กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 68 / Psalms 68

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การอธิษฐานเมื่อคนอิสราเอลย้ายหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีหรือบทเพลงของดาวิด

68:1 ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น ขอให้บรรดาศัตรูของพระองค์ถูกกระจัดกระจายไป ขอให้บรรดาคนที่เกลียดชังพระองค์หนีไปต่อพระพักตร์พระองค์ด้วย

A Prayer at the Moving of the Ark
To the chief musician, A psalm or song of David

68:1 Let God arise, let his enemies be scattered: let them also that hate him flee before him.

68:2 ควันถูกขับไปฉันใด ก็ขอทรงไล่พวกเขาไปฉันนั้น ขี้ผึ้งละลายต่อหน้าไฟฉันใด ก็ขอให้คนชั่วพินาศต่อพระพักตร์พระเจ้าฉันนั้น

68:2 As smoke is driven away, so drive them away: as wax melteth before the fire, so let the wicked perish at the presence of God.

68:3 แต่ขอให้คนชอบธรรมมีความยินดี ขอให้พวกเขาชื่นบานต่อพระพักตร์พระเจ้า ใช่แล้ว ขอให้พวกเขาชื่นบานเป็นล้นพ้น

68:3 But let the righteous be glad; let them rejoice before God: yea, let them exceedingly rejoice.

68:4 จงร้องเพลงถวายแด่พระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์ จงยกย่องพระองค์ผู้เสด็จมาบนฟ้าสวรรค์ทั้งหลายโดยพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์ และจงชื่นบานต่อพระพักตร์พระองค์

68:4 Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name JAH, and rejoice before him.

68:5 บิดาของลูกกำพร้าพ่อ และผู้พิพากษาของบรรดาหญิงม่าย คือพระเจ้าในที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์

68:5 A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.

68:6 พระเจ้าทรงตั้งคนเปลี่ยวเปล่าให้อยู่ในครอบครัวต่าง ๆ พระองค์ทรงนำคนเหล่านั้นที่ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนออกมา แต่คนมักกบฏอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่แห้งแล้ง

68:6 God setteth the solitary in families: he bringeth out those which are bound with chains: but the rebellious dwell in a dry land.

68:7 โอ ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์ได้เสด็จนำหน้าประชากรของพระองค์ เมื่อพระองค์ได้ดำเนินไปตามถิ่นทุรกันดาร เซลาห์

68:7 O God, when thou wentest forth before thy people, when thou didst march through the wilderness; Selah:

68:8 แผ่นดินโลกได้สั่นสะเทือน บรรดาฟ้าสวรรค์ก็เทฝนลงมาต่อพระพักตร์พระเจ้าด้วย แม้แต่ภูเขาซีนายเองก็ถูกทำให้หวั่นไหวต่อพระพักตร์พระเจ้าคือพระเจ้าแห่งอิสราเอล

68:8 The earth shook, the heavens also dropped at the presence of God: even Sinai itself was moved at the presence of God, the God of Israel.

68:9 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงส่งฝนอันอุดมลงมา ซึ่งโดยฝนนั้นพระองค์ได้ทรงทำให้มรดกของพระองค์มั่นคง เมื่อมรดกนั้นอ่อนระโหย

68:9 Thou, O God, didst send a plentiful rain, whereby thou didst confirm thine inheritance, when it was weary.

68:10 ชุมนุมชนของพระองค์ก็มาอาศัยอยู่ในที่นั้น โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้จากความดีของพระองค์ ให้แก่คนขัดสน

68:10 Thy congregation hath dwelt therein: thou, O God, hast prepared of thy goodness for the poor.

68:11 องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานพระวจนะ พวกที่ประกาศพระวจนะนั้นก็เป็นพวกใหญ่โต

68:11 The Lord gave the word: great was the company of those that published it.

68:12 บรรดากษัตริย์ของกองทัพทั้งหลายหนีไปเสียแล้ว และผู้หญิงที่คอยอยู่ที่บ้านได้แบ่งข้าวของที่ริบมา

68:12 Kings of armies did flee apace: and she that tarried at home divided the spoil.

68:13 ถึงแม้ว่าท่านทั้งหลายนอนอยู่ท่ามกลางบรรดาคอกสัตว์ แต่พวกท่านก็จะเหมือนปีกนกเขาที่บุด้วยเงิน และขนของมันที่บุด้วยทองคำสีเหลือง

68:13 Though ye have lien among the pots, yet shall ye be as the wings of a dove covered with silver, and her feathers with yellow gold.

68:14 เมื่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงกระจัดกระจายบรรดากษัตริย์ ณ ที่นั่น มันก็ขาวดุจหิมะในศัลโมน

68:14 When the Almighty scattered kings in it, it was white as snow in Salmon.

68:15 เนินเขาของพระเจ้าเป็นเหมือนเนินเขาแห่งเมืองบาชาน เป็นเนินเขาอันสูงเหมือนเนินเขาแห่งเมืองบาชาน

68:15 The hill of God is as the hill of Bashan; an high hill as the hill of Bashan.

68:16 พวกเจ้า เนินเขาที่สูงทั้งหลายเอ๋ย ทำไมพวกเจ้าจึงกระโดด นี่เป็นเนินเขาซึ่งพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะประทับอยู่ข้างใน ใช่แล้ว พระเยโฮวาห์จะประทับในที่นั่นเป็นนิตย์

68:16 Why leap ye, ye high hills? this is the hill which God desireth to dwell in; yea, the LORD will dwell in it for ever.

68:17 บรรดารถม้าศึกของพระเจ้ามีจำนวนสองหมื่นคัน คือมีทูตสวรรค์นับเป็นพัน ๆ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา เหมือนในซีนาย คือในสถานบริสุทธิ์

68:17 The chariots of God are twenty thousand, even thousands of angels: the Lord is among them, as in Sinai, in the holy place.

68:18 พระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูงแล้ว พระองค์ได้ทรงนำพวกเชลยไปเป็นเชลยอีก พระองค์ได้ทรงรับของประทานต่าง ๆ เพื่อมนุษย์ ใช่แล้ว เพื่อคนที่มักกบฏด้วย เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจะประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา

68:18 Thou hast ascended on high, thou hast led captivity captive: thou hast received gifts for men; yea, for the rebellious also, that the LORD God might dwell among them.

68:19 สาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ประทานของดีแก่เราทั้งหลายอย่างบริบูรณ์อยู่ทุกวัน คือพระเจ้าแห่งความรอดของพวกเรา เซลาห์

68:19 Blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Selah.

68:20 ผู้ทรงเป็นพระเจ้าของเราทั้งหลายเป็นพระเจ้าแห่งความรอด และการช่วยให้พ้นจากความตายนั้นก็อยู่ที่พระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้า

68:20 He that is our God is the God of salvation; and unto GOD the Lord belong the issues from death.

68:21 แต่พระเจ้าจะทรงทำศีรษะของบรรดาศัตรูของพระองค์ให้เป็นแผล และกระหม่อมผมดกของคนที่ดำเนินต่อไปในบรรดาการละเมิดของตน

68:21 But God shall wound the head of his enemies, and the hairy scalp of such an one as goeth on still in his trespasses.

68:22 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแล้วว่า “เราจะนำให้กลับมาอีกจากบาชาน เราจะนำประชากรของเราให้กลับมาอีกจากที่ลึกของทะเล

68:22 The Lord said, I will bring again from Bashan, I will bring my people again from the depths of the sea:

68:23 เพื่อเท้าของเจ้าจะได้จุ่มลงในเลือดของบรรดาศัตรูของเจ้า และเพื่อลิ้นของพวกสุนัขของเจ้าจะได้ทำเหมือนกัน”

68:23 That thy foot may be dipped in the blood of thine enemies, and the tongue of thy dogs in the same.

68:24 เขาทั้งหลายได้เห็นการเสด็จของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้า คือการเสด็จของพระเจ้าของข้าพระองค์ พระมหากษัตริย์ของข้าพระองค์ ในสถานบริสุทธิ์

68:24 They have seen thy goings, O God; even the goings of my God, my King, in the sanctuary.

68:25 บรรดานักร้องได้นำหน้าไป บรรดานักดนตรีก็ตามหลังไป ท่ามกลางพวกเขานั้นมีพวกหญิงสาวเล่นรำมะนา

68:25 The singers went before, the players on instruments followed after; among them were the damsels playing with timbrels.

68:26 ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเจ้าในบรรดาที่ชุมนุม คือองค์พระผู้เป็นเจ้า จากน้ำพุแห่งอิสราเอล

68:26 Bless ye God in the congregations, even the Lord, from the fountain of Israel.

68:27 ที่นั้นมีเบนยามินผู้น้อยพร้อมกับเจ้านายของพวกเขา บรรดาประมุขของยูดาห์และสภาของพวกเขา บรรดาประมุขของเศบูลุน และบรรดาประมุขของนัฟทาลี

68:27 There is little Benjamin with their ruler, the princes of Judah and their council, the princes of Zebulun, and the princes of Naphtali.

68:28 พระเจ้าของเจ้าทรงบัญชาพละกำลังของเจ้าแล้ว โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเสริมกำลังสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด

68:28 Thy God hath commanded thy strength: strengthen, O God, that which thou hast wrought for us.

68:29 เพราะเหตุพระวิหารของพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็ม บรรดากษัตริย์จะนำของกำนัลมาถวายพระองค์

68:29 Because of thy temple at Jerusalem shall kings bring presents unto thee.

68:30 ขอทรงขนาบหมู่คนที่ถือหอก ฝูงวัวตัวผู้จำนวนมาก พร้อมกับบรรดาลูกวัวแห่งชนชาติทั้งหลาย จนกว่าทุกคนยอมจำนนด้วยถวายเงินหลายแผ่น ขอพระองค์ทรงกระจัดกระจายชนชาติทั้งหลายที่ชื่นชมยินดีในสงคราม

68:30 Rebuke the company of spearmen, the multitude of the bulls, with the calves of the people, till every one submit himself with pieces of silver: scatter thou the people that delight in war.

68:31 พวกประมุขจะออกมาจากอียิปต์ ในไม่ช้าเอธิโอเปียจะยื่นมือของเขาออกต่อพระเจ้า

68:31 Princes shall come out of Egypt; Ethiopia shall soon stretch out her hands unto God.

68:32 จงร้องเพลงถวายแด่พระเจ้า โอ พวกเจ้า บรรดาอาณาจักรแห่งแผ่นดินโลกเอ๋ย จงร้องเพลงสรรเสริญถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เซลาห์

68:32 Sing unto God, ye kingdoms of the earth; O sing praises unto the Lord; Selah:

68:33 ต่อผู้เสด็จไปบนฟ้าสวรรค์แห่งฟ้าสวรรค์ทั้งปวง ซึ่งอยู่ตั้งแต่โบราณกาล ดูเถิด พระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ และเป็นพระสุรเสียงอันทรงมหิทธิฤทธิ์

68:33 To him that rideth upon the heavens of heavens, which were of old; lo, he doth send out his voice, and that a mighty voice.

68:34 ท่านทั้งหลายจงถวายพละกำลังแด่พระเจ้า ความรุ่งโรจน์ของพระองค์อยู่เหนืออิสราเอล และพละกำลังของพระองค์อยู่ในบรรดาเมฆ

68:34 Ascribe ye strength unto God: his excellency is over Israel, and his strength is in the clouds.

68:35 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงน่าครั่นคร้ามออกมาจากสถานบริสุทธิ์ทั้งหลายของพระองค์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล คือผู้ที่ประทานพละกำลังและฤทธิ์อำนาจแก่ประชากรของพระองค์ สาธุการแด่พระเจ้า

68:35 O God, thou art terrible out of thy holy places: the God of Israel is he that giveth strength and power unto his people. Blessed be God.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope