กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

คนที่เป็นมลทินต้องออกไปอยู่นอกค่าย
5:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
5:2 “จงบัญชาชนชาติอิสราเอล ให้พวกเขาส่งบรรดาคนโรคเรื้อน และทุกคนที่มีสิ่งไหลออก และคนใดก็ตามที่เป็นมลทินเพราะการถูกซากศพ ให้ออกไปอยู่นอกค่าย
5:3 เจ้าจงส่งทั้งผู้ชายและผู้หญิงออกไป คือเจ้าจงส่งเขาทั้งหลายให้ออกไปอยู่ข้างนอกค่าย เพื่อไม่ให้พวกเขากระทำให้ค่ายทั้งหลายของพวกเขาซึ่งเราสถิตอยู่ท่ามกลางนั้นเป็นมลทิน”
5:4 และชนชาติอิสราเอลก็กระทำดังนั้น และส่งคนเหล่านั้นให้ออกไปอยู่ข้างนอกค่าย พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสไว้ประการใด ชนชาติอิสราเอลก็กระทำตามอย่างนั้น
5:5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
5:6 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลว่า เมื่อผู้ชายหรือผู้หญิงจะกระทำความผิดบาปใด ๆ อย่างที่มนุษย์กระทำ คือได้กระทำการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ ผู้นั้นก็มีความผิดแล้ว
5:7 ดังนั้นจงให้เขาเหล่านั้นสารภาพความผิดบาปของตนที่พวกเขาได้กระทำ และจงให้เขาชดใช้การละเมิดของตนซึ่งเขาได้กระทำมานั้นเต็มตามจำนวน ทั้งเพิ่มอีกหนึ่งในห้าส่วน และให้แก่ผู้ที่เขาได้กระทำการละเมิดนั้น
5:8 แต่ถ้าผู้นั้นไม่มีญาติพี่น้องที่จะรับค่าชดใช้สำหรับการละเมิดนั้น ก็ให้ถวายค่าชดใช้สำหรับการละเมิดนั้นแด่พระเยโฮวาห์ คือถวายทางปุโรหิต พร้อมกับแกะตัวผู้สำหรับการลบมลทินบาป ซึ่งด้วยวิธีนี้จะเป็นการลบมลทินบาปให้เขา
5:9 และเครื่องถวายทุกอย่างจากบรรดาของบริสุทธิ์ของชนชาติอิสราเอล ซึ่งพวกเขานำมาถวายให้แก่ปุโรหิต ก็จะเป็นของปุโรหิต
5:10 และของบริสุทธิ์ของทุกคนจะเป็นของปุโรหิต สิ่งใดก็ตามที่คนใด ๆ นำมาถวายให้แก่ปุโรหิต ก็จะเป็นของเขา”

การพิจารณาคดีผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเล่นชู้
5:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
5:12 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า ถ้าภรรยาของชายคนใดหลงไปและประพฤตินอกใจสามี
5:13 และมีชายคนอื่นมานอนร่วมรู้กับนาง และสิ่งนี้อยู่พ้นจากสายตาสามีของนาง ไม่มีใครรู้เห็นและไม่มีพยานต่อต้านนาง ทั้งยังจับนางไม่ได้คาที่ นางก็เป็นมลทินแล้ว
5:14 และจิตใจแห่งความหึงหวงก็มาครอบงำสามี แล้วเขาหึงหวงภรรยาของเขา และนางได้เป็นมลทินแล้ว หรือถ้าจิตใจแห่งความหึงหวงมาครอบงำสามี แล้วเขาหึงหวงภรรยาของเขา และนางไม่ได้เป็นมลทิน
5:15 ดังนั้น จงให้ชายผู้นั้นพาภรรยาของตนไปหาปุโรหิต และเขาจงนำเครื่องบูชาสำหรับนางไปด้วย คือแป้งข้าวบาร์เลย์หนึ่งในสิบเอฟาห์ อย่าให้เขาเทน้ำมันหรือใส่กำยานบนแป้งนั้น เพราะเป็นเครื่องธัญญบูชาแห่งความหึงหวง เป็นเครื่องธัญญบูชาแห่งความระลึกถึง คือให้ระลึกถึงการกระทำความชั่วช้า
5:16 และปุโรหิตจะนำนางเข้ามาใกล้ และให้นางยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
5:17 และปุโรหิตจะเอาน้ำบริสุทธิ์ใส่ในภาชนะดินเผา และปุโรหิตจะเอาผงคลีที่พื้นพลับพลา แล้วใส่ผงคลีในน้ำนั้น
5:18 และปุโรหิตจะให้นางยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และสยายผมบนศีรษะของนางออก และใส่เครื่องธัญญบูชาแห่งความระลึกถึงไว้ในมือของนาง ซึ่งเป็นเครื่องธัญญบูชาแห่งความหึงหวง และปุโรหิตจะถือน้ำแห่งความขมขื่นที่ก่อให้เกิดการสาปแช่งนั้นไว้ในมือของเขาเอง
5:19 แล้วปุโรหิตจะกล่าวคำสาบานแก่นาง และพูดกับผู้หญิงคนนั้นว่า ‘ถ้าไม่มีชายคนใดมานอนร่วมรู้กับเจ้า และถ้าเจ้าไม่หลงไปกระทำสิ่งที่เป็นมลทินกับชายคนอื่นนอกใจสามีของเจ้า ก็ให้เจ้าพ้นเสียจากน้ำแห่งความขมขื่นที่ก่อให้เกิดการสาปแช่งนั้น
5:20 แต่ถ้าเจ้าได้หลงไปกับชายคนอื่นนอกใจสามีของเจ้า และถ้าเจ้าเป็นมลทินและชายคนอื่นได้เข้านอนร่วมรู้กับเจ้านอกจากสามีของเจ้าแล้ว’
5:21 ดังนั้น จงให้ปุโรหิตกล่าวคำสาบานแห่งการสาปแช่งแก่ผู้หญิงคนนั้น และปุโรหิตจงพูดกับผู้หญิงคนนั้นว่า ‘ขอให้พระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้เจ้าเป็นคำสาปแช่ง และเป็นคำสาบานท่ามกลางชนชาติของเจ้า ในเมื่อพระเยโฮวาห์กระทำให้ต้นขาของเจ้าเปื่อยเน่าและกระทำให้ท้องของเจ้าบวม
5:22 และขอให้น้ำที่ก่อให้เกิดการสาปแช่งนี้จงเข้าไปในลำไส้ของเจ้า เพื่อกระทำให้ท้องของเจ้าบวม และกระทำให้ต้นขาของเจ้าเปื่อยเน่า’ และผู้หญิงคนนั้นจะต้องพูดว่า ‘เอเมน เอเมน’
5:23 และปุโรหิตจะเขียนคำสาปแช่งเหล่านี้ลงไปในหนังสือ และเขาจะลบข้อความเหล่านั้นออกเสียด้วยน้ำแห่งความขมขื่น
5:24 และเขาจะให้ผู้หญิงคนนั้นดื่มน้ำแห่งความขมขื่นที่ก่อให้เกิดการสาปแช่ง และน้ำที่ก่อให้เกิดการสาปแช่งนั้นจะเข้าไปในตัวนาง และกลายเป็นความขมขื่น
5:25 ดังนั้นปุโรหิตจะเอาเครื่องธัญญบูชาแห่งความหึงหวงออกจากมือของผู้หญิงคนนั้น และจะเอาเครื่องธัญญบูชานั้นโบกพัดไปมาถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และนำเครื่องธัญญบูชานั้นไปถวายบนแท่นบูชา
5:26 และปุโรหิตจะเอาเครื่องธัญญบูชานั้นมาหนึ่งกำมือ คือเป็นส่วนที่ระลึกถึงแห่งเครื่องธัญญบูชานั้น และเผาส่วนนั้นเสียบนแท่นบูชา และภายหลังจึงจะให้ผู้หญิงคนนั้นดื่มน้ำนี้
5:27 และเมื่อเขาให้นางดื่มน้ำนั้นแล้ว จะเป็นไปอย่างนี้ ถ้านางเป็นมลทินและได้ประพฤตินอกใจสามีของนาง น้ำที่ก่อให้เกิดการสาปแช่งนั้นจะเข้าในตัวนาง และกลายเป็นความขมขื่น และท้องของนางจะบวม และต้นขาของนางจะเปื่อยเน่า และผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคำสาปแช่งท่ามกลางชนชาติของนาง
5:28 และถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เป็นมลทิน แต่บริสุทธิ์ ดังนั้นนางจะพ้นจากความผิดและจะตั้งครรภ์
5:29 นี่เป็นพระราชบัญญัติเรื่องความหึงหวง เมื่อภรรยาหลงไปกับชายคนอื่นนอกใจสามีของนาง และเป็นมลทิน
5:30 หรือเมื่อจิตใจแห่งความหึงหวงครอบงำผู้ชาย และเขาหึงหวงภรรยาของเขา และจะต้องให้นางยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ปุโรหิตจะต้องปฏิบัติต่อนางตามพระราชบัญญัตินี้ทุกประการ
5:31 ดังนั้น ผู้ชายจะพ้นจากความชั่วช้า และผู้หญิงคนนี้จะต้องรับโทษความชั่วช้าของนาง”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope