไปถึงถิ่นทุรกันดารแห่งคาเดชบารเนีย
10:11 และต่อมาในวันที่ยี่สิบของเดือนที่สองในปีที่สอง เมฆนั้นลอยขึ้นไปจากพลับพลาแห่งพระโอวาท
10:12 และชนชาติอิสราเอลได้เดินทางออกจากถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย และเมฆนั้นได้หยุดอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารแห่งปาราน
10:13 และเขาทั้งหลายได้ออกเดินทางไปเป็นครั้งแรกตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์โดยมือของโมเสส
10:14 ธงแห่งค่ายของลูกหลานของยูดาห์ออกเดินไปตามกรมกองของพวกเขาก่อน และนาโชนบุตรชายของอัมมีนาดับเป็นผู้นำพลโยธาของเขา
10:15 และเนธันเอลบุตรชายของศุอาร์ เป็นผู้นำพลโยธาของเผ่าของลูกหลานของอิสสาคาร์
10:16 และเอลีอับบุตรชายของเฮโลน เป็นผู้นำพลโยธาของเผ่าของลูกหลานของเศบูลุน
10:17 จากนั้นได้ยกพลับพลาลง และบรรดาบุตรชายของเกอร์โชนกับบรรดาบุตรชายของเมรารีก็ออกเดินไป โดยแบกหามพลับพลานั้น
10:18 และธงแห่งค่ายของคนรูเบนออกเดินไปตามกรมกองของพวกเขา และเอลีซูร์บุตรชายของเชเดเออร์เป็นผู้นำพลโยธาของเขา
10:19 และเชลูมิเอลบุตรชายของซูริชัดดัย เป็นผู้นำพลโยธาของเผ่าของลูกหลานของสิเมโอน
10:20 และเอลียาสาฟบุตรชายของเดอูเอล เป็นผู้นำพลโยธาของเผ่าของลูกหลานของกาด
10:21 และคนโคฮาทก็ออกเดินทาง โดยแบกหามสถานบริสุทธิ์ และพวกเขาก็ตั้งพลับพลาเสร็จก่อนที่คนอื่น ๆ มาถึง
10:22 และธงแห่งค่ายของลูกหลานของเอฟราอิมออกเดินไปตามกรมกองของพวกเขา และเอลีชามาบุตรชายของอัมมีฮูดเป็นผู้นำพลโยธาของเขา
10:23 และกามาลิเอลบุตรชายของเปดาซูร์ เป็นผู้นำพลโยธาของเผ่าของลูกหลานของมนัสเสห์
10:24 และอาบีดันบุตรชายของกิเดโอนี เป็นผู้นำพลโยธาของเผ่าของลูกหลานของเบนยามิน
10:25 และธงแห่งค่ายของลูกหลานของดานเป็นพวกระวังท้ายของค่ายทั้งหมดตลอดทั่วพลโยธาของพวกเขา ก็ออกเดินไป และอาหิเยเซอร์บุตรชายของอัมมีชัดดัยเป็นผู้นำพลโยธาของเขา
10:26 และปากีเอลบุตรชายของโอคราน เป็นผู้นำพลโยธาของเผ่าของลูกหลานของอาเชอร์
10:27 และอาหิราบุตรชายของเอนัน เป็นผู้นำพลโยธาของเผ่าของลูกหลานของนัฟทาลี
10:28 ดังนี่แหละเป็นลำดับการเดินทางของชนชาติอิสราเอลตามกรมกองของพวกเขา เมื่อพวกเขาออกเดินไป
10:29 และโมเสสพูดกับโฮบับบุตรชายของเรกูเอลคนมีเดียนพ่อตาของโมเสสว่า “เราทั้งหลายกำลังเดินทางไปสู่สถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสไว้ว่า ‘เราจะยกแผ่นดินนั้นให้แก่พวกเจ้า’ เชิญท่านไปกับพวกเราเถิด และเราทั้งหลายจะทำดีแก่ท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสเป็นสิ่งดีเกี่ยวกับคนอิสราเอล”
10:30 และเขาพูดกับท่านว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ไป แต่ข้าพเจ้าจะกลับไปยังแผ่นดินของข้าพเจ้าเอง และไปยังญาติพี่น้องของข้าพเจ้า”
10:31 และท่านพูดว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่านอย่าออกจากพวกเราไปเลย เพราะท่านทราบอยู่แล้วว่า เราทั้งหลายต้องตั้งค่ายอยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่างไร และท่านจะได้เป็นหูเป็นตาให้แก่พวกเรา
10:32 และจะเป็นเช่นนี้ ถ้าท่านไปกับเราทั้งหลาย ใช่แล้ว จะเป็นอย่างนี้ คือพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำคุณความดีอะไรแก่พวกเรา พวกเราจะกระทำเช่นเดียวกันแก่ท่าน”
10:33 และเขาทั้งหลายก็ออกเดินทางจากภูเขาของพระเยโฮวาห์ระยะทางสามวัน และหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์นำหน้าพวกเขาไปในการเดินทางทั้งสามวันนั้น เพื่อหาที่พักให้แก่พวกเขา
10:34 และเมฆของพระเยโฮวาห์อยู่เหนือพวกเขาในเวลากลางวัน เมื่อเขาทั้งหลายออกจากค่าย
10:35 และต่อมาเมื่อหีบยกออกเดินแล้ว โมเสสกราบทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอเสด็จขึ้นเถิด และให้ศัตรูทั้งหลายของพระองค์กระจัดกระจายไป และให้คนเหล่านั้นที่เกลียดชังพระองค์หลีกหนีพระองค์ไป”
10:36 และเมื่อหีบวางลงแล้ว ท่านกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอเสด็จกลับมาสู่คนอิสราเอลที่นับเป็นพัน ๆ นั้นเถิด”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope