กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 23 / Psalms 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

เพลงสดุดีของผู้เลี้ยงแกะ
เพลงสดุดีของดาวิด

23:1 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

The Shepherd's Psalm
A psalm of David

23:1 The LORD is my shepherd; I shall not want.

23:2 พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ

23:2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

23:3 พระองค์ทรงฟื้นจิตใจของข้าพเจ้า พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในวิถีเหล่านั้นแห่งความชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์

23:3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake.

23:4 ใช่แล้ว ถึงแม้ว่าข้าพระองค์เดินเข้าไปในหุบเขาของเงาแห่งความตาย ข้าพระองค์จะไม่กลัวความชั่วร้ายใด ๆ เลย เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพระองค์ คทาของพระองค์และธารพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์

23:4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.

23:5 พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะไว้ตรงหน้าข้าพระองค์ต่อหน้าบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะของข้าพระองค์ด้วยน้ำมัน ถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่

23:5 Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

23:6 แน่ทีเดียว ความดีและความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันทั้งหลายแห่งชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอาศัยอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์สืบไปเป็นนิตย์

23:6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of the LORD for ever.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope