กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 22 / Psalms 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ทรงพยากรณ์ถึงคำตรัสของพระเยซูบนกางเขน
ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองอาเยเลท ชาหาร์ เพลงสดุดีของดาวิด

22:1 พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียแล้ว เหตุใดพระองค์ทรงห่างไกลเหลือเกินจากการช่วยข้าพระองค์ และจากบรรดาถ้อยคำแห่งการคร่ำครวญของข้าพระองค์

Prophecy of the Heart Cry of the Lord Jesus from the Cross
To the chief musician upon Aijeleth Shahar, A psalm of David

22:1 My God, my God, why hast thou forsaken me? why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring?

22:2 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ร้องทูลในเวลากลางวัน แต่พระองค์ไม่ทรงสดับฟัง และในยามแห่งกลางคืน และข้าพระองค์มิได้เงียบเสียง

22:2 O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not; and in the night season, and am not silent.

22:3 แต่พระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ โอ พระองค์ผู้ประทับเหนือคำสรรเสริญทั้งหลายของอิสราเอล

22:3 But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel.

22:4 บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายได้วางใจในพระองค์ เขาทั้งหลายได้วางใจ และพระองค์ได้ทรงช่วยพวกเขาให้พ้น

22:4 Our fathers trusted in thee: they trusted, and thou didst deliver them.

22:5 เขาทั้งหลายได้ร้องทูลต่อพระองค์ และได้รับการช่วยให้พ้น พวกเขาได้วางใจในพระองค์ และไม่ได้รับความอับอาย

22:5 They cried unto thee, and were delivered: they trusted in thee, and were not confounded.

22:6 แต่ข้าพระองค์เป็นตัวหนอน และมิใช่คน เป็นคำติเตียนของผู้คน และถูกประชาชนดูหมิ่น

22:6 But I am a worm, and no man; a reproach of men, and despised of the people.

22:7 บรรดาผู้ที่เห็นข้าพระองค์ก็หัวเราะเยาะเย้ยข้าพระองค์ พวกเขาบุ้ยริมฝีปาก พวกเขาสั่นศีรษะกล่าวว่า

22:7 All they that see me laugh me to scorn: they shoot out the lip, they shake the head, saying,

22:8 “เขาได้วางใจในพระเยโฮวาห์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเขาให้พ้น ขอให้พระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้น โดยเห็นว่าพระองค์พอพระทัยในเขาแล้ว”

22:8 He trusted on the LORD that he would deliver him: let him deliver him, seeing he delighted in him.

22:9 แต่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ได้นำข้าพระองค์ออกมาจากครรภ์ พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์มีความหวังใจเมื่อข้าพระองค์อยู่บนถันของมารดาของข้าพระองค์

22:9 But thou art he that took me out of the womb: thou didst make me hope when I was upon my mother's breasts.

22:10 ข้าพระองค์ถูกมอบไว้กับพระองค์แล้วจากครรภ์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ตั้งแต่ข้าพระองค์ยังอยู่ในท้องของมารดาของข้าพระองค์

22:10 I was cast upon thee from the womb: thou art my God from my mother's belly.

22:11 ขออย่าทรงอยู่ห่างไกลจากข้าพระองค์ เพราะความยากลำบากอยู่ใกล้ เพราะไม่มีผู้ใดช่วยได้เลย

22:11 Be not far from me; for trouble is near; for there is none to help.

22:12 วัวตัวผู้จำนวนมากได้ล้อมข้าพระองค์ไว้ เหล่าวัวตัวผู้แข็งแรงแห่งบาชานได้ล้อมข้าพระองค์ไว้รอบ

22:12 Many bulls have compassed me: strong bulls of Bashan have beset me round.

22:13 พวกมันได้อ้าปากของพวกมันกว้างเข้าใส่ข้าพระองค์ เหมือนอย่างสิงโตที่กัดฉีกและคำรามร้อง

22:13 They gaped upon me with their mouths, as a ravening and a roaring lion.

22:14 ข้าพระองค์ถูกเทออกเหมือนอย่างน้ำ และกระดูกทั้งสิ้นของข้าพระองค์หลุดออกจากข้อต่อ จิตใจของข้าพระองค์ก็เหมือนขี้ผึ้ง มันละลายอยู่ท่ามกลางเครื่องในของข้าพระองค์

22:14 I am poured out like water, and all my bones are out of joint: my heart is like wax; it is melted in the midst of my bowels.

22:15 กำลังของข้าพระองค์เหือดแห้งไปเหมือนอย่างเศษหม้อแตก และลิ้นของข้าพระองค์ก็เกาะติดที่ขากรรไกรของข้าพระองค์ และพระองค์ได้ทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในผงคลีดินแห่งความตาย

22:15 My strength is dried up like a potsherd; and my tongue cleaveth to my jaws; and thou hast brought me into the dust of death.

22:16 เพราะบรรดาสุนัขได้ล้อมรอบข้าพระองค์ไว้ กลุ่มคนชั่วได้ล้อมรอบข้าพระองค์ไว้ เขาทั้งหลายแทงมือและเท้าของข้าพระองค์เสียแล้ว

22:16 For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have inclosed me: they pierced my hands and my feet.

22:17 ข้าพระองค์นับกระดูกทั้งสิ้นของข้าพระองค์ได้ พวกเขามองดูและจ้องมองข้าพระองค์

22:17 I may tell all my bones: they look and stare upon me.

22:18 เขาทั้งหลายแบ่งปันเสื้อผ้าของข้าพระองค์ในท่ามกลางพวกเขา และจับสลากกันเพื่อที่จะเอาเสื้อของข้าพระองค์

22:18 They part my garments among them, and cast lots upon my vesture.

22:19 แต่ขอพระองค์อย่าทรงอยู่ห่างไกลจากข้าพระองค์เลย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ โอ กำลังของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงรีบเร่งมาช่วยข้าพระองค์เถิด

22:19 But be not thou far from me, O LORD: O my strength, haste thee to help me.

22:20 ขอทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้พ้นจากดาบ ขอทรงช่วยที่รักของข้าพระองค์จากฤทธิ์ของสุนัข

22:20 Deliver my soul from the sword; my darling from the power of the dog.

22:21 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากปากของสิงโต เพราะพระองค์ทรงสดับฟังข้าพระองค์จากบรรดาเขาของม้ายูนิคอนเหล่านั้นแล้ว

22:21 Save me from the lion's mouth: for thou hast heard me from the horns of the unicorns.

22:22 ข้าพระองค์จะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของข้าพระองค์ ในท่ามกลางชุมนุมชนข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์

22:22 I will declare thy name unto my brethren: in the midst of the congregation will I praise thee.

22:23 ท่านทั้งหลายที่ยำเกรงพระเยโฮวาห์เอ๋ย จงสรรเสริญพระองค์ ท่านทั้งหลายผู้เป็นเชื้อสายของยาโคบเอ๋ย จงถวายสง่าราศีแด่พระองค์ และจงยำเกรงพระองค์ ท่านทั้งหลายทุกคนผู้เป็นเชื้อสายของอิสราเอล

22:23 Ye that fear the LORD, praise him; all ye the seed of Jacob, glorify him; and fear him, all ye the seed of Israel.

22:24 เพราะพระองค์มิได้ทรงดูถูกหรือสะอิดสะเอียนความทุกข์ยากของผู้ที่ทุกข์ใจ ทั้งพระองค์ไม่ได้ทรงซ่อนพระพักตร์พระองค์จากเขา แต่เมื่อเขาได้ร้องทูลต่อพระองค์ พระองค์ทรงสดับฟังแล้ว

22:24 For he hath not despised nor abhorred the affliction of the afflicted; neither hath he hid his face from him; but when he cried unto him, he heard.

22:25 คำสรรเสริญของข้าพระองค์จะกล่าวถึงพระองค์ในที่ชุมนุมชนใหญ่ ข้าพระองค์จะทำตามคำปฏิญาณต่าง ๆ ของข้าพระองค์ต่อหน้าบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์

22:25 My praise shall be of thee in the great congregation: I will pay my vows before them that fear him.

22:26 คนที่มีใจอ่อนสุภาพจะได้กินและอิ่มหนำ บรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์จะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ จิตใจของท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่เป็นนิตย์

22:26 The meek shall eat and be satisfied: they shall praise the LORD that seek him: your heart shall live for ever.

22:27 ที่สุดปลายทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกจะจดจำและหันมาหาพระเยโฮวาห์ และครอบครัวทั้งสิ้นของบรรดาประชาชาติจะนมัสการต่อพระพักตร์พระองค์

22:27 All the ends of the world shall remember and turn unto the LORD: and all the kindreds of the nations shall worship before thee.

22:28 เพราะราชอาณาจักรเป็นของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงเป็นผู้ครอบครองในท่ามกลางบรรดาประชาชาติ

22:28 For the kingdom is the LORD'S: and he is the governor among the nations.

22:29 บรรดาผู้ที่อ้วนพีทั้งสิ้นบนแผ่นดินโลกจะรับประทานและนมัสการ ทุกคนที่ลงไปสู่ผงคลีดินจะก้มกราบต่อพระพักตร์พระองค์ และไม่มีผู้ใดสามารถรักษาจิตวิญญาณของตนให้มีชีวิตอยู่ได้

22:29 All they that be fat upon earth shall eat and worship: all they that go down to the dust shall bow before him: and none can keep alive his own soul.

22:30 เชื้อสาย ๆ หนึ่งจะปรนนิบัติพระองค์ มันจะถูกนับว่าเป็นชั่วอายุที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

22:30 A seed shall serve him; it shall be accounted to the Lord for a generation.

22:31 พวกเขาจะมา และจะประกาศความชอบธรรมของพระองค์แก่ชนชาติหนึ่งที่จะเกิดมาว่า พระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งนี้

22:31 They shall come, and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done this.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope