กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 80 / Psalms 80

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การทูลขอให้พระเจ้าโปรดปรานอีก
ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองโชชานิมเอดูท เพลงสดุดีของอาสาฟ

80:1 ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับฟัง โอ ข้าแต่พระผู้ทรงเลี้ยงแกะแห่งอิสราเอล ผู้ทรงนำโยเซฟเหมือนอย่างนำฝูงแพะแกะ ผู้ประทับระหว่างพวกเครูบ ขอทรงทอแสงออกมา

A Plea for the Restoration of God's Favor
To the chief musician upon Shoshannimeduth, A psalm of Asaph

80:1 Give ear, O Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a flock; thou that dwellest between the cherubims, shine forth.

80:2 ต่อหน้าเอฟราอิม เบนยามิน และมนัสเสห์ ขอทรงปลุกฤทธานุภาพของพระองค์ขึ้น ขอเสด็จมาและช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอด

80:2 Before Ephraim and Benjamin and Manasseh stir up thy strength, and come and save us.

80:3 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับมาอีก และขอให้พระพักตร์พระองค์ทอแสง และข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกช่วยให้รอด

80:3 Turn us again, O God, and cause thy face to shine; and we shall be saved.

80:4 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา พระองค์จะกริ้วต่อคำอธิษฐานของประชากรของพระองค์นานสักเท่าใด

80:4 O LORD God of hosts, how long wilt thou be angry against the prayer of thy people?

80:5 พระองค์ทรงเลี้ยงพวกเขาด้วยอาหารแห่งน้ำตา และประทานน้ำตาให้พวกเขาดื่มอย่างมากมาย

80:5 Thou feedest them with the bread of tears; and givest them tears to drink in great measure.

80:6 พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่แตกร้าวกันในหมู่เพื่อนบ้านของข้าพระองค์ทั้งหลาย และบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ทั้งหลายหัวเราะเยาะในท่ามกลางพวกเขาเอง

80:6 Thou makest us a strife unto our neighbours: and our enemies laugh among themselves.

80:7 โอ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับมาอีก และขอให้พระพักตร์พระองค์ทอแสง และข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกช่วยให้รอด

80:7 Turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine; and we shall be saved.

80:8 พระองค์ได้ทรงนำเถาองุ่นต้นหนึ่งออกมาจากอียิปต์ พระองค์ได้ทรงขับไล่บรรดาคนต่างชาติออกไปเสีย และทรงปลูกเถาองุ่นนั้นไว้

80:8 Thou hast brought a vine out of Egypt: thou hast cast out the heathen, and planted it.

80:9 พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมที่ไว้ต่อหน้าเถาองุ่นนั้น และได้ทรงทำให้มันหยั่งรากลึก และเถาองุ่นนั้นได้แผ่เต็มแผ่นดิน

80:9 Thou preparedst room before it, and didst cause it to take deep root, and it filled the land.

80:10 บรรดาเนินเขาได้ถูกคลุมด้วยร่มเงาของเถาองุ่นนั้น และกิ่งก้านของมันเหมือนอย่างต้นสนซีดาร์อันดีทั้งหลาย

80:10 The hills were covered with the shadow of it, and the boughs thereof were like the goodly cedars.

80:11 เธอได้ส่งบรรดากิ่งของมันไปถึงทะเล และบรรดาแขนงของเธอไปถึงแม่น้ำ

80:11 She sent out her boughs unto the sea, and her branches unto the river.

80:12 เหตุใดพระองค์ถึงทรงพังบรรดารั้วต้นไม้ของเธอลงเสีย เพื่อว่าคนทั้งสิ้นที่ผ่านไปตามทางนั้นจะเด็ดผลของเธอ

80:12 Why hast thou then broken down her hedges, so that all they which pass by the way do pluck her?

80:13 หมูป่าจากป่าไม้ทำลายมัน และสัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งก็กินมัน

80:13 The boar out of the wood doth waste it, and the wild beast of the field doth devour it.

80:14 ขอทรงหันกลับเถิด ข้าพระองค์ทั้งหลายขอร้องพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์และทอดพระเนตร และขอทรงเยี่ยมเยียนเถาองุ่นนี้

80:14 Return, we beseech thee, O God of hosts: look down from heaven, and behold, and visit this vine;

80:15 และสวนองุ่นซึ่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้ปลูกไว้ และกิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำให้แข็งแรงเพื่อพระองค์เอง

80:15 And the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself.

80:16 มันถูกเผาเสียด้วยไฟ มันถูกตัดลง พวกเขาพินาศด้วยการตำหนิแห่งสีพระพักตร์พระองค์

80:16 It is burned with fire, it is cut down: they perish at the rebuke of thy countenance.

80:17 ขอให้พระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือคนที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ คือบุตรของมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทำให้แข็งแรงเพื่อพระองค์เอง

80:17 Let thy hand be upon the man of thy right hand, upon the son of man whom thou madest strong for thyself.

80:18 แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่หันกลับมาจากพระองค์ ขอทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ และข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องออกพระนามของพระองค์

80:18 So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name.

80:19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้กลับมาอีก และขอให้พระพักตร์พระองค์ทอแสง และข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกช่วยให้รอด

80:19 Turn us again, O LORD God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope