กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การปฏิญาณตนเป็นนาศีร์
6:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
6:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า เมื่อผู้ชายก็ดี หรือผู้หญิงก็ดี แยกตัวออกเพื่อกล่าวถวายคำปฏิญาณเป็นนาศีร์ คือแยกตัวออกถวายแด่พระเยโฮวาห์
6:3 จงให้ผู้นั้นแยกตัวออกจากเหล้าองุ่นและสุรา และจะต้องไม่ดื่มน้ำส้มที่ได้จากน้ำองุ่นหรือน้ำส้มที่ได้จากสุรา ทั้งไม่ดื่มน้ำองุ่นหรือรับประทานผลองุ่น ไม่ว่าสดหรือแห้ง
6:4 ตลอดเวลาที่เขาแยกตัวออกมานั้น เขาจะต้องไม่รับประทานสิ่งใดที่ได้จากเถาองุ่น แม้ว่าเป็นเนื้อในหรือเปลือกนอกก็ดี
6:5 ตลอดเวลาที่เขาปฏิญาณแยกตัวของเขาออกมานั้น อย่าให้มีดโกนถูกศีรษะของเขา จนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาที่เขาแยกตัวออกมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เขาจะต้องบริสุทธิ์ และเขาจะต้องไว้ผมยาวบนศีรษะของเขา
6:6 ตลอดเวลาที่เขาแยกตัวออกมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เขาจะต้องไม่เข้าใกล้ซากศพใด ๆ
6:7 อย่าให้เขาทำตัวเป็นมลทินเพราะเหตุบิดามารดาของตน หรือพี่น้องชายหญิงของตน เมื่อพวกเขาเสียชีวิตแล้ว เพราะสิ่งที่อยู่บนศีรษะของเขาเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาได้ถวายตัวแด่พระเจ้าของเขาแล้ว
6:8 ตลอดเวลาที่เขาแยกตัวออกมา เขาเป็นคนบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์
6:9 และถ้ามีคนใด ๆ ตายอยู่ใกล้ตัวเขาอย่างกะทันหัน เขาก็ทำให้ศีรษะซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายนั้นเป็นมลทินแล้ว ดังนั้นเขาจะต้องโกนศีรษะของเขาในวันชำระตัวของเขา คือในวันที่เจ็ดนั้นเขาจะต้องโกนศีรษะ
6:10 และในวันที่แปดเขาจะต้องนำนกเขาสองตัวหรือนกพิราบแรกรุ่นสองตัวไปให้ปุโรหิตที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
6:11 และปุโรหิตจะถวายนกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และถวายนกอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา และทำการลบมลทินบาปให้เขา เพราะเขาได้กระทำผิดด้วยเหตุเรื่องซากศพ และเขาจะต้องชำระศีรษะของตนให้บริสุทธิ์ในวันนั้นเอง
6:12 และจงให้เขาถวายตัวแด่พระเยโฮวาห์ตลอดเวลาการแยกตัวของเขา และจงนำลูกแกะหนึ่งตัวอายุไม่เกินหนึ่งปีมาเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิด แต่เวลาก่อนหน้านั้นจะนับไม่ได้ เพราะการปฏิญาณแยกตัวของเขานั้นเป็นมลทินเสียแล้ว
6:13 และพระราชบัญญัติของพวกนาศีร์มีดังนี้ เมื่อเวลาแยกตัวของเขาครบแล้ว จงให้นำเขามาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
6:14 และจงให้เขาถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์ คือลูกแกะตัวผู้หนึ่งตัวอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องเผาบูชา และลูกแกะตัวเมียหนึ่งตัวอายุไม่เกินหนึ่งปีที่ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และแกะตัวผู้หนึ่งตัวที่ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องสันติบูชา
6:15 และขนมปังไร้เชื้อหนึ่งตะกร้า ขนมทำด้วยแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมัน ขนมแผ่นไร้เชื้อทาด้วยน้ำมันพร้อมกับเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน
6:16 แล้วปุโรหิตจงนำของเหล่านี้ถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และจงถวายเครื่องบูชาไถ่บาปและเครื่องเผาบูชาของเขา
6:17 แล้วปุโรหิตจงถวายแกะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ พร้อมกับขนมปังไร้เชื้อหนึ่งตะกร้า ปุโรหิตจงถวายเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันด้วย
6:18 และผู้เป็นนาศีร์จะโกนศีรษะแห่งการแยกตัวของเขานั้นที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน และจงนำเอาผมที่ศีรษะแห่งการแยกตัวของเขาไป และใส่ผมนั้นลงในไฟที่อยู่ใต้เครื่องสันติบูชาเสีย
6:19 และหลังจากผู้เป็นนาศีร์โกนผมแห่งการแยกตัวของเขาเสร็จแล้ว ปุโรหิตจะนำเนื้อโคนขาของแกะตัวผู้ที่ต้มแล้ว กับขนมไร้เชื้อหนึ่งชิ้นจากตะกร้า และขนมแผ่นไร้เชื้อหนึ่งแผ่น แล้ววางของเหล่านั้นไว้ในมือทั้งสองของผู้เป็นนาศีร์นั้น
6:20 และปุโรหิตจะนำของเหล่านั้นโบกพัดไปมาเป็นเครื่องบูชาโบกพัดถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เป็นของบริสุทธิ์สำหรับปุโรหิต พร้อมกับเนื้อหน้าอกที่โบกพัดไปมา และเนื้อโคนขาที่ยกขึ้นลงนั้น และหลังจากนั้นผู้เป็นนาศีร์ก็ดื่มน้ำองุ่นได้
6:21 นี่เป็นพระราชบัญญัติของนาศีร์ผู้ปฏิญาณตน และเครื่องบูชาของเขาที่ถวายแด่พระเยโฮวาห์ในการแยกตัว นอกจากนั้นเขาจะถวายสิ่งอื่นอีกก็ได้ตามที่มือของเขาสามารถหาได้ ดังนั้นแหละเขาต้องกระทำตามพระราชบัญญัติแห่งการแยกตัวออก ตามที่เขาได้ปฏิญาณตนไว้”
6:22 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
6:23 “จงพูดกับอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของเขาว่า เจ้าทั้งหลายจงอวยพรแก่ชนชาติอิสราเอลดังต่อไปนี้ คือกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า
6:24 ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่ท่าน และพิทักษ์รักษาท่าน
6:25 ขอพระเยโฮวาห์ทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือท่าน และทรงเมตตากรุณาแก่ท่าน
6:26 ขอพระเยโฮวาห์ทรงให้สีพระพักตร์ของพระองค์ชื่นบานอยู่บนท่านและประทานสันติสุขแก่ท่าน
6:27 และจงให้เขาทั้งหลายประทับนามของเราเหนือชนชาติอิสราเอล และเราจะได้อวยพรแก่เขาทั้งหลาย”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope