กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 69 / Psalms 69

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดร้องทุกข์เรื่องความยากลำบาก
ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองโชชานิม เพลงสดุดีของดาวิด

69:1 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด โอ ข้าแต่พระเจ้า เพราะน้ำทั้งหลายเข้ามาถึงจิตวิญญาณของข้าพระองค์แล้ว

David Complains of Afflictions
To the chief musician upon Shoshannim, A psalm of David

69:1 Save me, O God; for the waters are come in unto my soul.

69:2 ข้าพระองค์จมอยู่ในเลนลึก ซึ่งที่นั่นไม่มีที่ยืน ข้าพระองค์มาอยู่ในบรรดาน้ำลึก ซึ่งที่นั่นน้ำทั้งหลายท่วมท้นข้าพระองค์

69:2 I sink in deep mire, where there is no standing: I am come into deep waters, where the floods overflow me.

69:3 ข้าพระองค์อ่อนระอาใจเพราะเหตุการร้องไห้ของข้าพระองค์ คอของข้าพระองค์แห้งผาก ตาของข้าพระองค์มัวลงขณะเมื่อข้าพระองค์คอยท่าพระเจ้าของข้าพระองค์

69:3 I am weary of my crying: my throat is dried: mine eyes fail while I wait for my God.

69:4 บรรดาคนที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไร้เหตุ มีมากกว่าเส้นผมบนศีรษะของข้าพระองค์ คนเหล่านั้นที่จะทำลายข้าพระองค์ คือผู้ที่เป็นพวกศัตรูของข้าพระองค์อย่างไม่มีเหตุก็มีกำลังมาก แล้วข้าพระองค์ได้คืนสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ได้เอาไป

69:4 They that hate me without a cause are more than the hairs of mine head: they that would destroy me, being mine enemies wrongfully, are mighty: then I restored that which I took not away.

69:5 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทราบถึงความโง่เขลาของข้าพระองค์ และบรรดาบาปของข้าพระองค์ไม่ได้ซ่อนไว้จากพระองค์

69:5 O God, thou knowest my foolishness; and my sins are not hid from thee.

69:6 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา ขออย่าให้บรรดาคนที่คอยท่าพระองค์ได้รับความอับอายเพราะเห็นแก่ข้าพระองค์ ขออย่าให้บรรดาคนที่แสวงหาพระองค์ได้สับสนเพราะเห็นแก่ข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอล

69:6 Let not them that wait on thee, O Lord GOD of hosts, be ashamed for my sake: let not those that seek thee be confounded for my sake, O God of Israel.

69:7 เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์ได้ทนการติเตียน ความอับอายได้คลุมหน้าของข้าพระองค์

69:7 Because for thy sake I have borne reproach; shame hath covered my face.

69:8 ข้าพระองค์กลายเป็นคนต่างด้าวต่อพี่น้องของข้าพระองค์ และเป็นคนต่างชาติต่อบุตรทั้งหลายแห่งมารดาของข้าพระองค์

69:8 I am become a stranger unto my brethren, and an alien unto my mother's children.

69:9 ด้วยว่าความร้อนรนในเรื่องพระนิเวศน์ของพระองค์ได้ท่วมท้นข้าพระองค์ และการติเตียนต่าง ๆ ของบรรดาคนที่ได้ติเตียนพระองค์ ตกอยู่บนข้าพระองค์แล้ว

69:9 For the zeal of thine house hath eaten me up; and the reproaches of them that reproached thee are fallen upon me.

69:10 เมื่อข้าพระองค์ได้ร้องไห้และถ่อมใจของข้าพระองค์ลงด้วยการอดอาหาร มันกลายเป็นการถูกติเตียนของข้าพระองค์

69:10 When I wept, and chastened my soul with fasting, that was to my reproach.

69:11 ข้าพระองค์เอาผ้ากระสอบมาเป็นเครื่องนุ่งห่มของข้าพระองค์แล้วด้วย และข้าพระองค์ได้กลายเป็นสุภาษิตแก่พวกเขา

69:11 I made sackcloth also my garment; and I became a proverb to them.

69:12 บรรดาคนที่นั่งในประตูเมืองก็พูดต่อต้านข้าพระองค์ และข้าพระองค์เป็นเพลงของบรรดาคนขี้เมา

69:12 They that sit in the gate speak against me; and I was the song of the drunkards.

การทูลขอให้พ้นไป
69:13 แต่สำหรับข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ คำอธิษฐานของข้าพระองค์มีอยู่ต่อพระองค์ในเวลาอันชอบ โอ ข้าแต่พระเจ้า โดยความเมตตาอันอุดมของพระองค์ ขอโปรดสดับฟังข้าพระองค์ด้วยความจริงแห่งความรอดของพระองค์

Prayer for Deliverance
69:13 But as for me, my prayer is unto thee, O LORD, in an acceptable time: O God, in the multitude of thy mercy hear me, in the truth of thy salvation.

69:14 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นออกจากเลนตม และขออย่าให้ข้าพระองค์จมลงไป ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาคนที่เกลียดชังข้าพระองค์และออกจากน้ำลึกทั้งหลาย

69:14 Deliver me out of the mire, and let me not sink: let me be delivered from them that hate me, and out of the deep waters.

69:15 ขออย่าให้น้ำมากมายท่วมท้นข้าพระองค์ และขออย่าให้น้ำที่ลึกกลืนข้าพระองค์เสีย และขออย่าให้ปากแดนคนตายงับปากของมันไว้บนข้าพระองค์

69:15 Let not the waterflood overflow me, neither let the deep swallow me up, and let not the pit shut her mouth upon me.

69:16 ขอทรงสดับฟังข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะความกรุณาของพระองค์นั้นดีเลิศ ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์ตามบรรดาพระเมตตาอันอ่อนโยนของพระองค์

69:16 Hear me, O LORD; for thy lovingkindness is good: turn unto me according to the multitude of thy tender mercies.

69:17 และขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์พระองค์เสียจากผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์อยู่ในความยากลำบาก ขอทรงสดับฟังข้าพระองค์โดยเร็วเถิด

69:17 And hide not thy face from thy servant; for I am in trouble: hear me speedily.

69:18 ขอมาอยู่ใกล้ชิดกับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ และทรงไถ่จิตวิญญาณนั้นไว้ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นเพราะเหตุบรรดาศัตรูของข้าพระองค์

69:18 Draw nigh unto my soul, and redeem it: deliver me because of mine enemies.

69:19 พระองค์ทรงทราบการถูกติเตียนของข้าพระองค์ และความอับอายของข้าพระองค์และความเสื่อมเกียรติของข้าพระองค์ บรรดาปฏิปักษ์ของข้าพระองค์ล้วนอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์

69:19 Thou hast known my reproach, and my shame, and my dishonour: mine adversaries are all before thee.

69:20 การติเตียนกระทำให้จิตใจของข้าพระองค์ชอกช้ำ และข้าพระองค์เต็มไปด้วยความหนักใจ และข้าพระองค์ได้มองหาบางคนที่จะสงสาร แต่ก็ไม่มีเลย และมองหาผู้เล้าโลม แต่ข้าพระองค์ก็หาไม่พบเลย

69:20 Reproach hath broken my heart; and I am full of heaviness: and I looked for some to take pity, but there was none; and for comforters, but I found none.

69:21 เขาทั้งหลายให้ดีหมีแก่ข้าพระองค์เป็นอาหารด้วย และเมื่อข้าพระองค์กระหาย พวกเขาเอาน้ำส้มสายชูให้ข้าพระองค์ดื่ม

69:21 They gave me also gall for my meat; and in my thirst they gave me vinegar to drink.

69:22 ขอให้สำรับของพวกเขากลายเป็นบ่วงแร้วต่อหน้าพวกเขา และสิ่งที่ควรเป็นสำหรับความสุขสบายของพวกเขาให้สิ่งนั้นกลายเป็นเครื่องดัก

69:22 Let their table become a snare before them: and that which should have been for their welfare, let it become a trap.

69:23 ขอให้ตาของพวกเขามืดไปเพื่อพวกเขาจะมองไม่เห็น และทำบั้นเอวของพวกเขาให้สั่นสะเทือนเรื่อยไป

69:23 Let their eyes be darkened, that they see not; and make their loins continually to shake.

69:24 ขอทรงเทความกริ้วของพระองค์ลงเหนือพวกเขา และขอให้ความกริ้วอันร้อนยิ่งของพระองค์จับพวกเขาไว้

69:24 Pour out thine indignation upon them, and let thy wrathful anger take hold of them.

69:25 ขอให้ที่อยู่อาศัยของพวกเขารกร้าง และอย่าให้ผู้ใดอาศัยอยู่ในบรรดาเต็นท์ของพวกเขา

69:25 Let their habitation be desolate; and let none dwell in their tents.

69:26 เพราะพวกเขาได้ข่มเหงผู้ที่พระองค์ทรงเฆี่ยนตีแล้ว และพวกเขากล่าวถึงความเศร้าโศกของคนเหล่านั้นที่พระองค์ทรงทำให้บาดเจ็บแล้ว

69:26 For they persecute him whom thou hast smitten; and they talk to the grief of those whom thou hast wounded.

69:27 ขอทรงเพิ่มความชั่วช้าให้แก่ความชั่วช้าของพวกเขา และอย่าให้พวกเขาเข้ามาในความชอบธรรมของพระองค์

69:27 Add iniquity unto their iniquity: and let them not come into thy righteousness.

69:28 ขอให้พวกเขาถูกลบออกเสียจากหนังสือของผู้มีชีวิต และอย่าให้ถูกบันทึกไว้กับบรรดาคนชอบธรรม

69:28 Let them be blotted out of the book of the living, and not be written with the righteous.

69:29 แต่ข้าพระองค์ทุกข์ยากและโศกเศร้า โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ความรอดของพระองค์ตั้งข้าพระองค์ไว้ให้สูง

69:29 But I am poor and sorrowful: let thy salvation, O God, set me up on high.

69:30 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามของพระเจ้าด้วยบทเพลงบทหนึ่ง และจะยกย่องพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ

69:30 I will praise the name of God with a song, and will magnify him with thanksgiving.

69:31 สิ่งนี้จะทำให้พระเยโฮวาห์พอพระทัยมากกว่าวัวตัวผู้หรือวัวหนุ่มที่มีเขาและกีบด้วย

69:31 This also shall please the LORD better than an ox or bullock that hath horns and hoofs.

69:32 บรรดาผู้ถ่อมใจจะเห็นสิ่งนี้และยินดี และใจของท่านทั้งหลายผู้แสวงหาพระเจ้าจะมีชีวิตอยู่

69:32 The humble shall see this, and be glad: and your heart shall live that seek God.

69:33 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังคนขัดสน และไม่ได้ทรงดูหมิ่นพวกนักโทษของพระองค์

69:33 For the LORD heareth the poor, and despiseth not his prisoners.

69:34 ขอให้ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกสรรเสริญพระองค์ ทั้งทะเลทั้งหลายและสรรพสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ในทะเลนั้น

69:34 Let the heaven and earth praise him, the seas, and every thing that moveth therein.

69:35 เพราะพระเจ้าจะทรงช่วยศิโยนให้รอด และจะทรงสร้างนครต่าง ๆ แห่งยูดาห์ขึ้น เพื่อเขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ที่นั่น และได้แผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์

69:35 For God will save Zion, and will build the cities of Judah: that they may dwell there, and have it in possession.

69:36 เชื้อสายของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะได้แผ่นดินนั้นเป็นมรดกเช่นกัน และบรรดาคนที่รักพระนามของพระองค์จะอาศัยอยู่ที่นั่น

69:36 The seed also of his servants shall inherit it: and they that love his name shall dwell therein.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope