กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 40 / Psalms 40

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

เรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจในพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

40:1 ข้าพเจ้าได้เพียรรอคอยพระเยโฮวาห์ และพระองค์ได้ทรงเอนพระองค์ลงถึงข้าพเจ้า และสดับฟังคำร้องทูลของข้าพเจ้า

Of Confidence in God
To the chief musician, A psalm of David

40:1 I waited patiently for the LORD; and he inclined unto me, and heard my cry.

40:2 พระองค์ได้ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมอันน่าเกลียดน่ากลัว ออกมาจากดินเหนียวที่เป็นเลนตม และได้วางเท้าของข้าพเจ้าไว้บนศิลา และได้ตั้งทางทั้งหลายของข้าพเจ้าให้มั่นคง

40:2 He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings.

40:3 และพระองค์ได้ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากของข้าพเจ้า คือเป็นเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าของพวกเรา คนเป็นอันมากจะเห็นสิ่งนั้นและเกรงกลัวและจะวางใจในพระเยโฮวาห์

40:3 And he hath put a new song in my mouth, even praise unto our God: many shall see it, and fear, and shall trust in the LORD.

40:4 คนที่ทำให้พระเยโฮวาห์เป็นที่ไว้วางใจของเขาจะได้รับพร และไม่เห็นแก่หน้าคนจองหองหรือคนที่หันไปตามความเท็จทั้งหลาย

40:4 Blessed is that man that maketh the LORD his trust, and respecteth not the proud, nor such as turn aside to lies.

40:5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์มีมากมายซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ และบรรดาพระดำริของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ทั้งหลาย พระดำริเหล่านั้นไม่สามารถถูกรายงานตามลำดับถวายแด่พระองค์ ถ้าข้าพระองค์จะประกาศและกล่าวถึงบรรดาพระดำรินั้น พระดำริเหล่านั้นก็เหลือที่จะนับได้

40:5 Many, O LORD my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us-ward: they cannot be reckoned up in order unto thee: if I would declare and speak of them, they are more than can be numbered.

การเชื่อฟังเป็นเครื่องบูชาที่ดีที่สุด
40:6 เครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาพระองค์ไม่ได้ทรงประสงค์ พระองค์ได้ทรงเบิกหูของข้าพระองค์ เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาป พระองค์ไม่ได้ทรงเรียกร้อง

Obedience Is the Best Sacrifice
40:6 Sacrifice and offering thou didst not desire; mine ears hast thou opened: burnt offering and sin offering hast thou not required.

40:7 แล้วข้าพระองค์ได้ทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์มาแล้ว ในหนังสือม้วนนั้นได้มีเขียนถึงเรื่องข้าพระองค์

40:7 Then said I, Lo, I come: in the volume of the book it is written of me,

40:8 ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีที่กระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ใช่แล้ว พระราชบัญญัติของพระองค์อยู่ภายในจิตใจของข้าพระองค์”

40:8 I delight to do thy will, O my God: yea, thy law is within my heart.

40:9 ข้าพระองค์ได้ประกาศเรื่องความชอบธรรมในชุมนุมชนใหญ่โต ดูเถิด ข้าพระองค์ไม่ได้ยับยั้งริมฝีปากของข้าพระองค์ไว้เลย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงทราบแล้ว

40:9 I have preached righteousness in the great congregation: lo, I have not refrained my lips, O LORD, thou knowest.

40:10 ข้าพระองค์ไม่ได้ซ่อนความชอบธรรมของพระองค์ไว้ภายในจิตใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ประกาศความสัตย์ซื่อและความรอดของพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ได้ปกปิดความเมตตาและความจริงของพระองค์ไว้จากชุมนุมชนใหญ่โตนั้น

40:10 I have not hid thy righteousness within my heart; I have declared thy faithfulness and thy salvation: I have not concealed thy lovingkindness and thy truth from the great congregation.

40:11 ขอพระองค์อย่าทรงระงับบรรดาพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์จากข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอให้ความกรุณาและความจริงของพระองค์สงวนข้าพระองค์ไว้อยู่เสมอ

40:11 Withhold not thou thy tender mercies from me, O LORD: let thy lovingkindness and thy truth continually preserve me.

40:12 เพราะบรรดาความชั่วร้ายอันนับไม่ถ้วนได้ล้อมข้าพระองค์ไว้ ความชั่วช้าทั้งหลายของข้าพระองค์ได้จับข้าพระองค์แล้ว จนข้าพระองค์ไม่สามารถมองขึ้นได้ พวกมันมากกว่าเส้นผมบนศีรษะของข้าพระองค์ ฉะนั้นจิตใจของข้าพระองค์จึงล้มเหลวไป

40:12 For innumerable evils have compassed me about: mine iniquities have taken hold upon me, so that I am not able to look up; they are more than the hairs of mine head: therefore my heart faileth me.

40:13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพอพระทัยที่จะช่วยข้าพระองค์ให้พ้น โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเร่งมาที่จะช่วยข้าพระองค์เถิด

40:13 Be pleased, O LORD, to deliver me: O LORD, make haste to help me.

40:14 ขอให้คนเหล่านั้นที่จ้องเอาชีวิตของข้าพระองค์เพื่อที่จะทำลายมันเสียได้อับอายและสับสนด้วยกัน ขอให้คนทั้งหลายที่ปรารถนาสิ่งชั่วร้ายต่อข้าพระองค์นั้นถูกบังคับให้ถอยกลับและได้อับอาย

40:14 Let them be ashamed and confounded together that seek after my soul to destroy it; let them be driven backward and put to shame that wish me evil.

40:15 ขอให้พวกเขาร้างเปล่าไปอันเป็นรางวัลแห่งความน่าละอายของพวกเขาที่กล่าวแก่ข้าพระองค์ว่า “อ้าฮา อ้าฮา”

40:15 Let them be desolate for a reward of their shame that say unto me, Aha, aha.

40:16 ขอให้บรรดาคนที่แสวงหาพระองค์เปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์ ขอให้คนเหล่านั้นที่รักความรอดของพระองค์ กล่าวเสมอว่า “ขอให้พระเยโฮวาห์เป็นที่ยกย่อง”

40:16 Let all those that seek thee rejoice and be glad in thee: let such as love thy salvation say continually, The LORD be magnified.

40:17 แต่ข้าพระองค์ยากจนและขัดสน ถึงอย่างนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงเอาพระทัยใส่ข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือและเป็นผู้ช่วยให้พ้นของข้าพระองค์ ขออย่าทรงรอช้า โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์

40:17 But I am poor and needy; yet the Lord thinketh upon me: thou art my help and my deliverer; make no tarrying, O my God.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope