กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ซามูเอลเป็นผู้พยากรณ์และเป็นปุโรหิต
3:1 และกุมารซามูเอลปรนนิบัติพระเยโฮวาห์อยู่ต่อหน้าเอลี และในวันเวลาเหล่านั้นพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ก็ล้ำค่า ไม่มีนิมิตอย่างเปิดเผยเลย
3:2 และต่อมา ในเวลานั้นเมื่อเอลีกำลังนอนอยู่ในที่ของตน และตาของท่านก็เริ่มมืดมัว จนกระทั่งท่านมองอะไรไม่เห็น
3:3 และขณะที่ตะเกียงของพระเจ้าในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ยังไม่ดับ ที่ซึ่งหีบของพระเจ้าอยู่ที่นั่น และซามูเอลเอนตัวลงเพื่อจะนอนหลับ
3:4 พระเยโฮวาห์ทรงเรียกซามูเอล และเขาทูลตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่”
3:5 และเขาวิ่งไปหาเอลีและพูดว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่ เพราะท่านเรียกข้าพเจ้า” และท่านตอบว่า “เราไม่ได้เรียก จงไปนอนเหมือนเดิม” และเขาก็ไปนอน
3:6 และพระเยโฮวาห์ทรงเรียกอีกว่า “ซามูเอลเอ๋ย” และซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลีและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่ เพราะท่านเรียกข้าพเจ้า” และท่านตอบว่า “บุตรชายของเราเอ๋ย เราไม่ได้เรียก จงไปนอนเหมือนเดิม”
3:7 ตอนนั้นซามูเอลยังไม่รู้จักกับพระเยโฮวาห์ ทั้งพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ยังไม่เปิดเผยแก่เขา
3:8 และพระเยโฮวาห์ทรงเรียกซามูเอลอีกเป็นครั้งที่สาม เขาก็ลุกขึ้นไปหาเอลีและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่ เพราะท่านเรียกข้าพเจ้า” และเอลีจึงหยั่งรู้ว่าพระเยโฮวาห์ทรงเรียกเด็กคนนั้น
3:9 เพราะฉะนั้น เอลีจึงพูดกับซามูเอลว่า “จงไปนอนเสียเถิด และต่อมา ถ้าพระองค์ทรงเรียกเจ้า เจ้าจงทูลว่า ‘พระเยโฮวาห์เจ้าข้า ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์ฟังอยู่’” ดังนั้นซามูเอลได้กลับไปและนอนลงในที่ของตน
3:10 และพระเยโฮวาห์เสด็จมาประทับยืนอยู่ และทรงเรียกอย่างครั้งก่อน ๆ ว่า “ซามูเอล ซามูเอลเอ๋ย” แล้วซามูเอลทูลตอบว่า “ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์ฟังอยู่”
3:11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “ดูเถิด เราจะทำสิ่งหนึ่งในอิสราเอล ซึ่งหูทั้งสองข้างของทุกคนที่ได้ยินจะเสียวซ่า
3:12 ในวันนั้น เราจะกระทำให้สิ่งสารพัดที่เรากล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องวงศ์วานของเอลีให้สำเร็จต่อเขา เมื่อเราตั้งต้นกระทำแล้ว เราก็จะกระทำให้สำเร็จด้วย
3:13 ด้วยว่าเราได้บอกเขาแล้วว่า เราจะพิพากษาวงศ์วานของเขาเป็นนิตย์ เพราะเหตุความชั่วช้าซึ่งเขารู้แล้ว เพราะบุตรชายทั้งสองของเขาประพฤติเลวทราม และเขาก็มิได้ยับยั้งพวกเขาไว้
3:14 เพราะฉะนั้น เราได้ปฏิญาณต่อวงศ์วานของเอลีว่า ความชั่วช้าของวงศ์วานของเอลีนั้นจะลบล้างด้วยเครื่องบูชาหรือของถวายไม่ได้เป็นนิตย์”
3:15 และซามูเอลนอนอยู่จนรุ่งเช้า และเปิดประตูทั้งหลายแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และซามูเอลก็กลัวไม่กล้าเปิดเผยนิมิตนั้นแก่เอลี
3:16 แล้วเอลีได้เรียกซามูเอล และกล่าวว่า “ซามูเอล บุตรชายของเราเอ๋ย” และเขาตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่”
3:17 และท่านพูดว่า “สิ่งที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับเจ้านั้นคืออะไร เราขอให้เจ้าอย่าปิดบังไว้จากเราเลย ถ้าเจ้าปิดบังสิ่งใดไว้จากเราในเรื่องทั้งสิ้นที่พระองค์ตรัสกับเจ้านั้น ขอพระเจ้าทรงกระทำอย่างนั้นต่อเจ้าและให้หนักยิ่งกว่าด้วย”
3:18 และซามูเอลได้บอกทุกสิ่งแก่เอลี และไม่ได้ปิดบังอะไรไว้จากท่านเลย และท่านกล่าวว่า “คือพระเยโฮวาห์เอง ขอพระองค์ทรงกระทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิด”
3:19 และซามูเอลก็เจริญเติบโตขึ้น และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับท่าน และไม่ให้วาจาของท่านตกถึงดินแม้สักคำเดียว
3:20 และอิสราเอลทั้งปวง ตั้งแต่ดานถึงเบเออร์เชบาก็ทราบว่า ซามูเอลได้รับการสถาปนาไว้ให้เป็นผู้พยากรณ์ของพระเยโฮวาห์
3:21 และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏอีกที่เมืองชีโลห์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสำแดงพระองค์เองแก่ซามูเอลที่เมืองชีโลห์ โดยพระดำรัสของพระเยโฮวาห์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope