กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 4 / Psalms 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสาย เพลงสดุดีของดาวิด

4:1 ขอโปรดสดับฟังข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ร้องทูล โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความชอบธรรมของข้าพระองค์ พระองค์ได้ทรงเปิดช่องให้ข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์อับจนหนทาง ขอทรงเมตตาข้าพระองค์และทรงสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

David's Prayer for Audience
To the chief musician with stringed instruments, A psalm of David

4:1 Hear me when I call, O God of my righteousness: thou hast enlarged me when I was in distress; have mercy upon me, and hear my prayer.

4:2 โอ ท่านทั้งหลายผู้เป็นบุตรของมนุษย์เอ๋ย ท่านทั้งหลายจะทำให้สง่าราศีของข้าพเจ้ากลายเป็นความอับอายอีกนานเท่าใด พวกท่านจะรักสิ่งไร้สาระ และแสวงหาการมุสาอีกนานเท่าใด เซลาห์

4:2 O ye sons of men, how long will ye turn my glory into shame? how long will ye love vanity, and seek after leasing? Selah.

จงวางใจในพระเยโฮวาห์
4:3 แต่จงทราบเถิดว่า พระเยโฮวาห์ทรงแยกคนที่ตามทางของพระเจ้าไว้สำหรับพระองค์แล้ว พระเยโฮวาห์จะทรงสดับฟังเมื่อข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์

Trust in the Lord
4:3 But know that the LORD hath set apart him that is godly for himself: the LORD will hear when I call unto him.

4:4 จงยืนอยู่ในความตะลึงพรึงเพริด และอย่าทำบาป จงคำนึงในใจของพวกท่านเวลาอยู่บนที่นอนของพวกท่านและจงสงบนิ่งเถิด เซลาห์

4:4 Stand in awe, and sin not: commune with your own heart upon your bed, and be still. Selah.

4:5 จงถวายบรรดาเครื่องสัตวบูชาแห่งความชอบธรรม และจงให้ความไว้วางใจของท่านทั้งหลายอยู่ในพระเยโฮวาห์

4:5 Offer the sacrifices of righteousness, and put your trust in the LORD.

4:6 มีคนเป็นอันมากที่กล่าวว่า “ผู้ใดจะแสดงสิ่งดี ๆ ให้พวกเราได้เห็นบ้าง” ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอแสงสว่างแห่งสีพระพักตร์พระองค์มาเหนือข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด

4:6 There be many that say, Who will shew us any good? LORD, lift thou up the light of thy countenance upon us.

4:7 พระองค์ได้ประทานความชื่นบานไว้ในจิตใจของข้าพระองค์ มากกว่าเวลาที่ข้าวและน้ำองุ่นของพวกเขาเพิ่มพูน

4:7 Thou hast put gladness in my heart, more than in the time that their corn and their wine increased.

4:8 ข้าพระองค์จะเอนกายลงในความสันติและนอนหลับ เพราะพระองค์เท่านั้น ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ทรงกระทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย

4:8 I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, LORD, only makest me dwell in safety.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope