กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 12 / Psalms 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้า
ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองเชมินิท เพลงสดุดีของดาวิด

12:1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอโปรดช่วยเพราะคนที่ตามทางของพระเจ้าไม่มีอีกแล้ว เพราะคนสัตย์ซื่อได้อันตรธานไปจากท่ามกลางบุตรทั้งหลายของมนุษย์

David's Confidence in God's Tried Promises
To the chief musician upon Sheminith, A psalm of David

12:1 Help, LORD; for the godly man ceaseth; for the faithful fail from among the children of men.

12:2 พวกเขาทุกคนกล่าวคำไร้สาระกับเพื่อนบ้านของตน เขาทั้งหลายพูดด้วยริมฝีปากที่ป้อยอและด้วยสองจิตสองใจ

12:2 They speak vanity every one with his neighbour: with flattering lips and with a double heart do they speak.

12:3 พระเยโฮวาห์จะทรงตัดริมฝีปากที่ป้อยอออกเสียสิ้น และลิ้นที่พูดบรรดาสิ่งที่เย่อหยิ่ง

12:3 The LORD shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud things:

12:4 ผู้ที่ได้กล่าวว่า “เราทั้งหลายจะชนะด้วยลิ้นของพวกเรา ริมฝีปากของพวกเราก็อยู่ฝ่ายพวกเรา ใครจะเป็นเจ้าเป็นนายเหนือพวกเราเล่า”

12:4 Who have said, With our tongue will we prevail; our lips are our own: who is lord over us?

12:5 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะเหตุการบีบบังคับคนยากจน เพราะเหตุคร่ำครวญของคนขัดสน บัดนี้ เราจะลุกขึ้น เราจะตั้งเขาไว้ในที่ปลอดภัยจากคนที่พ่นความร้ายใส่เขา”

12:5 For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the LORD; I will set him in safety from him that puffeth at him.

12:6 บรรดาพระดำรัสของพระเยโฮวาห์เป็นพระดำรัสที่บริสุทธิ์ เหมือนอย่างเงินที่ถูกหลอมให้บริสุทธิ์ในเตาไฟแห่งแผ่นดิน คือทำให้บริสุทธิ์แล้วเจ็ดครั้ง

12:6 The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.

12:7 พระองค์จะทรงรักษาพระดำรัสเหล่านั้น โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงปกป้องพระดำรัสเหล่านั้นจากพงศ์พันธุ์นี้เสมอไปเป็นนิตย์

12:7 Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever.

12:8 คนชั่วก็เดินเพ่นพ่านไปมาอยู่ทุกด้าน ขณะเมื่อคนที่เลวทรามที่สุดได้รับการยกย่อง

12:8 The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope