กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

กษัตริย์แห่งโมอับจ้างบาลาอัมให้สาปแช่งคนอิสราเอล
22:1 และชนชาติอิสราเอลก็ยกออกไป และตั้งเต็นท์อยู่ ณ ที่ราบแห่งโมอับซึ่งอยู่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างนี้ใกล้เมืองเยรีโค
22:2 และบาลาคบุตรชายของศิปโปร์ได้เห็นกิจการทั้งปวงซึ่งอิสราเอลได้กระทำต่อคนอาโมไรต์
22:3 และโมอับก็หวาดผวาต่อชนชาตินั้นยิ่งนัก เพราะพวกเขามีคนเป็นอันมาก และโมอับก็กระวนกระวายใจเพราะเหตุชนชาติอิสราเอล
22:4 และโมอับจึงพูดกับพวกผู้ใหญ่ของเมืองมีเดียนว่า “บัดนี้ คนเหล่านี้จะมาเล็มกินสิ่งสารพัดที่ล้อมรอบพวกเราอยู่หมด เหมือนวัวตัวผู้เล็มกินหญ้าในทุ่งนา” และในเวลานั้นบาลาคบุตรชายของศิปโปร์เป็นกษัตริย์แห่งโมอับ
22:5 เพราะฉะนั้น ท่านจึงส่งพวกผู้สื่อสารไปยังบาลาอัมบุตรชายของเบโอร์ที่เปโธร์ ซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ำในแผ่นดินของลูกหลานแห่งประชาชนของท่าน เพื่อเรียกเขาโดยกล่าวว่า “ดูเถิด มีชนชาติหนึ่งได้ออกมาจากอียิปต์ ดูเถิด เขาทั้งหลายเข้าแผ่คลุมพื้นแผ่นดินโลก และพวกเขากำลังอาศัยอยู่ตรงข้ามเรา
22:6 ฉะนั้น เราขอร้องท่าน บัดนี้ขอให้มาสาปแช่งชนชาตินี้ให้แก่เรา เพราะเขาทั้งหลายเข้มแข็งกว่าเรามาก บางทีเราจะสามารถเอาชนะพวกเขา คือพวกเราจะโจมตีพวกเขา และเราจะขับไล่พวกเขาออกไปจากแผ่นดินได้ เพราะเราทราบอยู่ว่า ท่านอวยพรแก่ผู้ใด ผู้นั้นจะเป็นไปตามพรนั้น และท่านสาปแช่งผู้ใด ผู้นั้นก็จะถูกสาปแช่ง”
22:7 และพวกผู้ใหญ่ของโมอับกับพวกผู้ใหญ่ของเมืองมีเดียนก็ออกไป พร้อมกับค่าตอบแทนแห่งการทำนายในมือของพวกเขา และเขาทั้งหลายมาถึงบาลาอัม และแจ้งคำเหล่านั้นของบาลาคให้แก่เขา
22:8 และเขาพูดกับคนเหล่านั้นว่า “คืนนี้จงค้างอยู่ที่นี่ก่อน และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้าอย่างไร ข้าพเจ้าจะนำคำเหล่านั้นมาแจ้งแก่ท่านทั้งหลายอีก” และประมุขทั้งหลายแห่งโมอับจึงอาศัยอยู่กับบาลาอัม
22:9 และพระเจ้าเสด็จมาหาบาลาอัม และตรัสว่า “คนเหล่านี้ที่มาอยู่กับเจ้าคือผู้ใด”
22:10 และบาลาอัมทูลพระเจ้าว่า “บาลาคบุตรชายของศิปโปร์ กษัตริย์แห่งโมอับ ได้ส่งเขาทั้งหลายมาแจ้งแก่ข้าพระองค์ว่า
22:11 ‘ดูเถิด มีชนชาติหนึ่งได้ออกมาจากอียิปต์ ซึ่งแผ่คลุมพื้นแผ่นดินโลก บัดนี้ขอให้มาสาปแช่งเขาทั้งหลายให้แก่เรา บางทีเราจะเอาชนะพวกเขาและขับไล่พวกเขาออกไปได้’”
22:12 และพระเจ้าตรัสกับบาลาอัมว่า “เจ้าอย่าไปกับเขาทั้งหลาย เจ้าอย่าสาปแช่งชนชาตินั้น เพราะเขาทั้งหลายได้รับพรแล้ว”
22:13 และรุ่งเช้าบาลาอัมก็ลุกขึ้น และพูดกับบรรดาประมุขของบาลาคว่า “ท่านทั้งหลายจงกลับไปยังแผ่นดินของพวกท่านเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธไม่ยอมให้ข้าพเจ้าไปกับท่านทั้งหลาย”
22:14 เพราะฉะนั้น ประมุขทั้งหลายแห่งโมอับก็ลุกขึ้น และพวกเขากลับไปหาบาลาค และพูดว่า “บาลาอัมปฏิเสธไม่ยอมมากับพวกเรา”
22:15 และบาลาคได้ส่งพวกประมุขไปอีกครั้งหนึ่ง มีจำนวนมากกว่า และมีเกียรติยศมากกว่าพวกแรก
22:16 และเขาทั้งหลายมาถึงบาลาอัม และพูดกับเขาว่า “บาลาคบุตรชายของศิปโปร์กล่าวดังนี้ว่า ‘เราขอร้องท่าน ขออย่าให้มีอะไรขัดขวางท่านที่จะไปหาเราเลย
22:17 เพราะเราจะให้เกียรติยศแก่ท่านอย่างสูง และท่านจะบอกให้เราทำสิ่งใด เราจะกระทำตาม ฉะนั้น เราขอร้องท่าน ขอให้มาสาปแช่งชนชาตินี้ให้แก่เรา’”
22:18 และบาลาอัมได้ตอบและพูดกับพวกคนรับใช้ของบาลาคว่า “แม้ว่าบาลาคจะให้บ้านของท่านที่เต็มด้วยเงินและทองคำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกระทำอะไรนอกเหนือพระดำรัสของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าไม่ได้ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่
22:19 ฉะนั้นบัดนี้ ข้าพเจ้าขอร้องพวกท่าน ขออาศัยอยู่ที่นี่สักคืนหนึ่งก่อนด้วย เพื่อข้าพเจ้าจะทราบว่าพระเยโฮวาห์จะตรัสเพิ่มเติมประการใดแก่ข้าพเจ้าบ้าง”
22:20 และพระเจ้าเสด็จมาหาบาลาอัมในเวลากลางคืน และตรัสแก่เขาว่า “ถ้ามีพวกผู้ชายมาเรียกเจ้าจงลุกขึ้นและไปกับพวกเขา แต่เจ้าจงกระทำตามคำที่เราตรัสกับเจ้าเท่านั้น”
22:21 และรุ่งเช้าบาลาอัมก็ลุกขึ้น และผูกอานลาของตน และไปกับประมุขทั้งหลายแห่งโมอับ
22:22 และพระเจ้าทรงพระพิโรธเพราะเขาไป และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ยืนอยู่กลางทางเป็นปฏิปักษ์ต่อต้านเขา เวลานั้นเขาขี่ลาของตนและมีคนใช้ของเขาสองคนอยู่กับเขา
22:23 และลาตัวนั้นเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ยืนอยู่กลางทาง และท่านถือดาบอยู่ในมือของท่าน และลาก็เลี้ยวออกนอกทาง และเดินเข้าไปในทุ่งนา และบาลาอัมได้ตีลาเพื่อให้มันกลับไปทางเดิม
22:24 แต่ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์มายืนอยู่ในทางแคบระหว่างสวนองุ่น มีกำแพงอยู่ข้างนี้และข้างนั้น
22:25 และเมื่อลาเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ มันก็เบียดดันไปติดกำแพง และกระแทกเท้าของบาลาอัมเข้ากับกำแพง และเขาก็ตีมันอีก
22:26 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็เดินไปข้างหน้า และยืนอยู่ในที่แคบ ไม่มีทางที่จะหลีกไปข้างขวามือหรือข้างซ้าย
22:27 และเมื่อลาเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ มันก็หมอบลงขณะที่บาลาอัมยังนั่งอยู่บนหลัง และบาลาอัมก็โกรธ และเขาเอาไม้เท้าตีลา
22:28 และพระเยโฮวาห์ทรงเปิดปากของลา และมันได้พูดกับบาลาอัมว่า “ข้าพเจ้าได้กระทำอะไรแก่ท่าน ท่านจึงได้ตีข้าพเจ้าถึงสามครั้ง”
22:29 และบาลาอัมพูดกับลาว่า “เพราะเจ้าได้แกล้งเรา เราอยากจะมีดาบอยู่ในมือของเรา เพื่อเราจะได้ฆ่าเจ้าเสียเดี๋ยวนี้”
22:30 และลาก็พูดกับบาลาอัมว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่ลาของท่าน ที่ท่านเคยขี่อยู่ทุกวันตลอดชีวิตจนบัดนี้ดอกหรือ ข้าพเจ้าได้เคยกระทำเช่นนี้แก่ท่านหรือ” และเขาพูดว่า “ไม่เคย”
22:31 ดังนั้น พระเยโฮวาห์ทรงเปิดตาของบาลาอัม และเขาได้เห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ยืนอยู่กลางทาง และดาบอยู่ในมือของท่าน และเขาก็ก้มศีรษะของตน และซบหน้าลงถึงดิน
22:32 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์พูดกับเขาว่า “เหตุไฉนเจ้าจึงตีลาของเจ้าถึงสามครั้ง ดูเถิด เรามาห้ามเจ้า เพราะการกระทำของเจ้าดื้อรั้นต่อหน้าเรา
22:33 และลาได้เห็นเราและหลีกไปต่อหน้าเราถึงสามครั้ง ถ้ามันไม่ได้หลีกไปจากเรา เราจะได้ฆ่าเจ้าเสียด้วยอย่างแน่นอน และรักษาชีวิตของลาให้รอด”
22:34 และบาลาอัมพูดกับทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพเจ้าได้กระทำบาปแล้ว เพราะข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านยืนอยู่กลางทางขัดขวางข้าพเจ้า ฉะนั้น บัดนี้ถ้าท่านไม่พอใจกับการกระทำนี้ ข้าพเจ้าจะกลับไปเสีย”
22:35 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์พูดกับบาลาอัมว่า “จงไปกับชายเหล่านั้นเถิด แต่เจ้าจงพูดเฉพาะคำที่เรากล่าวแก่เจ้า” ดังนั้นบาลาอัมก็ไปกับประมุขทั้งหลายของบาลาค
22:36 และเมื่อบาลาคได้ยินว่าบาลาอัมมาแล้ว ท่านได้ออกไปพบเขาที่นครแห่งหนึ่งของโมอับ ที่สุดปลายเขตแดนซึ่งเกิดขึ้นจากแม่น้ำอาร์โนน
22:37 และบาลาคพูดกับบาลาอัมว่า “เราได้อุตส่าห์ส่งคนไปเชิญท่านมามิใช่หรือ เหตุไฉนท่านจึงไม่มาหาเราเล่า เราไม่สามารถที่จะให้เกียรติยศแก่ท่านหรือ”
22:38 และบาลาอัมพูดกับบาลาคว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้ามาหาท่านแล้ว บัดนี้ข้าพเจ้าจะมีสิทธิอำนาจกล่าวอะไรได้เล่า คำซึ่งพระเจ้าใส่ในปากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องกล่าว”
22:39 และบาลาอัมไปกับบาลาค และท่านทั้งสองมาถึงตำบลคีริยาทหุโซท
22:40 และบาลาคเอาวัวตัวผู้และแกะมาถวายบูชา และส่งไปยังบาลาอัมและประมุขทั้งหลายที่อยู่กับเขา
22:41 และต่อมาวันรุ่งขึ้นบาลาคก็พาบาลาอัมขึ้นไปยังสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลายของพระบาอัล เพื่อเขาจะได้เห็นประชากรส่วนที่อยู่ใกล้ที่สุดจากที่นั่น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope