กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

คำสั่งสอนเรื่องเครื่องถวายบูชาต่าง ๆ
28:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
28:2 “จงบัญชาชนชาติอิสราเอลและพูดกับเขาทั้งหลายว่า เครื่องถวายบูชาของเรา และอาหารของเราซึ่งเป็นเครื่องถวายบูชาด้วยไฟสำหรับเรา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแก่เรา เจ้าทั้งหลายจงถือรักษาไว้เพื่อจะถวายแก่เราตามกาลกำหนด
28:3 และเจ้าจงพูดกับเขาทั้งหลายว่า นี่เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟซึ่งเจ้าทั้งหลายจะถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปี ที่ไม่มีจุดด่างพร้อยสองตัว เป็นเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ทุกวัน
28:4 เจ้าจงถวายลูกแกะในเวลาเช้าตัวหนึ่ง และลูกแกะอีกตัวหนึ่งนั้นเจ้าจงถวายในเวลาเย็น
28:5 และแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาห์เป็นเครื่องธัญญบูชา คลุกด้วยน้ำมันที่คั้นไว้นั้นหนึ่งในสี่ฮิน
28:6 เป็นเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ ซึ่งได้บัญชาแต่งตั้งไว้ที่ภูเขาซีนายเป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
28:7 และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้นจงให้ถวายหนึ่งในสี่ฮินกับแกะตัวหนึ่ง ในสถานที่บริสุทธิ์เจ้าจงเทเหล้าองุ่นถวายแด่พระเยโฮวาห์ให้เป็นเครื่องดื่มบูชา
28:8 และลูกแกะอีกตัวหนึ่งเจ้าจงถวายในเวลาเย็น เจ้าจงถวายเครื่องบูชาด้วยไฟเช่นเดียวกับเครื่องธัญญบูชาของเวลาเช้า และเช่นเดียวกับเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
28:9 และในวันสะบาโตลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปี ที่ไม่มีจุดด่างพร้อยสองตัว และแป้งละเอียดสองในสิบเอฟาห์คลุกด้วยน้ำมัน เป็นเครื่องธัญญบูชา และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน
28:10 นี่เป็นเครื่องเผาบูชาของทุกวันสะบาโต นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน
28:11 และในวันต้นเดือนทั้งหลายของพวกเจ้า เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ คือวัวหนุ่มสองตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปี ที่ไม่มีจุดด่างพร้อยเจ็ดตัว
28:12 และสำหรับวัวตัวผู้หนึ่งตัว จงเอาแป้งละเอียดสามในสิบเอฟาห์คลุกด้วยน้ำมันเป็นเครื่องธัญญบูชา และสำหรับแกะตัวผู้หนึ่งตัวนั้น จงเอาแป้งละเอียดสองในสิบเอฟาห์คลุกด้วยน้ำมันเป็นเครื่องธัญญบูชา
28:13 และสำหรับลูกแกะหนึ่งตัว จงเอาแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาห์คลุกด้วยน้ำมันเป็นเครื่องธัญญบูชา เป็นเครื่องเผาบูชา เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัย เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
28:14 และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น สำหรับวัวตัวผู้หนึ่งตัวจงถวายน้ำองุ่นครึ่งฮิน และสำหรับแกะตัวผู้หนึ่งตัวจงถวายน้ำองุ่นหนึ่งในสามฮิน และสำหรับลูกแกะหนึ่งตัวจงถวายน้ำองุ่นหนึ่งในสี่ฮิน นี่เป็นเครื่องเผาบูชาประจำเดือน ทุกเดือนตลอดปี
28:15 และจงเอาลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปถวายแด่พระเยโฮวาห์ นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน
28:16 และในวันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่งเป็นปัสกาของพระเยโฮวาห์
28:17 และในวันที่สิบห้าของเดือนนี้เป็นเทศกาลเลี้ยง จงรับประทานขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน
28:18 ในวันแรกจงมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ ในวันนั้นพวกเจ้าอย่าทำงานหนักใด ๆ
28:19 แต่เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือเอาวัวหนุ่มสองตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว และลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีเจ็ดตัว สัตว์เหล่านี้จงให้ปราศจากตำหนิสำหรับพวกเจ้า
28:20 และจงเอาแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเป็นเครื่องธัญญบูชาของสัตว์เหล่านี้ สำหรับวัวตัวผู้หนึ่งตัวเจ้าทั้งหลายจงถวายสามในสิบเอฟาห์ และสำหรับแกะตัวผู้หนึ่งตัวสองในสิบเอฟาห์
28:21 ในลูกแกะเจ็ดตัวนั้น เจ้าทั้งหลายจงถวายแป้งหนึ่งในสิบเอฟาห์ สำหรับลูกแกะแต่ละตัว
28:22 และเอาแพะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป เพื่อทำการลบมลทินบาปของพวกเจ้า
28:23 เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องบูชาเหล่านี้ นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาในเวลาเช้า ซึ่งเป็นเครื่องบูชาเนืองนิตย์นั้น
28:24 เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องบูชาทุกวันตลอดทั้งเจ็ดวันตามอย่างนี้ คือถวายอาหารเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ จงถวายเครื่องบูชาเหล่านี้นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน
28:25 และในวันที่เจ็ดเจ้าทั้งหลายจงมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเจ้าอย่าทำงานหนักใด ๆ
28:26 เช่นเดียวกันในวันถวายผลแรก เมื่อเจ้าทั้งหลายนำเครื่องธัญญบูชาจากข้าวใหม่มาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ภายหลังเทศกาลเลี้ยงแห่งสัปดาห์นั้น พวกเจ้าจงมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ เจ้าทั้งหลายอย่าทำงานหนักใด ๆ
28:27 แต่เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องเผาบูชาให้เป็นกลิ่นหอมที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ คือถวายวัวหนุ่มสองตัว แกะตัวผู้หนึ่งตัว ลูกแกะอายุไม่เกินหนึ่งปีเจ็ดตัว
28:28 และถวายแป้งละเอียดคลุกด้วยน้ำมันเป็นเครื่องธัญญบูชา สำหรับวัวตัวผู้หนึ่งตัวจงถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สำหรับแกะตัวผู้หนึ่งตัวนั้นสองในสิบเอฟาห์
28:29 ในลูกแกะเจ็ดตัวนั้น จงถวายแป้งหนึ่งในสิบเอฟาห์ สำหรับลูกแกะแต่ละตัว
28:30 และลูกแพะตัวผู้หนึ่งตัว เพื่อทำการลบมลทินบาปของพวกเจ้า
28:31 เจ้าทั้งหลายจงถวายเครื่องบูชาเหล่านี้ นอกเหนือจากเครื่องเผาบูชาเนืองนิตย์ และเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กันนั้น (สัตว์เหล่านี้จงให้ปราศจากตำหนิสำหรับพวกเจ้า)”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope