กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 79 / Psalms 79

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การร้องทุกข์เรื่องการทำลายกรุงเยรูซาเล็ม
เพลงสดุดีของอาสาฟ

79:1 โอ ข้าแต่พระเจ้า คนต่างชาติได้เข้ามาในมรดกของพระองค์ พวกเขาได้ทำให้พระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นมลทิน พวกเขาได้ทำให้เยรูซาเล็มเป็นที่ปรักหักพัง

Complaint of the Desolation of Jerusalem
A psalm of Asaph

79:1 O God, the heathen are come into thine inheritance; thy holy temple have they defiled; they have laid Jerusalem on heaps.

79:2 บรรดาศพของพวกผู้รับใช้ของพระองค์ถูกพวกเขามอบไว้เป็นอาหารแก่บรรดานกในอากาศ เนื้อหนังของพวกวิสุทธิชนของพระองค์แก่พวกสัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลก

79:2 The dead bodies of thy servants have they given to be meat unto the fowls of the heaven, the flesh of thy saints unto the beasts of the earth.

79:3 โลหิตของคนเหล่านั้นถูกพวกเขาเทออกมาอย่างน้ำรอบข้างเยรูซาเล็ม และไม่มีคนใดที่จะฝังพวกเขา

79:3 Their blood have they shed like water round about Jerusalem; and there was none to bury them.

79:4 เราทั้งหลายกลายเป็นที่ติเตียนแก่บรรดาเพื่อนบ้านของพวกเรา เป็นที่เยาะเย้ยและดูถูกแก่คนเหล่านั้นที่อยู่รอบข้างพวกเรา

79:4 We are become a reproach to our neighbours, a scorn and derision to them that are round about us.

79:5 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์จะกริ้วอีกนานเท่าใด เป็นนิตย์หรือ ความหวงแหนของพระองค์จะไหม้เหมือนอย่างไฟหรือ

79:5 How long, LORD? wilt thou be angry for ever? shall thy jealousy burn like fire?

79:6 ขอทรงเทความกริ้วของพระองค์ลงเหนือบรรดาคนต่างชาติที่มิได้รู้จักพระองค์ และเหนือราชอาณาจักรทั้งหลายที่ไม่ได้ร้องทูลออกพระนามของพระองค์

79:6 Pour out thy wrath upon the heathen that have not known thee, and upon the kingdoms that have not called upon thy name.

79:7 เพราะเขาทั้งหลายได้ผลาญยาโคบ และกระทำให้ที่อยู่อาศัยของเขาร้างเปล่า

79:7 For they have devoured Jacob, and laid waste his dwelling place.

การทูลขอพระเจ้าทรงช่วยให้พ้น
79:8 โอ ขออย่าทรงจดจำบรรดาความชั่วช้าในอดีตมาปรักปรำข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอบรรดาพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์นำหน้าข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างรวดเร็ว เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายถูกทำให้ตกต่ำลงมาก

Prayer for Deliverance
79:8 O remember not against us former iniquities: let thy tender mercies speedily prevent us: for we are brought very low.

79:9 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทั้งหลาย เพราะเห็นแก่สง่าราศีแห่งพระนามของพระองค์ และขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นและชำระบรรดาบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายให้สิ้นไป เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์

79:9 Help us, O God of our salvation, for the glory of thy name: and deliver us, and purge away our sins, for thy name's sake.

79:10 เหตุไฉนคนต่างชาติควรจะกล่าวว่า “พระเจ้าของพวกเขาอยู่ที่ไหน” ขอให้พระองค์ทรงเป็นที่รู้จักในท่ามกลางคนต่างชาติต่อสายตาของข้าพระองค์ทั้งหลาย โดยการแก้แค้นโลหิตของบรรดาผู้รับใช้พระองค์ที่ถูกทำให้หลั่งออก

79:10 Wherefore should the heathen say, Where is their God? let him be known among the heathen in our sight by the revenging of the blood of thy servants which is shed.

79:11 ขอให้เสียงถอนหายใจของนักโทษมาอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ ตามฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงสงวนคนเหล่านั้นที่ถูกกำหนดให้สิ้นชีพ

79:11 Let the sighing of the prisoner come before thee; according to the greatness of thy power preserve thou those that are appointed to die;

79:12 และขอทรงสนองบรรดาเพื่อนบ้านของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นเจ็ดเท่า เข้าในทรวงอกของพวกเขา ตามการติเตียนของพวกเขา ซึ่งพวกเขาได้ติเตียนต่อพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า

79:12 And render unto our neighbours sevenfold into their bosom their reproach, wherewith they have reproached thee, O Lord.

79:13 ดังนั้น ข้าพระองค์ทั้งหลาย ประชากรของพระองค์และฝูงแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ จะขอบพระคุณพระองค์เป็นนิตย์ ข้าพระองค์ทั้งหลายจะสำแดงการสรรเสริญพระองค์ตลอดทุกชั่วอายุ

79:13 So we thy people and sheep of thy pasture will give thee thanks for ever: we will shew forth thy praise to all generations.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope