กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 86 / Psalms 86

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดไว้ใจในพระเมตตาของพระเจ้า
คำอธิษฐานของดาวิด

86:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟังข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสน

David Relies on God's Mercy
A prayer of David

86:1 Bow down thine ear, O LORD, hear me: for I am poor and needy.

86:2 ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์บริสุทธิ์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ผู้วางใจในพระองค์ให้รอด

86:2 Preserve my soul; for I am holy: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.

86:3 ขอทรงพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์วันยังค่ำ

86:3 Be merciful unto me, O Lord: for I cry unto thee daily.

86:4 ขอทรงให้จิตใจของผู้รับใช้ของพระองค์เปรมปรีดิ์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าข้าพระองค์ขอถวายจิตใจของข้าพระองค์แด่พระองค์

86:4 Rejoice the soul of thy servant: for unto thee, O Lord, do I lift up my soul.

86:5 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ประเสริฐและทรงพร้อมที่จะประทานอภัย และอุดมด้วยความเมตตาต่อบรรดาคนที่ร้องทูลต่อพระองค์

86:5 For thou, Lord, art good, and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon thee.

86:6 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟังคำทูลอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอทรงใส่พระทัยต่อเสียงร้องทูลวิงวอนของข้าพระองค์

86:6 Give ear, O LORD, unto my prayer; and attend to the voice of my supplications.

86:7 ในวันแห่งความลำบากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์

86:7 In the day of my trouble I will call upon thee: for thou wilt answer me.

86:8 ในท่ามกลางบรรดาพระไม่มีผู้ใดเหมือนอย่างพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า และไม่มีกิจการใด ๆ เหมือนอย่างบรรดาพระราชกิจของพระองค์

86:8 Among the gods there is none like unto thee, O Lord; neither are there any works like unto thy works.

86:9 บรรดาประชาชาติที่พระองค์ได้ทรงสร้างจะมาและนมัสการต่อพระพักตร์พระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า และจะถวายสง่าราศีแด่พระนามของพระองค์

86:9 All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord; and shall glorify thy name.

86:10 เพราะพระองค์ใหญ่ยิ่งและทรงกระทำบรรดาสิ่งมหัศจรรย์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียว

86:10 For thou art great, and doest wondrous things: thou art God alone.

86:11 ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะดำเนินในความจริงของพระองค์ ขอทรงรวมใจของข้าพระองค์ให้ยำเกรงพระนามของพระองค์

86:11 Teach me thy way, O LORD; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.

86:12 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะยกย่องพระนามของพระองค์เป็นนิตย์

86:12 I will praise thee, O Lord my God, with all my heart: and I will glorify thy name for evermore.

86:13 เพราะความเมตตาของพระองค์ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์นั้นใหญ่ยิ่งนัก และพระองค์ได้ทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากนรกที่ลึกที่สุด

86:13 For great is thy mercy toward me: and thou hast delivered my soul from the lowest hell.

86:14 โอ ข้าแต่พระเจ้า พวกคนหยิ่งยโสได้ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ และบรรดาชุมนุมชนของคนทารุณได้เสาะหาชีวิตของข้าพระองค์ และไม่ได้ตั้งพระองค์ไว้ตรงหน้าพวกเขา

86:14 O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul; and have not set thee before them.

86:15 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณ กริ้วช้า และอุดมด้วยความเมตตา และความจริง

86:15 But thou, O Lord, art a God full of compassion, and gracious, longsuffering, and plenteous in mercy and truth.

86:16 โอ ขอทรงหันมายังข้าพระองค์ และขอทรงเมตตาข้าพระองค์ ขอประทานกำลังของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ และขอทรงช่วยบุตรชายของหญิงคนใช้ของพระองค์ให้รอด

86:16 O turn unto me, and have mercy upon me; give thy strength unto thy servant, and save the son of thine handmaid.

86:17 ขอสำแดงหมายสำคัญแห่งความดีแก่ข้าพระองค์ เพื่อบรรดาคนที่เกลียดชังข้าพระองค์จะได้เห็นหมายสำคัญนั้น และอับอาย ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์และทรงปลอบประโลมข้าพระองค์แล้ว

86:17 Shew me a token for good; that they which hate me may see it, and be ashamed: because thou, LORD, hast holpen me, and comforted me.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope