กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 115 / Psalms 115

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

จงมีความไว้เนื้อเชื่อใจในพระเจ้า
115:1 มิใช่แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ มิใช่แก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย แต่ขอถวายสง่าราศีแด่พระนามของพระองค์ เพราะเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์ และเพราะเห็นแก่ความจริงของพระองค์

Have Confidence in God
115:1 Not unto us, O LORD, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy, and for thy truth's sake.

115:2 เพราะเหตุใดบรรดาประชาชาติถึงกล่าวว่า “บัดนี้พระเจ้าของเขาทั้งหลายอยู่ไหนเล่า”

115:2 Wherefore should the heathen say, Where is now their God?

115:3 แต่พระเจ้าของพวกเราอยู่ในฟ้าสวรรค์ทั้งหลาย พระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งใดก็ตามที่พระองค์พอพระทัย

115:3 But our God is in the heavens: he hath done whatsoever he hath pleased.

115:4 รูปเคารพทั้งหลายของพวกเขาเป็นเงินและทองคำ เป็นผลงานแห่งมือมนุษย์

115:4 Their idols are silver and gold, the work of men's hands.

115:5 รูปเหล่านั้นมีปาก แต่รูปนั้นไม่พูด รูปเหล่านั้นมีตา แต่รูปนั้นมองไม่เห็น

115:5 They have mouths, but they speak not: eyes have they, but they see not:

115:6 รูปเหล่านั้นมีหู แต่พวกมันฟังไม่ได้ยิน พวกมันมีจมูก แต่พวกมันดมไม่ได้

115:6 They have ears, but they hear not: noses have they, but they smell not:

115:7 รูปเหล่านั้นมีมือ แต่พวกมันคลำไม่ได้ รูปเหล่านั้นมีเท้า แต่พวกมันเดินไม่ได้ และรูปเหล่านั้นพูดทางคอของตนไม่ได้

115:7 They have hands, but they handle not: feet have they, but they walk not: neither speak they through their throat.

115:8 คนทั้งหลายที่ทำรูปเหล่านั้นเป็นเหมือนอย่างรูปเหล่านั้น ทุกคนที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกัน

115:8 They that make them are like unto them; so is every one that trusteth in them.

115:9 โอ อิสราเอลเอ๋ย เจ้าจงวางใจในพระเยโฮวาห์เถิด พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือของพวกเขาและเป็นโล่ของพวกเขา

115:9 O Israel, trust thou in the LORD: he is their help and their shield.

115:10 โอ วงศ์วานของอาโรนเอ๋ย จงวางใจในพระเยโฮวาห์เถิด พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือของพวกเขาและเป็นโล่ของพวกเขา

115:10 O house of Aaron, trust in the LORD: he is their help and their shield.

115:11 ท่านทั้งหลายที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์เอ๋ย จงวางใจในพระเยโฮวาห์เถิด พระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือของพวกเขาและเป็นโล่ของพวกเขา

115:11 Ye that fear the LORD, trust in the LORD: he is their help and their shield.

115:12 พระเยโฮวาห์ทรงระลึกถึงเราทั้งหลาย พระองค์จะทรงอวยพรเราทั้งหลาย พระองค์จะทรงอวยพรวงศ์วานแห่งอิสราเอล พระองค์จะทรงอวยพรวงศ์วานของอาโรน

115:12 The LORD hath been mindful of us: he will bless us; he will bless the house of Israel; he will bless the house of Aaron.

115:13 พระองค์จะทรงอวยพรบรรดาคนที่ยำเกรงพระเยโฮวาห์ ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่

115:13 He will bless them that fear the LORD, both small and great.

115:14 พระเยโฮวาห์จะทรงให้พวกท่านเพิ่มพูนยิ่ง ๆ ขึ้นทั้งพวกท่านและลูกหลานของพวกท่าน

115:14 The LORD shall increase you more and more, you and your children.

115:15 ท่านทั้งหลายได้รับพระพรจากพระเยโฮวาห์ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

115:15 Ye are blessed of the LORD which made heaven and earth.

115:16 ฟ้าสวรรค์ คือฟ้าสวรรค์ทั้งหลายเป็นของพระเยโฮวาห์ แต่แผ่นดินโลกนั้น พระองค์ได้ประทานให้แก่บุตรทั้งหลายของมนุษย์

115:16 The heaven, even the heavens, are the LORD'S: but the earth hath he given to the children of men.

115:17 คนตายไม่สรรเสริญพระเยโฮวาห์ และคนใด ๆ ที่ลงไปสู่ที่สงัด

115:17 The dead praise not the LORD, neither any that go down into silence.

115:18 แต่เราทั้งหลายจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ ตั้งแต่บัดนี้สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

115:18 But we will bless the LORD from this time forth and for evermore. Praise the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope