กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 55 / Psalms 55

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

สภาพอันน่ากลัวของดาวิด
ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสาย มัสคิลบทหนึ่ง เพลงสดุดีของดาวิด

55:1 ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า และขออย่าซ่อนพระองค์เสียจากคำวิงวอนของข้าพระองค์

David's Fearful Case
To the chief musician on Neginoth, A Maschil, A psalm of David

55:1 Give ear to my prayer, O God; and hide not thyself from my supplication.

55:2 ขอทรงใส่พระทัยต่อข้าพระองค์ และขอทรงสดับฟังข้าพระองค์ ข้าพระองค์คร่ำครวญในคำร้องทุกข์ของข้าพระองค์ และส่งเสียงดัง

55:2 Attend unto me, and hear me: I mourn in my complaint, and make a noise;

55:3 เพราะเหตุเสียงของศัตรู เพราะเหตุการบีบบังคับของคนชั่ว เพราะว่าพวกเขาโยนความชั่วช้าใส่ข้าพระองค์ และพวกเขาเกลียดชังข้าพระองค์ด้วยความโกรธเคือง

55:3 Because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked: for they cast iniquity upon me, and in wrath they hate me.

55:4 หัวใจของข้าพระองค์ปวดร้าวอยู่ภายในข้าพระองค์ และความสยดสยองแห่งความตายตกอยู่เหนือข้าพระองค์

55:4 My heart is sore pained within me: and the terrors of death are fallen upon me.

55:5 ความหวาดกลัวและความสะทกสะท้านมาอยู่เหนือข้าพระองค์ และความสยดสยองท่วมท้นข้าพระองค์

55:5 Fearfulness and trembling are come upon me, and horror hath overwhelmed me.

55:6 และข้าพระองค์ได้กล่าวว่า “โอ ข้าอยากมีปีกเหมือนอย่างนกเขา เพราะเมื่อนั้นข้าจะบินหนีไปและอยู่อย่างสงบ

55:6 And I said, Oh that I had wings like a dove! for then would I fly away, and be at rest.

55:7 ดูเถิด ข้าก็จะได้พเนจรไปไกล และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เซลาห์

55:7 Lo, then would I wander far off, and remain in the wilderness. Selah.

ดาวิดขอพระเจ้าทรงทำลายพวกศัตรูของท่าน
55:8 ข้าก็จะรีบหนีไปจากลมดุเดือดและพายุ”

He Prays against Enemies
55:8 I would hasten my escape from the windy storm and tempest.

55:9 ขอทรงทำลายเสีย โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า และให้บรรดาภาษาของพวกเขายุ่งเหยิงไป เพราะข้าพระองค์ได้เห็นความทารุณและการวิวาทในนคร

55:9 Destroy, O Lord, and divide their tongues: for I have seen violence and strife in the city.

55:10 เขาทั้งหลายเที่ยวไปบนกำแพงของนครนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน การประทุษร้ายกับความทุกข์โศกอยู่ท่ามกลางนครนั้นด้วย

55:10 Day and night they go about it upon the walls thereof: mischief also and sorrow are in the midst of it.

55:11 ความชั่วอยู่ท่ามกลางนครนั้น การหลอกลวงและมารยาไม่พรากไปจากถนนทั้งหลายของนครนั้น

55:11 Wickedness is in the midst thereof: deceit and guile depart not from her streets.

55:12 เพราะว่ามิใช่ศัตรูที่ได้ติเตียนข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจึงจะทนการติเตียนนั้นได้ มิใช่คนที่เกลียดชังข้าพเจ้าที่ได้พองตัวใส่ข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าจึงจะได้ซ่อนตัวข้าพเจ้าเสียจากเขา

55:12 For it was not an enemy that reproached me; then I could have borne it: neither was it he that hated me that did magnify himself against me; then I would have hid myself from him:

55:13 แต่เป็นท่าน คนที่เสมอบ่าเสมอไหล่กับข้าพเจ้า เป็นผู้นำของข้าพเจ้า และเป็นคนรู้จักมักคุ้นของข้าพเจ้า

55:13 But it was thou, a man mine equal, my guide, and mine acquaintance.

55:14 พวกเราเคยสนทนาปราศรัยกันอย่างชื่นใจ และได้เดินไปยังพระนิเวศน์ของพระเจ้าฉันมิตรสนิท

55:14 We took sweet counsel together, and walked unto the house of God in company.

55:15 ขอให้ความตายจับเขาเหล่านั้น และขอให้พวกเขาลงไปยังนรกทั้งเป็น เพราะความชั่วอยู่ในที่อยู่อาศัยของพวกเขาและอยู่ท่ามกลางพวกเขา

55:15 Let death seize upon them, and let them go down quick into hell: for wickedness is in their dwellings, and among them.

55:16 สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้า และพระเยโฮวาห์จะทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด

55:16 As for me, I will call upon God; and the LORD shall save me.

55:17 ทั้งเวลาเย็น เวลาเช้า และเวลาเที่ยง ข้าพเจ้าจะอธิษฐานและจะร้องเสียงดัง และพระองค์จะทรงสดับฟังเสียงของข้าพเจ้า

55:17 Evening, and morning, and at noon, will I pray, and cry aloud: and he shall hear my voice.

55:18 พระองค์ได้ทรงช่วยชีวิตของข้าพเจ้าให้พ้นในความสันติจากการสู้รบที่ต่อสู้กับข้าพเจ้า เพราะมีคนเป็นอันมากที่อยู่ฝ่ายข้าพเจ้า

55:18 He hath delivered my soul in peace from the battle that was against me: for there were many with me.

55:19 พระเจ้าจะทรงสดับฟังและทรงทำให้คนเหล่านั้นทุกข์ใจ คือพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่โบราณกาล เซลาห์ เพราะพวกเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ยำเกรงพระเจ้า

55:19 God shall hear, and afflict them, even he that abideth of old. Selah. Because they have no changes, therefore they fear not God.

55:20 เขาได้ยื่นมือของตนออกต่อสู้คนที่อยู่อย่างสันติกับเขา เขาได้ฝ่าฝืนพันธสัญญาของตน

55:20 He hath put forth his hands against such as be at peace with him: he hath broken his covenant.

55:21 บรรดาถ้อยคำแห่งปากของเขาเรียบลื่นยิ่งกว่าเนย แต่สงครามอยู่ภายในใจของเขา บรรดาถ้อยคำของเขานุ่มนวลยิ่งกว่าน้ำมัน แต่ถ้อยคำเหล่านั้นเป็นดาบที่ชักออกมาแล้ว

55:21 The words of his mouth were smoother than butter, but war was in his heart: his words were softer than oil, yet were they drawn swords.

55:22 จงทิ้งภาระของท่านไว้กับพระเยโฮวาห์ และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่าน พระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย

55:22 Cast thy burden upon the LORD, and he shall sustain thee: he shall never suffer the righteous to be moved.

55:23 โอ ข้าแต่พระเจ้า แต่พระองค์จะทรงนำพวกเขาลงเข้าไปในแดนแห่งความพินาศ คนที่ทำให้โลหิตตกและคนหลอกลวงจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงครึ่งจำนวนเวลาของพวกเขา แต่ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์

55:23 But thou, O God, shalt bring them down into the pit of destruction: bloody and deceitful men shall not live out half their days; but I will trust in thee.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope