กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 119 / Psalms 119

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

บรรดาคำอธิษฐาน การสรรเสริญและการประกาศว่าจะเชื่อฟังพระเจ้า
อาเลฟ

119:1 คนที่ไร้มลทินในทางนั้นจะได้รับพร ผู้ซึ่งดำเนินในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์

Various Prayers, Praises and Professions of Obedience
ALEPH

119:1 Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.

119:2 คนทั้งหลายที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ และที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจจะได้รับพร

119:2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.

119:3 คนเหล่านั้นไม่กระทำความชั่วช้าด้วย พวกเขาเดินในบรรดาพระมรรคาของพระองค์

119:3 They also do no iniquity: they walk in his ways.

119:4 พระองค์ได้ทรงบัญชาข้าพระองค์ทั้งหลายให้รักษาบรรดาข้อบังคับของพระองค์อย่างขยันขันแข็ง

119:4 Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.

119:5 โอ ขอให้ทางทั้งหลายของข้าพระองค์ตั้งมั่นคงเพื่อรักษาบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์

119:5 O that my ways were directed to keep thy statutes!

119:6 แล้วข้าพระองค์จะไม่ได้รับความอับอาย เมื่อข้าพระองค์เอาใจใส่ต่อพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์

119:6 Then shall I not be ashamed, when I have respect unto all thy commandments.

119:7 ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยใจเที่ยงธรรม เมื่อข้าพระองค์จะได้เรียนรู้บรรดาคำตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์

119:7 I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.

119:8 ข้าพระองค์จะรักษาบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์ โอ ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียอย่างสิ้นเชิงเลย

119:8 I will keep thy statutes: O forsake me not utterly.

เบธ
119:9 คนหนุ่ม ๆ จะชำระทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร โดยการเอาใจใส่ต่อทางนั้นตามพระวจนะของพระองค์

BETH
119:9 Wherewithal shall a young man cleanse his way? by taking heed thereto according to thy word.

119:10 ข้าพระองค์ได้แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจของข้าพระองค์ โอ ขออย่าให้ข้าพระองค์ออกนอกเส้นทางไปจากบรรดาพระบัญญัติของพระองค์

119:10 With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.

119:11 พระดำรัสของพระองค์นั้นข้าพระองค์ได้ซ่อนไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์

119:11 Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee.

119:12 สาธุการแด่พระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

119:12 Blessed art thou, O LORD: teach me thy statutes.

119:13 ด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ประกาศบรรดาคำตัดสินแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์

119:13 With my lips have I declared all the judgments of thy mouth.

119:14 ข้าพระองค์ได้ปีติยินดีในทางแห่งบรรดาพระโอวาทของพระองค์ มากเท่ากับในความมั่งคั่งทั้งสิ้น

119:14 I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches.

119:15 ข้าพระองค์จะตรึกตรองถึงบรรดาข้อบังคับของพระองค์ และเอาใจใส่ทางทั้งหลายของพระองค์

119:15 I will meditate in thy precepts, and have respect unto thy ways.

119:16 ข้าพระองค์เองจะชื่นชมยินดีในบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์

119:16 I will delight myself in thy statutes: I will not forget thy word.

กิเมล
119:17 ขอทรงกระทำแก่ผู้รับใช้ของพระองค์อย่างบริบูรณ์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตและจะรักษาพระวจนะของพระองค์

GIMEL
119:17 Deal bountifully with thy servant, that I may live, and keep thy word.

119:18 ขอทรงเปิดตาของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้มองเห็นบรรดาสิ่งมหัศจรรย์จากพระราชบัญญัติของพระองค์

119:18 Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law.

119:19 ข้าพระองค์เป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินโลก ขออย่าทรงซ่อนพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ไว้จากข้าพระองค์

119:19 I am a stranger in the earth: hide not thy commandments from me.

119:20 จิตใจของข้าพระองค์แตกออกด้วยความปรารถนาที่มันมีต่อบรรดาคำตัดสินของพระองค์ตลอดเวลา

119:20 My soul breaketh for the longing that it hath unto thy judgments at all times.

119:21 พระองค์ทรงขนาบเหล่าคนหยิ่งยโสที่ถูกสาปแช่ง ซึ่งหลงไปจากบรรดาพระบัญญัติของพระองค์

119:21 Thou hast rebuked the proud that are cursed, which do err from thy commandments.

119:22 ขอทรงนำการติเตียนและการเหยียดหยามไปจากข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์

119:22 Remove from me reproach and contempt; for I have kept thy testimonies.

119:23 พวกประมุขได้นั่งและพูดต่อต้านต่อข้าพระองค์ด้วย แต่ผู้รับใช้ของพระองค์ได้ตรึกตรองในบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์

119:23 Princes also did sit and speak against me: but thy servant did meditate in thy statutes.

119:24 บรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็นความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์ และเป็นบรรดาที่ปรึกษาของข้าพระองค์ด้วย

119:24 Thy testimonies also are my delight and my counsellors.

ดาเลธ
119:25 จิตใจของข้าพระองค์เกาะติดผงคลีดิน ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามพระวจนะของพระองค์

DALETH
119:25 My soul cleaveth unto the dust: quicken thou me according to thy word.

119:26 ข้าพระองค์ได้ประกาศทางทั้งหลายของข้าพระองค์ และพระองค์ทรงสดับฟังข้าพระองค์แล้ว ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ทั้งหลายของพระองค์แก่ข้าพระองค์

119:26 I have declared my ways, and thou heardest me: teach me thy statutes.

119:27 ขอทรงกระทำให้ข้าพระองค์เข้าใจทางแห่งบรรดาข้อบังคับของพระองค์ แล้วข้าพระองค์จะกล่าวถึงบรรดาพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์

119:27 Make me to understand the way of thy precepts: so shall I talk of thy wondrous works.

119:28 จิตใจของข้าพระองค์ละลายไปด้วยความหนักใจ ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์

119:28 My soul melteth for heaviness: strengthen thou me according unto thy word.

119:29 ขอทรงขจัดทางแห่งการพูดมุสาไปเสียจากข้าพระองค์ และขอโปรดประทานพระราชบัญญัติของพระองค์แก่ข้าพระองค์อย่างเปี่ยมด้วยกรุณา

119:29 Remove from me the way of lying: and grant me thy law graciously.

119:30 ข้าพระองค์ได้เลือกทางแห่งความจริง บรรดาคำตัดสินของพระองค์นั้นข้าพระองค์ได้ตั้งไว้ตรงหน้าข้าพระองค์

119:30 I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.

119:31 ข้าพระองค์ได้ผูกพันอยู่กับบรรดาพระโอวาทของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอาย

119:31 I have stuck unto thy testimonies: O LORD, put me not to shame.

119:32 ข้าพระองค์จะวิ่งในทางแห่งบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ เมื่อพระองค์จะทรงให้จิตใจของข้าพระองค์กว้างขวาง

119:32 I will run the way of thy commandments, when thou shalt enlarge my heart.

เคย์
119:33 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนทางแห่งบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะรักษาทางนั้นไว้จนสุดปลาย

HE
119:33 Teach me, O LORD, the way of thy statutes; and I shall keep it unto the end.

119:34 ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ไว้ ใช่แล้ว ข้าพระองค์จะกระทำตามพระราชบัญญัตินั้นด้วยสุดใจของข้าพระองค์

119:34 Give me understanding, and I shall keep thy law; yea, I shall observe it with my whole heart.

119:35 ขอทรงกระทำให้ข้าพระองค์ไปในมรรคาแห่งพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในมรรคานั้น

119:35 Make me to go in the path of thy commandments; for therein do I delight.

119:36 ขอทรงโน้มใจของข้าพระองค์เข้าหาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ และมิใช่เข้าหาความโลภ

119:36 Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness.

119:37 ขอทรงหันนัยน์ตาของข้าพระองค์ไปจากการมองดูสิ่งไร้สาระ และขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ในพระมรรคาของพระองค์

119:37 Turn away mine eyes from beholding vanity; and quicken thou me in thy way.

119:38 ขอทรงสถาปนาพระวจนะของพระองค์ต่อผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ซึ่งได้มอบถวายตัวไว้แก่ความยำเกรงพระองค์

119:38 Stablish thy word unto thy servant, who is devoted to thy fear.

119:39 ขอทรงหันการติเตียนข้าพระองค์ไปเสีย ซึ่งข้าพระองค์ครั่นคร้าม เพราะบรรดาคำตัดสินของพระองค์นั้นดี

119:39 Turn away my reproach which I fear: for thy judgments are good.

119:40 ดูเถิด ข้าพระองค์ปรารถนาบรรดาข้อบังคับของพระองค์แล้ว ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ในความชอบธรรมของพระองค์

119:40 Behold, I have longed after thy precepts: quicken me in thy righteousness.

เวา
119:41 ขอให้บรรดาความเมตตาของพระองค์มาถึงข้าพระองค์ด้วย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ คือความรอดของพระองค์ ตามพระวจนะของพระองค์

VAU
119:41 Let thy mercies come also unto me, O LORD, even thy salvation, according to thy word.

119:42 แล้วข้าพระองค์จะมีที่ซึ่งจะตอบแก่คนที่ติเตียนข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระวจนะของพระองค์

119:42 So shall I have wherewith to answer him that reproacheth me: for I trust in thy word.

119:43 และขออย่าทรงเอาพระวจนะแห่งความจริงออกไปจากปากของข้าพระองค์อย่างสิ้นเชิง เพราะข้าพระองค์ได้หวังอยู่ในบรรดาคำตัดสินของพระองค์

119:43 And take not the word of truth utterly out of my mouth; for I have hoped in thy judgments.

119:44 ดังนั้น ข้าพระองค์จะรักษาพระราชบัญญัติของพระองค์สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์และเป็นนิตย์

119:44 So shall I keep thy law continually for ever and ever.

119:45 และข้าพระองค์จะเดินอย่างมีเสรีภาพ เพราะข้าพระองค์แสวงหาข้อบังคับทั้งหลายของพระองค์

119:45 And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.

119:46 ข้าพระองค์จะพูดถึงบรรดาพระโอวาทของพระองค์ต่อพระพักตร์บรรดากษัตริย์ด้วย และจะไม่อับอาย

119:46 I will speak of thy testimonies also before kings, and will not be ashamed.

119:47 และข้าพระองค์เองจะชื่นชมยินดีในบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์รักแล้ว

119:47 And I will delight myself in thy commandments, which I have loved.

119:48 ข้าพระองค์จะยกมือของข้าพระองค์ขึ้นต่อบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์รักแล้ว และข้าพระองค์จะตรึกตรองในบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์

119:48 My hands also will I lift up unto thy commandments, which I have loved; and I will meditate in thy statutes.

เซน
119:49 ขอทรงระลึกถึงพระวจนะที่มีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำให้ข้าพระองค์หวังอยู่นั้น

ZAIN
119:49 Remember the word unto thy servant, upon which thou hast caused me to hope.

119:50 นี่คือการปลอบโยนในความทุกข์ยากของข้าพระองค์ เพราะพระวจนะของพระองค์ให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์แล้ว

119:50 This is my comfort in my affliction: for thy word hath quickened me.

119:51 พวกคนหยิ่งยโสได้หัวเราะเยาะข้าพระองค์ยิ่งนัก แต่ข้าพระองค์มิได้หันไปเสียจากพระราชบัญญัติของพระองค์

119:51 The proud have had me greatly in derision: yet have I not declined from thy law.

119:52 ข้าพระองค์ได้ระลึกถึงบรรดาคำตัดสินของพระองค์แห่งสมัยโบราณ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และข้าพระองค์ได้ปลอบโยนตนเอง

119:52 I remembered thy judgments of old, O LORD; and have comforted myself.

119:53 ความหวาดกลัวได้จับข้าพระองค์ไว้ เพราะเหตุเหล่าคนชั่วที่ละทิ้งพระราชบัญญัติของพระองค์

119:53 Horror hath taken hold upon me because of the wicked that forsake thy law.

119:54 บรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์ได้เป็นบทเพลงทั้งหลายของข้าพระองค์ในเรือนแห่งการสัญจรของข้าพระองค์

119:54 Thy statutes have been my songs in the house of my pilgrimage.

119:55 ข้าพระองค์ได้ระลึกถึงพระนามของพระองค์ในเวลากลางคืน โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และได้รักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ไว้

119:55 I have remembered thy name, O LORD, in the night, and have kept thy law.

119:56 สิ่งนี้ได้มายังข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้รักษาบรรดาข้อบังคับของพระองค์ไว้

119:56 This I had, because I kept thy precepts.

เคธ
119:57 พระองค์ทรงเป็นส่วนของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ได้กล่าวว่าข้าพระองค์จะรักษาพระวจนะทั้งหลายของพระองค์

CHETH
119:57 Thou art my portion, O LORD: I have said that I would keep thy words.

119:58 ข้าพระองค์ได้อ้อนวอนขอความโปรดปรานของพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ ขอทรงเมตตาต่อข้าพระองค์ตามพระดำรัสของพระองค์

119:58 I intreated thy favour with my whole heart: be merciful unto me according to thy word.

119:59 ข้าพระองค์ได้นึกถึงทางทั้งหลายของข้าพระองค์ และได้หันเท้าของข้าพระองค์ไปสู่บรรดาพระโอวาทของพระองค์

119:59 I thought on my ways, and turned my feet unto thy testimonies.

119:60 ข้าพระองค์ได้รีบเร่ง และมิได้ล่าช้าที่จะรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์

119:60 I made haste, and delayed not to keep thy commandments.

119:61 บรรดากลุ่มของคนชั่วได้ปล้นข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมพระราชบัญญัติของพระองค์

119:61 The bands of the wicked have robbed me: but I have not forgotten thy law.

119:62 เวลาเที่ยงคืน ข้าพระองค์จะลุกขึ้นเพื่อถวายการขอบพระคุณแด่พระองค์ เนื่องด้วยบรรดาคำตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์

119:62 At midnight I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgments.

119:63 ข้าพระองค์เป็นเพื่อนกับทุกคนที่ยำเกรงพระองค์ และกับคนทั้งหลายที่รักษาบรรดาข้อบังคับของพระองค์

119:63 I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts.

119:64 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความเมตตาของพระองค์ ขอทรงสอนบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

119:64 The earth, O LORD, is full of thy mercy: teach me thy statutes.

เทธ
119:65 พระองค์ได้ทรงกระทำดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ตามพระวจนะของพระองค์

TETH
119:65 Thou hast dealt well with thy servant, O LORD, according unto thy word.

119:66 ขอทรงสอนคำตัดสินอันดีและความรู้แก่ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้เชื่อพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์

119:66 Teach me good judgment and knowledge: for I have believed thy commandments.

119:67 ก่อนที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก ข้าพระองค์หลงเจิ่นไป แต่บัดนี้ข้าพระองค์ได้รักษาพระวจนะของพระองค์ไว้

119:67 Before I was afflicted I went astray: but now have I kept thy word.

119:68 พระองค์ประเสริฐ และทรงกระทำการดี ขอทรงสอนบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

119:68 Thou art good, and doest good; teach me thy statutes.

119:69 คนหยิ่งยโสได้ปลอมแปลงความเท็จใส่ข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์จะรักษาบรรดาข้อบังคับของพระองค์ไว้ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์

119:69 The proud have forged a lie against me: but I will keep thy precepts with my whole heart.

119:70 จิตใจของเขาทั้งหลายอ้วนพีเหมือนอย่างไขมัน แต่ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในพระราชบัญญัติของพระองค์

119:70 Their heart is as fat as grease; but I delight in thy law.

119:71 เป็นสิ่งที่ดีสำหรับข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์เคยทุกข์ยาก เพื่อข้าพระองค์จะได้เรียนรู้บรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์

119:71 It is good for me that I have been afflicted; that I might learn thy statutes.

119:72 สำหรับข้าพระองค์ พระราชบัญญัติแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ก็ดีกว่าทองคำและเงินพัน ๆ แท่ง

119:72 The law of thy mouth is better unto me than thousands of gold and silver.

โยด
119:73 พระหัตถ์ของพระองค์ได้ปั้นข้าพระองค์และได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นรูปร่าง ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้เรียนรู้บรรดาพระบัญญัติของพระองค์

JOD
119:73 Thy hands have made me and fashioned me: give me understanding, that I may learn thy commandments.

119:74 คนทั้งหลายที่เกรงกลัวพระองค์จะปีติยินดีเมื่อพวกเขาเห็นข้าพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์ได้หวังในพระวจนะของพระองค์

119:74 They that fear thee will be glad when they see me; because I have hoped in thy word.

119:75 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทราบว่าบรรดาคำตัดสินของพระองค์นั้นถูกต้องแล้ว และทราบว่าด้วยความสัตย์ซื่อพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยาก

119:75 I know, O LORD, that thy judgments are right, and that thou in faithfulness hast afflicted me.

119:76 ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ ขอให้ความกรุณาอันเปี่ยมด้วยความเมตตาของพระองค์เป็นที่ปลอบโยนข้าพระองค์ ตามพระดำรัสของพระองค์ที่มีต่อผู้รับใช้ของพระองค์

119:76 Let, I pray thee, thy merciful kindness be for my comfort, according to thy word unto thy servant.

119:77 ขอให้บรรดาพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์มายังข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิต เพราะพระราชบัญญัติของพระองค์เป็นความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์

119:77 Let thy tender mercies come unto me, that I may live: for thy law is my delight.

119:78 ขอให้คนหยิ่งยโสได้รับความอับอาย เพราะว่าพวกเขาได้กระทำอย่างวิปลาสต่อข้าพระองค์โดยไม่มีเหตุ แต่ข้าพระองค์จะตรึกตรองในบรรดาข้อบังคับของพระองค์

119:78 Let the proud be ashamed; for they dealt perversely with me without a cause: but I will meditate in thy precepts.

119:79 ขอให้คนทั้งหลายที่ยำเกรงพระองค์หันมาสู่ข้าพระองค์ และคนทั้งหลายที่ได้ทราบถึงบรรดาพระโอวาทของพระองค์

119:79 Let those that fear thee turn unto me, and those that have known thy testimonies.

119:80 ขอให้จิตใจข้าพระองค์ถูกต้องในเรื่องบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่อับอาย

119:80 Let my heart be sound in thy statutes; that I be not ashamed.

คาฟ
119:81 จิตใจของข้าพระองค์อาลัยหาความรอดของพระองค์ แต่ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์

CAPH
119:81 My soul fainteth for thy salvation: but I hope in thy word.

119:82 นัยน์ตาของข้าพระองค์มัวลงเนื่องด้วยพระดำรัสของพระองค์ โดยทูลว่า “เมื่อไรพระองค์จะทรงปลอบโยนข้าพระองค์”

119:82 Mine eyes fail for thy word, saying, When wilt thou comfort me?

119:83 เพราะว่าข้าพระองค์กลายเป็นเหมือนอย่างขวดที่อยู่ในควัน กระนั้นข้าพระองค์ก็ไม่ลืมบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์

119:83 For I am become like a bottle in the smoke; yet do I not forget thy statutes.

119:84 จำนวนวันของผู้รับใช้ของพระองค์คือเท่าไร พระองค์จะทรงกระทำการพิพากษาต่อคนทั้งหลายที่ข่มเหงข้าพระองค์เมื่อไร

119:84 How many are the days of thy servant? when wilt thou execute judgment on them that persecute me?

119:85 พวกคนหยิ่งยโสได้ขุดหลุมพรางเพื่อดักข้าพระองค์ ซึ่งไม่ตามพระราชบัญญัติของพระองค์

119:85 The proud have digged pits for me, which are not after thy law.

119:86 พระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์นั้นสัตย์ซื่อ พวกเขาข่มเหงข้าพระองค์โดยมิชอบ ขอพระองค์ทรงช่วยเหลือข้าพระองค์เถิด

119:86 All thy commandments are faithful: they persecute me wrongfully; help thou me.

119:87 เขาทั้งหลายเกือบจะทำลายข้าพระองค์เสียจากแผ่นดินโลกแล้ว แต่ข้าพระองค์มิได้ทอดทิ้งบรรดาข้อบังคับของพระองค์

119:87 They had almost consumed me upon earth; but I forsook not thy precepts.

119:88 ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามความเมตตาของพระองค์ ดังนั้นข้าพระองค์จะรักษาพระโอวาทแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์

119:88 Quicken me after thy lovingkindness; so shall I keep the testimony of thy mouth.

ลาเมด
119:89 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระวจนะของพระองค์มั่นคงอยู่ในสวรรค์เป็นนิตย์

LAMED
119:89 For ever, O LORD, thy word is settled in heaven.

119:90 ความสัตย์ซื่อของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ พระองค์ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกไว้และมันก็ตั้งอยู่

119:90 Thy faithfulness is unto all generations: thou hast established the earth, and it abideth.

119:91 สิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นอยู่จนทุกวันนี้ตามบรรดากฎของพระองค์ เพราะสิ่งทั้งปวงเหล่านี้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์

119:91 They continue this day according to thine ordinances: for all are thy servants.

119:92 ถ้าพระราชบัญญัติของพระองค์ไม่เป็นความชื่นชมยินดีทั้งหลายของข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ก็คงพินาศไปแล้วในความทุกข์ยากของข้าพระองค์

119:92 Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction.

119:93 ข้าพระองค์จะไม่ลืมบรรดาข้อบังคับของพระองค์เด็ดขาด เพราะโดยข้อบังคับเหล่านั้น พระองค์ทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้

119:93 I will never forget thy precepts: for with them thou hast quickened me.

119:94 ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาบรรดาข้อบังคับของพระองค์

119:94 I am thine, save me; for I have sought thy precepts.

119:95 พวกคนชั่วซุ่มคอยข้าพระองค์เพื่อจะทำลายข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์จะพิจารณาบรรดาพระโอวาทของพระองค์

119:95 The wicked have waited for me to destroy me: but I will consider thy testimonies.

119:96 ข้าพระองค์ได้เห็นที่สุดปลายแห่งความสมบูรณ์ทั้งสิ้นแล้ว แต่พระบัญญัติของพระองค์นั้นกว้างขวางยิ่งนัก

119:96 I have seen an end of all perfection: but thy commandment is exceeding broad.

เมม
119:97 โอ ข้าพระองค์รักพระราชบัญญัติของพระองค์จริง ๆ พระราชบัญญัตินั้นเป็นการตรึกตรองของข้าพระองค์วันยังค่ำ

MEM
119:97 O how love I thy law! it is my meditation all the day.

119:98 โดยพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ เพราะพระบัญญัติเหล่านั้นอยู่กับข้าพระองค์เสมอ

119:98 Thou through thy commandments hast made me wiser than mine enemies: for they are ever with me.

119:99 ข้าพระองค์มีความเข้าใจมากกว่าครูทั้งหมดของข้าพระองค์ เพราะบรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็นการตรึกตรองของข้าพระองค์

119:99 I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation.

119:100 ข้าพระองค์เข้าใจมากกว่าคนสูงอายุทั้งหลาย เพราะข้าพระองค์รักษาบรรดาข้อบังคับของพระองค์

119:100 I understand more than the ancients, because I keep thy precepts.

119:101 ข้าพระองค์ยับยั้งเท้าของข้าพระองค์ไว้จากวิถีชั่วร้ายทุกอย่าง เพื่อข้าพระองค์จะได้รักษาพระวจนะของพระองค์

119:101 I have refrained my feet from every evil way, that I might keep thy word.

119:102 ข้าพระองค์ไม่ได้พรากไปเสียจากบรรดาคำตัดสินของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์แล้ว

119:102 I have not departed from thy judgments: for thou hast taught me.

119:103 พระดำรัสทั้งหลายของพระองค์นั้นหวานต่อการชิมของข้าพระองค์จริง ๆ ใช่แล้ว หวานกว่าน้ำผึ้งต่อปากของข้าพระองค์

119:103 How sweet are thy words unto my taste! yea, sweeter than honey to my mouth!

119:104 โดยบรรดาข้อบังคับของพระองค์ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง

119:104 Through thy precepts I get understanding: therefore I hate every false way.

นูน
119:105 พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่วิถีของข้าพระองค์

NUN
119:105 Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.

119:106 ข้าพระองค์ได้ตั้งคำปฏิญาณและจะกระทำตามคำปฏิญาณนั้นว่า ข้าพระองค์จะรักษาบรรดาคำตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์

119:106 I have sworn, and I will perform it, that I will keep thy righteous judgments.

119:107 ข้าพระองค์ทุกข์ยากอย่างหนัก โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์

119:107 I am afflicted very much: quicken me, O LORD, according unto thy word.

119:108 ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ ขอทรงรับเครื่องบูชาเหล่านั้นที่ถวายด้วยความสมัครใจแห่งปากของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และขอทรงสอนบรรดาคำตัดสินของพระองค์แก่ข้าพระองค์

119:108 Accept, I beseech thee, the freewill offerings of my mouth, O LORD, and teach me thy judgments.

119:109 ชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในมือของข้าพระองค์เสมอ กระนั้นข้าพระองค์ก็ไม่ลืมพระราชบัญญัติของพระองค์

119:109 My soul is continually in my hand: yet do I not forget thy law.

119:110 เหล่าคนชั่วได้วางกับดักสำหรับข้าพระองค์ กระนั้นข้าพระองค์ก็มิได้หลงเจิ่นไปจากข้อบังคับทั้งหลายของพระองค์

119:110 The wicked have laid a snare for me: yet I erred not from thy precepts.

119:111 ข้าพระองค์ได้รับบรรดาพระโอวาทของพระองค์ไว้เป็นมรดกเป็นนิตย์ เพราะพระโอวาทเหล่านั้นเป็นความชื่นบานแห่งใจของข้าพระองค์

119:111 Thy testimonies have I taken as an heritage for ever: for they are the rejoicing of my heart.

119:112 ข้าพระองค์ได้โน้มจิตใจของข้าพระองค์เพื่อกระทำตามบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์เสมอไป คือจนถึงที่สุดปลาย

119:112 I have inclined mine heart to perform thy statutes alway, even unto the end.

ซาเมค
119:113 ข้าพระองค์เกลียดชังความคิดอันไร้สาระ แต่ข้าพระองค์รักพระราชบัญญัติของพระองค์

SAMECH
119:113 I hate vain thoughts: but thy law do I love.

119:114 พระองค์ทรงเป็นที่ซ่อนของข้าพระองค์และเป็นโล่ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์

119:114 Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.

119:115 จงไปเสียจากข้าพเจ้า พวกเจ้าคนทำความชั่วร้าย เพราะข้าพเจ้าจะรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระเจ้าของข้าพเจ้า

119:115 Depart from me, ye evildoers: for I will keep the commandments of my God.

119:116 ขอทรงชูข้าพระองค์ไว้ตามพระดำรัสของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิต และอย่าให้ข้าพระองค์อับอายในความหวังของข้าพระองค์

119:116 Uphold me according unto thy word, that I may live: and let me not be ashamed of my hope.

119:117 ขอทรงชูข้าพระองค์ขึ้น และข้าพระองค์จะปลอดภัย และข้าพระองค์จะมีความนับถือต่อบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์สืบ ๆ ไป

119:117 Hold thou me up, and I shall be safe: and I will have respect unto thy statutes continually.

119:118 พระองค์ทรงเหยียบย่ำทุกคนที่หลงไปจากบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์ เพราะการหลอกลวงของพวกเขาเป็นความเท็จ

119:118 Thou hast trodden down all them that err from thy statutes: for their deceit is falsehood.

119:119 พระองค์ทรงกำจัดบรรดาคนชั่วแห่งแผ่นดินโลกเหมือนอย่างขี้แร่ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงรักบรรดาพระโอวาทของพระองค์

119:119 Thou puttest away all the wicked of the earth like dross: therefore I love thy testimonies.

119:120 เนื้อหนังของข้าพระองค์สั่นเทิ้มเพราะเกรงกลัวพระองค์ และข้าพระองค์กลัวบรรดาคำตัดสินของพระองค์

119:120 My flesh trembleth for fear of thee; and I am afraid of thy judgments.

เอน
119:121 ข้าพระองค์ได้กระทำความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม ขออย่าทรงละข้าพระองค์ไว้แก่บรรดาผู้บีบบังคับข้าพระองค์

AIN
119:121 I have done judgment and justice: leave me not to mine oppressors.

119:122 ขอทรงเป็นประกันเพื่อผู้รับใช้ของพระองค์สำหรับความดี ขออย่าทรงให้คนหยิ่งยโสบีบบังคับข้าพระองค์

119:122 Be surety for thy servant for good: let not the proud oppress me.

119:123 นัยน์ตาของข้าพระองค์มัวมืดไปด้วยคอยความรอดของพระองค์ และด้วยคอยพระดำรัสแห่งความชอบธรรมของพระองค์

119:123 Mine eyes fail for thy salvation, and for the word of thy righteousness.

119:124 ขอทรงกระทำแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ตามความเมตตาของพระองค์ และขอทรงสอนบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

119:124 Deal with thy servant according unto thy mercy, and teach me thy statutes.

119:125 ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้รู้จักบรรดาพระโอวาทของพระองค์

119:125 I am thy servant; give me understanding, that I may know thy testimonies.

119:126 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ นี่เป็นเวลาที่พระองค์จะทรงกระทำกิจ เพราะพวกเขาได้ทำให้พระราชบัญญัติของพระองค์เป็นโมฆะ

119:126 It is time for thee, LORD, to work: for they have made void thy law.

119:127 เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์จึงรักบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ยิ่งกว่าทองคำ ใช่แล้ว ยิ่งกว่าทองคำเนื้อดี

119:127 Therefore I love thy commandments above gold; yea, above fine gold.

119:128 เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์จึงถือว่าข้อบังคับทั้งหมดของพระองค์ถูกต้องในทุกเรื่อง และข้าพระองค์เกลียดชังมรรคาเท็จทุกทาง

119:128 Therefore I esteem all thy precepts concerning all things to be right; and I hate every false way.

เป
119:129 บรรดาพระโอวาทของพระองค์มหัศจรรย์นัก เพราะฉะนั้นจิตใจของข้าพระองค์จึงรักษาพระโอวาทเหล่านั้นไว้

PE
119:129 Thy testimonies are wonderful: therefore doth my soul keep them.

119:130 การเข้ามาแห่งบรรดาพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง พระวจนะนั้นให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย

119:130 The entrance of thy words giveth light; it giveth understanding unto the simple.

119:131 ข้าพระองค์ได้เปิดปากของข้าพระองค์และหายใจหอบ เพราะข้าพระองค์ได้ปรารถนาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์

119:131 I opened my mouth, and panted: for I longed for thy commandments.

119:132 ขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์และทรงมีพระเมตตาต่อข้าพระองค์ เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเคยกระทำต่อคนทั้งหลายที่รักพระนามของพระองค์

119:132 Look thou upon me, and be merciful unto me, as thou usest to do unto those that love thy name.

119:133 ขอทรงนำย่างเท้าของข้าพระองค์ในพระดำรัสของพระองค์ และขออย่าทรงให้ความชั่วช้าใด ๆ มีอำนาจเหนือข้าพระองค์

119:133 Order my steps in thy word: and let not any iniquity have dominion over me.

119:134 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการบีบบังคับของมนุษย์ เพื่อข้าพระองค์จะรักษาบรรดาข้อบังคับของพระองค์

119:134 Deliver me from the oppression of man: so will I keep thy precepts.

119:135 ขอทรงกระทำให้พระพักตร์พระองค์ทอแสงมาบนผู้รับใช้ของพระองค์ และขอทรงสอนบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

119:135 Make thy face to shine upon thy servant; and teach me thy statutes.

119:136 บรรดาแม่น้ำแห่งน้ำทั้งหลายไหลลงจากตาของข้าพระองค์ เพราะคนทั้งหลายไม่รักษาพระราชบัญญัติของพระองค์

119:136 Rivers of waters run down mine eyes, because they keep not thy law.

ซาดดี
119:137 พระองค์ทรงชอบธรรม โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และบรรดาคำตัดสินของพระองค์ก็เที่ยงธรรม

TZADDI
119:137 Righteous art thou, O LORD, and upright are thy judgments.

119:138 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ก็ชอบธรรมและสัตย์ซื่อมากนัก

119:138 Thy testimonies that thou hast commanded are righteous and very faithful.

119:139 ความกระตือรือร้นของข้าพระองค์ได้เผาผลาญข้าพระองค์ เพราะบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ได้ลืมพระวจนะทั้งหลายของพระองค์

119:139 My zeal hath consumed me, because mine enemies have forgotten thy words.

119:140 พระดำรัสของพระองค์นั้นบริสุทธิ์อย่างมาก เพราะฉะนั้นผู้รับใช้ของพระองค์จึงรักพระดำรัสนั้น

119:140 Thy word is very pure: therefore thy servant loveth it.

119:141 ข้าพระองค์ต่ำต้อยและเป็นที่ดูถูก กระนั้นข้าพระองค์ก็ไม่ลืมบรรดาข้อบังคับของพระองค์

119:141 I am small and despised: yet do not I forget thy precepts.

119:142 ความชอบธรรมของพระองค์เป็นความชอบธรรมซึ่งคงอยู่เป็นนิตย์ และพระราชบัญญัติของพระองค์เป็นความจริง

119:142 Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth.

119:143 ความทุกข์ยากลำบากและความเจ็บปวดรวดร้าวได้มาจับข้าพระองค์ กระนั้นบรรดาพระบัญญัติของพระองค์เป็นความชื่นชมยินดีทั้งหลายของข้าพระองค์

119:143 Trouble and anguish have taken hold on me: yet thy commandments are my delights.

119:144 ความชอบธรรมแห่งบรรดาพระโอวาทของพระองค์จะคงอยู่เป็นนิตย์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะมีชีวิต

119:144 The righteousness of thy testimonies is everlasting: give me understanding, and I shall live.

โคฟ
119:145 ข้าพระองค์ได้ร้องทูลด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ ขอทรงสดับฟังข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะรักษาบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์

KOPH
119:145 I cried with my whole heart; hear me, O LORD: I will keep thy statutes.

119:146 ข้าพระองค์ได้ร้องทูลต่อพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด และข้าพระองค์จะรักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์

119:146 I cried unto thee; save me, and I shall keep thy testimonies.

119:147 ข้าพระองค์ได้ตื่นขึ้นก่อนเช้าตรู่ และได้ทูลขอ ข้าพระองค์ได้หวังอยู่ในพระวจนะของพระองค์

119:147 I prevented the dawning of the morning, and cried: I hoped in thy word.

119:148 นัยน์ตาของข้าพระองค์ตื่นอยู่ก่อนถึงยามทุกยามในกลางคืน เพื่อข้าพระองค์จะได้ตรึกตรองในพระดำรัสของพระองค์

119:148 Mine eyes prevent the night watches, that I might meditate in thy word.

119:149 ขอทรงสดับฟังเสียงของข้าพระองค์ตามความเมตตาของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามคำตัดสินของพระองค์

119:149 Hear my voice according unto thy lovingkindness: O LORD, quicken me according to thy judgment.

119:150 คนทั้งหลายที่ติดตามการมุ่งร้ายเข้ามาใกล้แล้ว พวกเขาอยู่ห่างไกลจากพระราชบัญญัติของพระองค์

119:150 They draw nigh that follow after mischief: they are far from thy law.

119:151 พระองค์ทรงสถิตอยู่ใกล้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ก็เป็นความจริง

119:151 Thou art near, O LORD; and all thy commandments are truth.

119:152 เกี่ยวกับบรรดาพระโอวาทของพระองค์นั้น ข้าพระองค์ทราบแล้วตั้งแต่สมัยโบราณว่า พระองค์ทรงตั้งพระโอวาทเหล่านั้นไว้เป็นนิตย์

119:152 Concerning thy testimonies, I have known of old that thou hast founded them for ever.

เรช
119:153 ขอทรงพิจารณาความทุกข์ยากของข้าพระองค์ และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระราชบัญญัติของพระองค์

RESH
119:153 Consider mine affliction, and deliver me: for I do not forget thy law.

119:154 ขอทรงแก้คดีของข้าพระองค์และขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ตามพระดำรัสของพระองค์

119:154 Plead my cause, and deliver me: quicken me according to thy word.

119:155 ความรอดอยู่ห่างไกลจากคนชั่ว เพราะพวกเขาไม่แสวงหาบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์

119:155 Salvation is far from the wicked: for they seek not thy statutes.

119:156 บรรดาพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์ใหญ่หลวงนัก โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามบรรดาคำตัดสินของพระองค์

119:156 Great are thy tender mercies, O LORD: quicken me according to thy judgments.

119:157 ผู้ข่มเหงและบรรดาศัตรูของข้าพระองค์มีมากมาย กระนั้นข้าพระองค์ก็ไม่หันเหไปจากบรรดาพระโอวาทของพระองค์

119:157 Many are my persecutors and mine enemies; yet do I not decline from thy testimonies.

119:158 ข้าพระองค์ได้มองดูบรรดาคนละเมิด และเศร้าใจ เพราะว่าพวกเขามิได้รักษาพระดำรัสของพระองค์

119:158 I beheld the transgressors, and was grieved; because they kept not thy word.

119:159 ขอทรงพิจารณาว่าข้าพระองค์รักบรรดาข้อบังคับของพระองค์มากเท่าใด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้ตามความเมตตาของพระองค์

119:159 Consider how I love thy precepts: quicken me, O LORD, according to thy lovingkindness.

119:160 พระวจนะของพระองค์เป็นความจริงตั้งแต่แรกเริ่ม และคำตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดำรงอยู่เป็นนิตย์

119:160 Thy word is true from the beginning: and every one of thy righteous judgments endureth for ever.

ชีน
119:161 บรรดาประมุขได้ข่มเหงข้าพระองค์โดยไม่มีเหตุ แต่จิตใจของข้าพระองค์ยืนอยู่ในความตะลึงพรึงเพริดแห่งพระวจนะของพระองค์

SCHIN
119:161 Princes have persecuted me without a cause: but my heart standeth in awe of thy word.

119:162 ข้าพระองค์เปรมปรีดิ์เพราะพระดำรัสของพระองค์ เหมือนอย่างคนที่พบของที่ถูกริบมาเป็นอันมาก

119:162 I rejoice at thy word, as one that findeth great spoil.

119:163 ข้าพระองค์เกลียดชังและรังเกียจการพูดมุสา แต่ข้าพระองค์รักพระราชบัญญัติของพระองค์

119:163 I hate and abhor lying: but thy law do I love.

119:164 ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์วันละเจ็ดครั้ง เพราะเหตุบรรดาข้อตัดสินอันชอบธรรมของพระองค์

119:164 Seven times a day do I praise thee because of thy righteous judgments.

119:165 คนทั้งหลายที่รักพระราชบัญญัติของพระองค์มีสันติภาพใหญ่ยิ่ง และไม่มีสิ่งใดจะกระทำให้พวกเขาสะดุดได้

119:165 Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them.

119:166 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์หวังอยู่ในความรอดของพระองค์ และได้กระทำตามบรรดาพระบัญญัติของพระองค์

119:166 LORD, I have hoped for thy salvation, and done thy commandments.

119:167 จิตใจของข้าพระองค์รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ไว้แล้ว และข้าพระองค์รักพระโอวาทเหล่านั้นยิ่งนัก

119:167 My soul hath kept thy testimonies; and I love them exceedingly.

119:168 ข้าพระองค์ได้รักษาบรรดาข้อบังคับของพระองค์และบรรดาพระโอวาทของพระองค์ เพราะทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์

119:168 I have kept thy precepts and thy testimonies: for all my ways are before thee.

เทา
119:169 ขอให้เสียงร้องทูลของข้าพระองค์เข้ามาใกล้ต่อพระพักตร์พระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ตามพระวจนะของพระองค์

TAU
119:169 Let my cry come near before thee, O LORD: give me understanding according to thy word.

119:170 ขอให้คำวิงวอนของข้าพระองค์เข้ามาต่อพระพักตร์พระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นตามพระดำรัสของพระองค์

119:170 Let my supplication come before thee: deliver me according to thy word.

119:171 ริมฝีปากของข้าพระองค์จะเปล่งคำสรรเสริญ เมื่อพระองค์ทรงสอนบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์แล้ว

119:171 My lips shall utter praise, when thou hast taught me thy statutes.

119:172 ลิ้นของข้าพระองค์จะกล่าวถึงพระดำรัสของพระองค์ เพราะพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์นั้นชอบธรรม

119:172 My tongue shall speak of thy word: for all thy commandments are righteousness.

119:173 ขอให้พระหัตถ์ของพระองค์ช่วยเหลือข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้เลือกบรรดาข้อบังคับของพระองค์

119:173 Let thine hand help me; for I have chosen thy precepts.

119:174 ข้าพระองค์ได้ปรารถนาความรอดของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ และพระราชบัญญัติของพระองค์เป็นความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์

119:174 I have longed for thy salvation, O LORD; and thy law is my delight.

119:175 ขอโปรดให้จิตใจของข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ และจิตใจนั้นจะสรรเสริญพระองค์ และขอให้บรรดาคำตัดสินของพระองค์ช่วยเหลือข้าพระองค์

119:175 Let my soul live, and it shall praise thee; and let thy judgments help me.

119:176 ข้าพระองค์ได้หลงเจิ่นเหมือนอย่างแกะที่หายไป ขอทรงแสวงหาผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมบรรดาพระบัญญัติของพระองค์

119:176 I have gone astray like a lost sheep; seek thy servant; for I do not forget thy commandments.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope