กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 10 / Psalms 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดร้องทุกข์ต่อพระเจ้า
10:1 เหตุไฉนพระองค์ประทับยืนอยู่แต่ไกล โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เหตุไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระองค์เองเสียในเวลาแห่งความยากลำบาก

David's Complaint to God
10:1 Why standest thou afar off, O LORD? why hidest thou thyself in times of trouble?

10:2 คนชั่วเพราะเหตุความทะนงของตนข่มเหงคนยากจน ขอให้พวกเขาถูกจับในอุบายเหล่านั้นที่พวกเขาคิดขึ้นนั้น

10:2 The wicked in his pride doth persecute the poor: let them be taken in the devices that they have imagined.

10:3 เพราะคนชั่วอวดอ้างถึงความปรารถนาแห่งจิตใจของเขา และอวยพรคนที่โลภ ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเกลียดชัง

10:3 For the wicked boasteth of his heart's desire, and blesseth the covetous, whom the LORD abhorreth.

10:4 คนชั่วด้วยความเย่อหยิ่งแห่งสีหน้าของตนจะไม่แสวงหาพระเจ้า พระเจ้าไม่ได้อยู่ในความคิดทั้งสิ้นของเขาเลย

10:4 The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God: God is not in all his thoughts.

10:5 ทางทั้งหลายของเขาก็ร้ายแรงอยู่เสมอ การพิพากษาทั้งหลายของพระองค์อยู่สูงพ้นสายตาของเขา สำหรับบรรดาศัตรูของเขา เขาก็พ่นลมใส่พวกเขา

10:5 His ways are always grievous; thy judgments are far above out of his sight: as for all his enemies, he puffeth at them.

10:6 เขาได้พูดในใจของเขาว่า “ข้าจะไม่หวั่นไหว เพราะข้าจะไม่พบความยากลำบากเลย”

10:6 He hath said in his heart, I shall not be moved: for I shall never be in adversity.

10:7 ปากของเขาเต็มไปด้วยการแช่งด่า การหลอกลวง และการคดโกง ใต้ลิ้นของเขามีการประทุษร้ายและความไร้สาระ

10:7 His mouth is full of cursing and deceit and fraud: under his tongue is mischief and vanity.

10:8 เขานั่งในที่ซุ่มคอยของหมู่บ้านต่าง ๆ ในที่เร้นลับ เขากระทำฆาตกรรมคนไร้ผิดเสีย ตาของเขาจ้องทำร้ายคนยากจนอยู่อย่างลับ ๆ

10:8 He sitteth in the lurking places of the villages: in the secret places doth he murder the innocent: his eyes are privily set against the poor.

10:9 เขาซุ่มคอยอยู่อย่างลับ ๆ เหมือนอย่างสิงโตอยู่ในถ้ำของมัน เขาซุ่มคอยอยู่เพื่อจับคนยากจน เขาจับคนยากจนจริง ๆ เมื่อเขาดึงคนยากจนนั้นเข้ามาในตาข่ายของเขา

10:9 He lieth in wait secretly as a lion in his den: he lieth in wait to catch the poor: he doth catch the poor, when he draweth him into his net.

10:10 เขาหมอบลงและถ่อมตัวลง เพื่อคนยากจนจะล้มลงด้วยพวกที่แข็งแรงของเขา

10:10 He croucheth, and humbleth himself, that the poor may fall by his strong ones.

10:11 เขาได้พูดในใจของตนว่า “พระเจ้าทรงลืมแล้ว พระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์พระองค์ไว้ พระองค์จะไม่ทรงเห็นเลย”

10:11 He hath said in his heart, God hath forgotten: he hideth his face; he will never see it.

การทูลขอให้แก้ไขสถานการณ์
10:12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้น โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงชูพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้น ขออย่าทรงลืมคนที่ถ่อมใจ

Prayer for Remedy
10:12 Arise, O LORD; O God, lift up thine hand: forget not the humble.

10:13 เหตุไฉนคนชั่วจึงประณามพระเจ้า เขาได้พูดในใจของตนว่า “พระองค์จะไม่ทรงเอาเรื่องเอาราว”

10:13 Wherefore doth the wicked contemn God? he hath said in his heart, Thou wilt not require it.

10:14 พระองค์ทรงเห็นสิ่งนั้นแล้ว เพราะพระองค์ทอดพระเนตรการประทุษร้ายและเจตนาร้าย เพื่อจะทรงตอบสนองสิ่งนั้นด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ คนยากจนมอบตัวไว้กับพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือลูกกำพร้าพ่อ

10:14 Thou hast seen it; for thou beholdest mischief and spite, to requite it with thy hand: the poor committeth himself unto thee; thou art the helper of the fatherless.

10:15 ขอพระองค์ทรงหักแขนของคนชั่วและคนกระทำสิ่งชั่วร้าย ขอทรงค้นหาความชั่วของเขาออกมาจนพระองค์ไม่พบอีกเลย

10:15 Break thou the arm of the wicked and the evil man: seek out his wickedness till thou find none.

10:16 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อยู่เป็นนิตย์และเป็นนิตย์ บรรดาประชาชาติได้พินาศไปเสียจากแผ่นดินของพระองค์

10:16 The LORD is King for ever and ever: the heathen are perished out of his land.

10:17 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ได้ทรงสดับฟังความปรารถนาของคนที่ถ่อมใจ พระองค์จะทรงเตรียมจิตใจของพวกเขาไว้ พระองค์จะทรงเงี่ยพระกรรณของพระองค์สดับฟัง

10:17 LORD, thou hast heard the desire of the humble: thou wilt prepare their heart, thou wilt cause thine ear to hear:

10:18 เพื่อประทานความยุติธรรมแก่ลูกกำพร้าพ่อและคนที่ถูกบีบบังคับ เพื่อคนแห่งแผ่นดินโลกจะไม่บีบบังคับอีกต่อไป

10:18 To judge the fatherless and the oppressed, that the man of the earth may no more oppress.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope