กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

คำสั่งเรื่องเทศกาลปัสกา
9:1 และในเดือนแรกปีที่สองตั้งแต่เขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสที่ถิ่นทุรกันดารแห่งซีนายว่า
9:2 “ให้ชนชาติอิสราเอลถือเทศกาลปัสกาตามเวลาที่กำหนดไว้ด้วย
9:3 ในเวลาเย็นวันที่สิบสี่ของเดือนนี้ เจ้าทั้งหลายจงถือเทศกาลปัสกาตามเวลาที่กำหนดไว้ พวกเจ้าจงถือตามกฎทั้งหลายและตามพิธีต่าง ๆ ทั้งสิ้นของเทศกาลนั้น”
9:4 และโมเสสได้พูดกับชนชาติอิสราเอล ให้เขาทั้งหลายถือเทศกาลปัสกา
9:5 และเขาทั้งหลายได้ถือเทศกาลปัสกาในเวลาเย็นวันที่สิบสี่ของเดือนแรก ที่ถิ่นทุรกันดารแห่งซีนาย ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสสทุกประการ ชนชาติอิสราเอลก็กระทำดังนั้น
9:6 และมีผู้ชายบางคนที่เป็นมลทินเพราะถูกต้องศพคนตาย เขาทั้งหลายจึงถือเทศกาลปัสกาในวันนั้นไม่ได้ และในวันนั้นพวกเขาได้มาอยู่ต่อหน้าโมเสสและอาโรน
9:7 และคนเหล่านั้นพูดกับท่านว่า “เราทั้งหลายเป็นมลทินเพราะได้ถูกต้องศพคนตาย เหตุไฉนพวกเราจึงถูกห้ามมิให้ถวายเครื่องบูชาของพระเยโฮวาห์ตามวันกำหนดท่ามกลางชนชาติอิสราเอล”
9:8 และโมเสสพูดกับพวกเขาว่า “จงคอยอยู่ก่อน และเราจะฟังดูว่า พระเยโฮวาห์จะทรงบัญชาอย่างไรเกี่ยวกับท่านทั้งหลาย”
9:9 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
9:10 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า ถ้าผู้ใดในพวกเจ้าหรือในเชื้อสายของพวกเจ้าเป็นมลทินเพราะเหตุถูกต้องศพ หรืออยู่ในระหว่างการเดินทางไกล อย่างไรก็ตาม จงให้ผู้นั้นถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์ได้
9:11 ในเวลาเย็นวันที่สิบสี่ของเดือนที่สองจงให้พวกเขาถือปัสกา และให้กินปัสกานั้นพร้อมกับขนมปังไร้เชื้อและผักรสขม
9:12 เขาทั้งหลายจะต้องไม่ให้อะไรเหลือจนถึงวันรุ่งขึ้น หรือไม่หักกระดูกส่วนใดของแกะปัสกานั้น พวกเขาจงถือตามกฎทั้งหลายของปัสกานั้นทุกประการ
9:13 แต่ผู้ใดที่สะอาดและไม่ได้อยู่ในระหว่างการเดินทางและงดเว้นไม่ถือเทศกาลปัสกา ผู้นั้นเองจะถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของเขา เพราะเขาไม่ได้นำเครื่องบูชาของพระเยโฮวาห์มาถวายตามกำหนดเวลา ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษบาปของเขา
9:14 และถ้าคนต่างชาติจะมาอาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย และใคร่จะถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์ตามกฎของปัสกาและตามแบบอย่างที่กำหนดไว้ ดังนั้นจงให้เขาถือได้ เจ้าจงมีกฎอย่างเดียวกันทั้งสำหรับคนต่างชาติและสำหรับชาวเมือง”

เมฆของพระเจ้าจะนำหน้าคนอิสราเอล
9:15 และในวันที่จัดตั้งพลับพลานั้นมีเมฆมาปกคลุมพลับพลาไว้ คือเต็นท์พระโอวาท และในเวลาเย็นเมฆนั้นก็อยู่เหนือพลับพลาปรากฏเหมือนเปลวเพลิงจนถึงรุ่งเช้า
9:16 เป็นอย่างนั้นเสมอมา กลางวันมีเมฆคลุมพลับพลา และกลางคืนก็ปรากฏเหมือนเปลวเพลิง
9:17 และเมื่อเมฆนั้นลอยขึ้นจากพลับพลา ภายหลังนั้นชนชาติอิสราเอลก็ออกเดินทาง และในสถานที่ที่เมฆนั้นหยุดอยู่ ชนชาติอิสราเอลก็ตั้งเต็นท์ของตนอยู่ที่นั่น
9:18 ชนชาติอิสราเอลออกเดินทางตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายตั้งเต็นท์ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ตราบใดที่เมฆยังคงอยู่เหนือพลับพลา พวกเขาก็อาศัยอยู่ในเต็นท์ของตน
9:19 และเมื่อเมฆอยู่เหนือพลับพลานานหลายวัน ดังนั้นชนชาติอิสราเอลก็ปฏิบัติตามคำกำชับของพระเยโฮวาห์ และไม่ออกเดินทาง
9:20 และเมื่อเมฆอยู่เหนือพลับพลาน้อยวัน เขาทั้งหลายก็อาศัยอยู่ในเต็นท์ของตนตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ และต่อมาพวกเขาก็ออกเดินทางตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์
9:21 และต่อมาเมื่อเมฆยังคงอยู่ตั้งแต่เวลาเย็นจนถึงรุ่งเช้า และเมฆนั้นลอยขึ้นในตอนเช้า เวลานั้นพวกเขาก็ออกเดินทาง ไม่ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตามที่เมฆลอยขึ้นไป เขาทั้งหลายก็ออกเดินทาง
9:22 ไม่ว่าเป็นสองวัน หรือหนึ่งเดือน หรือหนึ่งปี ที่เมฆยังคงอยู่เหนือพลับพลา คือคงอยู่อย่างนั้น ชนชาติอิสราเอลก็อาศัยอยู่ในเต็นท์ของตน และไม่ได้ออกเดินทาง แต่เมื่อเมฆลอยขึ้นไป พวกเขาก็ออกเดินทาง
9:23 เขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในเต็นท์ของตนตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ และพวกเขาออกเดินทางตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ เขาทั้งหลายก็ปฏิบัติตามคำกำชับของพระเยโฮวาห์ ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์โดยมือของโมเสส

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope