กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจ
15:1 ซามูเอลได้ทูลซาอูลด้วยว่า “พระเยโฮวาห์ทรงส่งข้าพเจ้ามาเจิมท่านเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลประชากรของพระองค์ เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอท่านตั้งใจฟังเสียงแห่งพระวจนะของพระเยโฮวาห์
15:2 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า ‘เราระลึกถึงสิ่งที่คนอามาเลขกระทำต่อคนอิสราเอล คือคนอามาเลขได้ซุ่มคอยอยู่ตามทางของคนอิสราเอล เมื่อคนอิสราเอลขึ้นมาจากอียิปต์
15:3 บัดนี้ จงไปโจมตีคนอามาเลข และทำลายบรรดาสิ่งของที่พวกเขามีนั้นเสียให้สิ้นเชิง และอย่าไว้ชีวิตเขาทั้งหลายเลย แต่จงสังหารเสียทั้งผู้ชายผู้หญิง ทั้งทารกและเด็กที่ยังดูดนมอยู่ ทั้งวัวตัวผู้ แกะ อูฐและลา’”
15:4 และซาอูลได้รวบรวมกองทหารและนับพวกเขาที่ตำบลเทลาอิม มีทหารราบสองแสนคนและคนยูดาห์หนึ่งหมื่นคน
15:5 และซาอูลได้มายังนครแห่งหนึ่งของคนอามาเลข และตั้งกองซุ่มไว้ในหุบเขา
15:6 และซาอูลตรัสกับคนเคไนต์ว่า “ไปเถิด จงแยกไปเสีย ท่านทั้งหลายจงลงไปจากท่ามกลางคนอามาเลข เกรงว่าเราจะทำลายพวกท่านพร้อมกับพวกเขา เพราะท่านทั้งหลายได้แสดงความเมตตาต่อชนชาติอิสราเอลทั้งหลายเมื่อพวกเขาขึ้นมาจากอียิปต์” ดังนั้นคนเคไนต์ก็แยกออกไปจากท่ามกลางคนอามาเลข
15:7 และซาอูลได้โจมตีคนอามาเลข ตั้งแต่เมืองฮาวิลาห์ไกลไปจนถึงเมืองชูร์ ซึ่งอยู่ด้านหน้าของอียิปต์
15:8 และพระองค์จับอากักกษัตริย์แห่งคนอามาเลขได้ทั้งเป็น และได้ทำลายประชาชนทุกคนเสียอย่างสิ้นเชิงด้วยคมดาบ
15:9 แต่ซาอูลและกองทหารได้ไว้ชีวิตอากัก และสิ่งที่ดีที่สุดของแกะ วัวตัวผู้ สัตว์อ้วนพี ลูกแกะ และสิ่งดี ๆ ทั้งหมด และไม่ยอมทำลายสิ่งเหล่านั้นเสียอย่างสิ้นเชิง แต่ทุกสิ่งที่ชั่วและไร้ค่า เขาทั้งหลายได้ทำลายเสียอย่างสิ้นเชิง
15:10 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังซามูเอลว่า
15:11 “เราเสียใจที่เราได้ตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์ เพราะเขาได้หันไปเสียจากการติดตามเรา และไม่ได้กระทำตามบัญญัติทั้งหลายของเรา” และสิ่งนี้ทำให้ซามูเอลเป็นทุกข์โศกเศร้า และท่านร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ตลอดทั้งคืน
15:12 และเมื่อซามูเอลลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เพื่อจะไปหาซาอูลในเช้าวันนั้น มีคนบอกซามูเอลว่า “ซาอูลเสด็จมาที่ภูเขาคารเมล และดูเถิด พระองค์ทรงสร้างสถานที่แห่งหนึ่งสำหรับพระองค์แล้ว และทรงอ้อมไป แล้วผ่านเลยไป และลงไปถึงเมืองกิลกาล”
15:13 และซามูเอลได้มาหาซาอูล และซาอูลตรัสกับท่านว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรท่านเถิด เราได้กระทำตามพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์แล้ว”
15:14 และซามูเอลทูลว่า “แล้วเสียงแกะที่ร้องเข้าหูข้าพเจ้ากับเสียงวัวตัวผู้ที่ข้าพเจ้าได้ยินนั้น หมายความว่าอย่างไร”
15:15 และซาอูลตรัสว่า “เขาทั้งหลายได้นำมันมาจากคนอามาเลข เพราะกองทหารได้ไว้ชีวิตแกะและวัวตัวผู้ที่ดีที่สุด เพื่อถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และส่วนที่เหลือนั้นเราทั้งหลายก็ได้ทำลายเสียอย่างสิ้นเชิง”
15:16 แล้วซามูเอลได้ทูลซาอูลว่า “ให้รอไว้ก่อน และข้าพเจ้าจะบอกท่านว่า เมื่อคืนนี้พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าอย่างไร” และซาอูลตรัสกับท่านว่า “จงกล่าวไปเถิด”
15:17 และซามูเอลทูลว่า “เมื่อท่านเป็นแต่ผู้เล็กน้อยในสายตาของท่านเอง ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าแห่งบรรดาเผ่าของคนอิสราเอล และพระเยโฮวาห์ก็ทรงเจิมท่านไว้เป็นกษัตริย์เหนือคนอิสราเอลมิใช่หรือ
15:18 และพระเยโฮวาห์ทรงส่งท่านออกไปประกอบกิจ และตรัสว่า ‘จงไปทำลายคนอามาเลขคนบาปหนาเสียอย่างสิ้นเชิง และต่อสู้กับเขาทั้งหลายจนกว่าพวกเขาจะถูกทำลายเสียสิ้น’
15:19 เหตุใดท่านจึงไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ แต่ได้ฉกฉวยเอาของที่ริบได้ และกระทำการชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์”
15:20 และซาอูลตรัสกับซามูเอลว่า “ใช่แล้ว เราได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์แล้ว และได้ไปประกอบกิจตามที่พระเยโฮวาห์ทรงส่งเราไป และได้นำตัวอากักกษัตริย์แห่งคนอามาเลขมา และได้ทำลายคนอามาเลขเสียอย่างสิ้นเชิง
15:21 แต่กองทหารได้เก็บของที่ริบได้นั้น คือแกะและวัวตัวผู้ ส่วนที่ดีที่สุดจากสิ่งของซึ่งกำหนดให้ทำลายเสียอย่างสิ้นเชิงนั้น เพื่อถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านในเมืองกิลกาล”
15:22 และซามูเอลทูลว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชา และเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์หรือ ดูเถิด การเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา และการตั้งใจฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะตัวผู้
15:23 เพราะว่าการกบฏก็เป็นเหมือนความบาปแห่งการใช้เวทมนตร์คาถา และความดื้อดึงก็เป็นเหมือนความชั่วช้าและการไหว้รูปเคารพ เพราะท่านได้ปฏิเสธพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระองค์จึงทรงปฏิเสธท่านเสียจากตำแหน่งกษัตริย์”
15:24 และซาอูลตรัสกับซามูเอลว่า “เราได้กระทำบาปแล้ว เพราะเราได้ละเมิดพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์และคำพูดทั้งหลายของท่าน เพราะเราเกรงใจกองทหารและเชื่อฟังเสียงของเขาทั้งหลาย
15:25 เพราะฉะนั้นบัดนี้ เราขอร้องท่าน โปรดอภัยโทษบาปของเรา และขอหันกลับมาพร้อมกับเรา เพื่อเราจะได้นมัสการพระเยโฮวาห์”
15:26 และซามูเอลทูลซาอูลว่า “ข้าพเจ้าจะไม่กลับไปพร้อมกับท่าน เพราะท่านได้ปฏิเสธพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธท่านแล้วจากการเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล”
15:27 และขณะที่ซามูเอลจะหันไป ซาอูลได้ยึดชายเสื้อของท่านไว้และเสื้อนั้นก็ขาด
15:28 และซามูเอลทูลพระองค์ว่า “ในวันนี้พระเยโฮวาห์ได้ทรงฉีกราชอาณาจักรอิสราเอลเสียจากท่านแล้ว และทรงมอบให้แก่เพื่อนบ้านของท่าน ผู้ซึ่งดีกว่าท่าน
15:29 และผู้ทรงเป็นกำลังของอิสราเอลจะไม่มุสาหรือเปลี่ยนพระทัย เพราะว่าพระองค์ไม่ได้เป็นมนุษย์ ที่จะเปลี่ยนพระทัยได้”
15:30 แล้วซาอูลตรัสว่า “เราได้กระทำบาปแล้ว ถึงอย่างนั้นบัดนี้ เราขอร้องท่าน ขอให้เกียรติแก่เราต่อหน้าพวกผู้อาวุโสของประชากรของข้าพเจ้า และต่อหน้าคนอิสราเอล และหันกลับมาพร้อมกับเรา เพื่อเราจะได้นมัสการพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน”
15:31 ดังนั้น ซามูเอลได้หันกลับตามซาอูลไป และซาอูลได้นมัสการพระเยโฮวาห์
15:32 แล้วซามูเอลกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงนำอากักกษัตริย์แห่งคนอามาเลขมาให้ข้าพเจ้า” และอากักก็เข้ามาหาท่านด้วยความปลาบปลื้มใจ และอากักพูดว่า “ความขมขื่นแห่งความตายก็ผ่านพ้นไปเป็นแน่แล้ว”
15:33 และซามูเอลกล่าวว่า “ดาบของท่านได้กระทำให้พวกผู้หญิงไร้บุตรฉันใด มารดาของท่านจะไร้บุตรในท่ามกลางพวกผู้หญิงฉันนั้น” และซามูเอลก็ฟันอากักเสียเป็นชิ้น ๆ ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ในกิลกาล
15:34 แล้วซามูเอลก็ไปที่รามาห์ และซาอูลก็เสด็จขึ้นไปยังวังของพระองค์ที่กิเบอาห์แห่งซาอูล
15:35 และซามูเอลไม่ได้มาหาซาอูลอีกจนวันสิ้นชีวิตของท่าน อย่างไรก็ตามซามูเอลก็เป็นทุกข์โศกเศร้าเพราะซาอูล และพระเยโฮวาห์ทรงเสียพระทัยที่พระองค์ได้ทรงกระทำให้ซาอูลเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope