กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 60 / Psalms 60

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้น
ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองชูชานเอดูท มิคทามบทหนึ่งของดาวิดเพื่อสั่งสอน เมื่อท่านสู้รบกับอารัม-นาหะราอิม และกับอารัมโซบาห์ เมื่อโยอาบกลับมาและฆ่าคนเอโดมเสียหนึ่งหมื่นสองพันคนในหุบเขาแห่งเกลือ

60:1 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายแล้ว พระองค์ทรงกระจัดกระจายข้าพระองค์ทั้งหลายเสีย พระองค์ไม่พอพระทัย โอ ขอทรงหันพระองค์มาหาข้าพระองค์ทั้งหลายอีก

David's Complaint and Prayer for Deliverance
To the chief musician upon Shushaneduth, A Michtam of David, to teach; when he strove with Aramnaharaim and with Aramzobah, when Joab returned, and smote of Edom in the valley of salt twelve thousand

60:1 O God, thou hast cast us off, thou hast scattered us, thou hast been displeased; O turn thyself to us again.

60:2 พระองค์ทรงกระทำให้แผ่นดินโลกหวั่นไหว พระองค์ทรงทำให้มันแตกแยกออก ขอทรงซ่อมบรรดาช่องของมันเพราะมันโยกเยก

60:2 Thou hast made the earth to tremble; thou hast broken it: heal the breaches thereof; for it shaketh.

60:3 พระองค์ทรงให้ประชากรของพระองค์เห็นบรรดาสิ่งที่โหดร้าย พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายดื่มน้ำองุ่นแห่งความตกตะลึง

60:3 Thou hast shewed thy people hard things: thou hast made us to drink the wine of astonishment.

60:4 พระองค์ทรงมอบธงไว้ให้แก่บรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ เพื่อธงนั้นจะชักขึ้นเพราะเหตุความจริง เซลาห์

60:4 Thou hast given a banner to them that fear thee, that it may be displayed because of the truth. Selah.

60:5 เพื่อว่าผู้ที่พระองค์ทรงรักจะได้รับการช่วยให้พ้น ขอทรงช่วยให้รอดโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ และทรงสดับฟังข้าพระองค์

60:5 That thy beloved may be delivered; save with thy right hand, and hear me.

60:6 พระเจ้าได้ตรัสในความบริสุทธิ์ของพระองค์ “เราจะปีติยินดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม และแบ่งหุบเขาแห่งสุคคทออก

60:6 God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.

60:7 กิเลอาดเป็นของเรา และมนัสเสห์เป็นของเรา เอฟราอิมเป็นกำลังแห่งศีรษะของเราด้วย ยูดาห์เป็นผู้ตั้งพระราชบัญญัติของเรา

60:7 Gilead is mine, and Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver;

60:8 โมอับเป็นอ่างล้างชำระของเรา เราเหวี่ยงรองเท้าของเราลงบนเอโดม เจ้าจะมีชัยเหนือฟีลิสเตียเพราะเหตุเรา”

60:8 Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe: Philistia, triumph thou because of me.

60:9 ผู้ใดจะนำข้าพเจ้าเข้าไปในนครที่เข้มแข็ง ผู้ใดจะนำข้าพเจ้าเข้าไปในเอโดม

60:9 Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom?

60:10 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะทรงทำมิใช่หรือ ผู้ซึ่งได้ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายแล้ว โอ ข้าแต่พระเจ้า และพระองค์เองมิใช่หรือ ผู้ซึ่งมิได้เสด็จออกไปพร้อมกับบรรดากองทัพของข้าพระองค์ทั้งหลาย

60:10 Wilt not thou, O God, which hadst cast us off? and thou, O God, which didst not go out with our armies?

60:11 ขอทรงช่วยเหลือข้าพระองค์ทั้งหลายให้พ้นจากความยากลำบาก เพราะความช่วยเหลือของมนุษย์ก็ไร้ผล

60:11 Give us help from trouble: for vain is the help of man.

60:12 โดยพระเจ้าเอง ข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำอย่างเข้มแข็ง เพราะพระองค์เองทรงเป็นผู้ที่จะเหยียบบรรดาศัตรูของข้าพเจ้าทั้งหลายลง

60:12 Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope